Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na adaptaciji Medicine Rada

Naručilac: REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA IVANJICA

Adresa: ul. Venijamina Marinković 1

Mesto: Ivanjica

Broj: JN : 404-2-1/2016

Na osnovu člana 32 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12 , 14/15 i 68/15), OPŠTINA IVANJICA upućuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

ZA JAVNU NABAVKU RADOVA:

GRAĐEVINSKI RADOVI  NA ADAPTACIJI OBJEKTA BR. 6 (MEDICINA RADA) U SASTAVU KOMPLEKSA DOMA ZDRAVLJA IVANJICA

Adresa: ul. Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

Matični broj: 07221142

PIB: 101886934

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

Vrsta naručioca: Gradska i opštinska uprava.

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak javne nabavke (Član 32 ZJN, „Sl. Glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) – Sprovodi se radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

Vrsta predmeta: Radovi.

 Za radove: priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno oznaka i naziv iz opšteg rečnika nabavki:

Opis predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke br.: 404-2-1/2016  je  izvođenje radova na ADAPTACIJI OBJEKTA BR. 6 (MEDICINA RADA) U SASTAVU KOMPLEKSA DOMA ZDRAVLJA IVANJICA.

Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45200000 – radovi na objektima ili delovima objekata visokogradnje i niskogradnje. (Uredba o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke („Službeni glasnik RS“, br. 56/1).

Oznaka iz klasifikacije delatnosti: Oznaka iz klasifikacije delatnosti: sektor F oblast  41.

 Broj partija, ukoliko se predmet nabavke oblikuje u više partija :

Ova javna nabavka nije oblikovana po partijama.

 Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci doneće se primenom kriterijuma „najniža ponuđena cena“.

 

 Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki: portal.ujn.gov.rs ili sa internet stranice naručioca www.ivanjica.rs

 

 Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

 

Način i mesto podnošenja ponuda:

Ponudu dostaviti na adresu Naručioca Opština Ivanjica, ul. Venijamina Marinković br. 1, 32250 Ivanjica, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku radova:  Adaptacija objekta br. 6 (Medicina rada) u sastavu kompleksa Doma zdravlja Ivanjica, JN br. 404-2-1/2016, NE OTVARATI“. Ponuda se smatra blagovremenom, ako je primljena od strane naručioca do 30.11.2016. godine, do 13 časova.

Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda: Ponuda koja bude primljena nakon datuma i sata određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom. Kao takva, biće neotvorena vraćena ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

 

 Mesto , vreme i način otvaranja ponuda:

Mesto otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se u prostorijama naručioca _ Opština Ivanjica,  ul. Venijamina Marinković br. 1, 32250 Ivanjica, broj prostorije: 35, sprat 1.

Dan i sat otvaranja ponuda: Ponude će se otvarati 30.11.2016. godine, sa početkom u 13. 15 časova.

.

 Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati potpisano i overeno ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku pre otvaranja ponuda.

 Rok za donošonje odluke:

Odluka o dodeli ugovora, sa obrazloženjem, doneće se u roku do 10 (deset)  dana od dana javnog otvaranja ponuda i biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca u roku od 3 (tri) dana od dana njenog donošenja.

Lice za kontakt:

Lice (ili služba) za kontakt: za pravna pitanja Biljana Vidić na broj 032/601-415,

za stručna pitanja Aleksandar Radonjić  na broj 032/664-425,

broj faksa: 032/661-821

 

 POZIVword

KONKURSNA DOKUMENTACIJAword

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1word

Pojašnjenje konkursne dokumentacijeword

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

О Аутору

Financ