Javne nabavke

Na osnovu člana 39., 55., stav 1 i 2, 57. stav 1 i člana 60. stav 1 tačka 2 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (“Sl.gl.RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

za
Nabavka radova na održavanju vodotokova drugog reda

О Аутору

Financ