Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova na adaptaciji Medicine Rada

Наручилац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Адреса: ул. Венијамина Маринковић 1

Место: Ивањица

Број: ЈН : 404-2-1/2016

На основу члана 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 , 14/15 и 68/15), ОПШТИНА ИВАЊИЦА упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА БР. 6 (МЕДИЦИНА РАДА) У САСТАВУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

Матични број: 07221142

ПИБ: 101886934

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке (Члан 32 ЗЈН, „Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) – Спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

Врста предмета: Радови.

 За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно ознака и назив из општег речника набавки:

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.: 404-2-1/2016  је  извођење радова на АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА БР. 6 (МЕДИЦИНА РАДА) У САСТАВУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА.

Назив и ознака из Општег речника набавке: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње. (Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС“, бр. 56/1).

Ознака из класификације делатности: Ознака из класификације делатности: сектор F област  41.

 Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија :

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

 Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

 

 Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки: portal.ujn.gov.rs или са интернет странице наручиоца www.ivanjica.rs

 

 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

 

Начин и место подношења понуда:

Понуду доставити на адресу Наручиоца Општина Ивањица, ул. Венијамина Маринковић бр. 1, 32250 Ивањица, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова:  Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 30.11.2016. године, до 13 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. Као таква, биће неотворена враћена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

 Место , време и начин отварања понуда:

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца _ Општина Ивањица,  ул. Венијамина Маринковић бр. 1, 32250 Ивањица, број просторије: 35, спрат 1.

Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 30.11.2016. године, са почетком у 13. 15 часова.

.

 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

 Рок за доношоње одлуке:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 (десет)  дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

Лице за контакт:

Лице (или служба) за контакт: за правна питања Биљана Видић на број 032/601-415,

за стручна питања Александар Радоњић  на број 032/664-425,

број факса: 032/661-821

 

 ПОЗИВword

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАword

Измена и допуна конкурсне документације 1word

Појашњење конкурсне документацијеword

Обавештење о закљученом уговору

 

О Аутору

Financ