Aktuelnosti Javne nabavke Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za prezentaciju

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60-63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014,

83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, , 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i članovima 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU:

  1. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PROIZVODNOG OBJEKTA – RADIONICA ZA PRERADU TKANINA; SPRATNOST: PR, NA KP BR. 19/4 I 20/3 OBE U K.O. DUBRAVA (MESTO DUBRAVA, POTES ĐURIĆI)
  2. Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju proizvodnog objekta – radionica za preradu tkanina; spratnost: pr, na kp br. 19/4 i 20/3 obe u KO Dubrava, obrađivača: Biro za projektovanje, inženjering i izvođenje građevinskih radova „STUDIO ARHITEKTON I.D.“ doo Vrnjačka Banja, je „BALKAN TOP PACKAGING“ DOO, adresa: Ul. Milinka Kušića br. 189/B, Ivanjica
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU PROIZVODNOG OBJEKTA – RADIONICA ZA PRERADU TKANINA; SPRATNOST: PR, NA KP BR. 19/4 I 20/3 OBE U K.O. DUBRAVA ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 12. DO 19. APRILA 2024. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJI BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.
  • Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju proizvodnog objekta – radionica za preradu tkanina; spratnost: pr, na kp br. 19/4 i 20/3 obe u KO Dubrava mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar, šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 19.04.2024. godine.
  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava- Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dipl. inž. arh., kontakt telefon: 064/88-99-455.
  • U toku trajanja javne prezentacije Oglas Urbanističkog projekta za izgradnju proizvodnog objekta – radionica za preradu tkanina; spratnost: pr, na kp br. 19/4 i 20/3 obe u KO Dubrava biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica,  na  internet  stranici  Opštine  Ivanjica  www.ivanjica.gov.rs,  kao  i  u  dnevnom  listu

„Srpski TELEGRAF“.

  • U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove će dostaviti Komisiji za planove opštine Ivanjica Urbanistički projekat sa Obaveštenjem o održanoj javnoj prezentaciji, koji sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta sa Prostornim planom opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13), Planom generalne regulacije Ivanjice („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 14/16) i Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Obaveštenju iz prethodnog stava, izvrši stručnu kontroli i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta, Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

WEB MASTER