ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ( „Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – u daljem tekstu: Zakon), a u cilju obezbeđivanja prava na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi, Opština Ivanjica je, u skladu sa odredbom člana 56. st. 2, 8. i 9. Zakona, odredila lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa odredbom člana 58. stav 1. Zakona ima sledeće obaveze:

– informiše i daje mišljenje rukovaocu ili obrađivaču, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
– prati primenu odredbi ovog zakona, drugih zakona i internih propisa rukovaoca ili obrađivača koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;
– daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni, u skladu sa članom 54. Zakona;

– sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja iz člana 55. Zakona.

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti za organe Opštine Ivanjica je: Snežana Džibraković, kontakt telefon 032/5150312, e-mail: snezana.dzibrakovic@hotmail.com