Javne nabavke

На основу члана 39., 55., став 1 и 2, 57. став 1 и члана 60. став 1 тачка 2 и став 2 Закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТИНA ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за
Набавка радова на одржавању водотокова другог реда

О Аутору

Financ