ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

У складу са Законом о заштити података о личности ( „Сл. гласник РС“, бр. 87/2018 – у даљем тексту: Закон), а у циљу обезбеђивања права на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи, Општина Ивањица је, у складу са одредбом члана 56. ст. 2, 8. и 9. Закона, одредила лице за заштиту података о личности.

Лице за заштиту података о личности, у складу са одредбом члана 58. став 1. Закона има следеће обавезе:

– информише и даје мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
– прати примену одредби овог закона, других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача који се односе на заштиту података о личности, укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених који учествују у радњама обраде, као и контроле;
– даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тој процени, у складу са чланом 54. Закона;

– сарађује са Повереником, представља контакт тачку за сарадњу са Повереником и саветује се са њим у вези са питањима која се односе на обраду, укључујући и обавештавање и прибављање мишљења из члана 55. Закона.

Лице одређено за заштиту података о личности за органе Општине Ивањица је: Снежана Џибраковић, контакт телефон 032/5150312, e-mail: snezana.dzibrakovic@hotmail.com