Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti košnica za pčele

OPŠTINA IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

 za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti

Nabavka 150 košnica za pčele

 JNMV 14/2016

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

  1. 2. Vrsta naručioca: opštinska uprava
  2. 3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti

4.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:Nabavka dobara – 150 košnica za pčele.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 16640000-mašine za pčelarstvo

 5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena:

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio kraći rok izrade košnica, a koji ne može biti duži od 30 dana od dana zaključenja ugovora. Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu i isti rok izrade košnica, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda u kojoj je naveden  duži rok važenja ponude.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

7.Način podnošenja ponude i rok:

 Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA,Venijamina Marinkovića broj 1, sa naznakom:

,,Ponuda za javnu nabavku 150 košnica za pčele, JNMV 14/2016 NE OTVARATI”,, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu i broj telefona ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda se smatra blagovremenom, bez obzira na način podnošenja ponude ukoliko je primljena od strane naručioca do 20.01.2017. godine do 11:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 20.01.2017.godine u 11:30 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

11.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona lica za kontakt:

-za pravna pitanja- Biljana Vidić, na broj 032/601-415

-za stručna pitanja- Milka Kaplanović, na broj 032/664-425.

-broj faksa: 032/661-821

Konkursna Dokumentacija

Poziv

                                 Odluka o dodeli ugovora   

О Аутору

Financ