Budžet opštine Ivanjica 2023

OPŠTINA IVANJICA

GRAĐANSKI VODIČ KROZ ODLUKU O BUDŽETU za 2023.

godinu

SADRŽAJ

 1. Uvod
 2. Ko se finansira iz budžeta?
 3. Kako nastaje budžet opštine?
  1. Pojam budžeta
  1. Ko učestvuje u budžetskom procesu?
  1. Na osnovu čega se donosi budžet?
 4. Kako se puni opštinska kasa?
  1. Šta su prihodi i primanja budžeta?
  1. Struktura planiranih prihoda i primanja za 2023. godinu
  1. Šta se promenilo u odnosu na 2022. godinu?
 5. Na šta se troše javna sredstva?
  1. Šta su rashodi i izdaci budžeta?
  1. Struktura planiranih rashoda i izdataka za 2023. godinu
  1. Šta se promenilo u odnosu na 2022. godinu?
  1. Rashodi budžeta po programima
  1. Rashodi budžeta raspodeljeni po direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima
  1. Najvažniji kapitalni projekti
  1. Najvažniji projekti od interesa za lokalnu zajednicu

Dragi sugrađani i sugrađanke,

Osnovna svrha dokumenta koji je pred vama jeste da na što jednostavniji i razumljiviji način objasni u koje svrhe se koriste javni resursi da bi se zadovoljile potrebe građana.

Građanski budžet predstavlja sažet i jasan prikaz Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu, koja je po svojoj formi veoma obimna i teška za razumevanje zbog specifičnih pojmova i klasifikacija koje je čine.

Iako je nemoguće objasniti celokupan budžet u ovako kratkoj formi, iskreno se nadamo da ćemo na ovaj način uspeti da vas informišemo o načinu prikupljanja javnih sredstava i ostvarivanja prihoda i primanja budžeta opštine, kao i o načinu planiranja, raspodele i trošenja budžetskih sredstava.

Kroz ovaj transparentan pristup nastojimo da unapredimo razumevanje i interesovanje naših sugrađana za lokalne finansije, a u perspektivi očekujemo i saradnju lokalne samouprave i žitelja opštine Ivanjica u zajedničkom postavljanju ciljeva, definisanju prioriteta i planiranju razvoja naše opštine.

Momčilo Mitrović Predsednik opštine

Ko se finansira iz budžeta?

Direktni korisnici budžetskih sredstava:
 • Skupština opštine
 • Predsednik opštine
 • Opštinsko veće
 • Opštinska uprava
 • Pravobranilaštvo opštine
Ostali korisnici javnih sredstava:
 • Obrazovne institucije (škole-9 osnovnih i 2 srednje)
 • Dom zdravlja Ivanjica
 • Centar za socijalni rad
 • Neprofitne organizacije (udruženja građana, nevladine organizacije, itd.)
Indirektni korisnici budžetskih sredstava
 • Biblioteka «Svetislav Vulović» Ivanjica
 • Dom kulture Ivanjica
 • Predškolska ustanova Bajka
 • Turistički organizacija opštine Ivanjica
 • 19 Mesnih zajednica

Kako nastaje budžet opštine?

BUDŽET opštine je pravni dokument koji utvrđuje plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka opštine za budžetsku, odnosno kalendarsku godinu.

To znači da ovaj dokument predstavlja predviđanje koliko će se novca od građana i privrede u toku jedne godine prikupiti i na koji način će se taj novac trošiti.

Iz opštinskog budžeta se tokom godine plaćaju sve obaveze lokalne samouprave. Isto tako u budžet se slivaju prihodi iz kojih se podmiruju te obaveze.

Predsednik opštine i lokalna uprava sprovode opštinsku politiku, a glavna poluga te politike i razvoja je upravo budžet opštine.

Prilikom definisanja ovog, za opštinu Ivanjica najvažnijeg dokumenta, rukovode se zakonskim okvirom i propisima, strateškim prioritetima razvoja i drugim elementima.

Realnost je takva da postoje velike razlike između želja i mogućnosti, tako da kreiranje budžeta podrazumeva utvrđivanje prioriteta i pravljenje kompromisa.

Ko učestvuje u budžetskom procesu?

Predškolska ustanova

Mesne zajednice

Ustanove kulture

Turistička organizacija

Opštinska uprava Predsednik opštine Opštinsko veće Skupština opštine

Osnovne škole Srednje škole

Dom zdravlja

Građani i njihova udruženja

Javna preduzeća

Na osnovu čega se donosi budžet?

Na osnovu čega se donosi budžet?

Zakoni i propisi:

Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Zakon o budžetskom sistemu,

Zakon o lokalnoj samoupravi,

Uputstvo Ministarstva finansija za pripremu odluke o budžetu za 2022. godinu i dr.

Svi posebni propisi kojima su utvrđene nadležnosti JLS

Strateški dokumenti: Strategija razvoja

Akcioni planovi za pojedine oblasti Potrebe budžetskih korisnika

Započeti projekti iz ranijih godina

Ostvarenje prošlogodišnjeg budžeta

Kako se puni opštinska kasa?

 • Ukupni javni prihodi i primanja opštine Ivanjica za 2023. godinu iznose
 • 1.510.724.000

dinara

 • Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu planirana su sredstva iz budžeta opštine u iznosu od 1.365.746.000 dinara, preneta sredstva iz ranijih godina u iznosu od 109.361.000 dinara i preneta namenska sredstva u iznosu od 35.617.000 dinara.

Šta su prihodi i primanja budžeta?

Vrsta  javnih   prihoda  koji   se   prikupljaju  obaveznim plaćanjima poreskih obveznika bez obaveze izvršenja specijalne usluge zauzvrat Donacije se dobijaju od domaćih i međunarodnih donatora i organizacija za različite projekte. Transferi podrazumevaju prenos sredstava od nivoa Republike Srbije opštinskom nivou vlasti. Mogu biti namenski (za tačno utvrđene namene) ili nenamenski (nije im unapred utvrđena namena te se mogu u skladu sa zakonom koristiti za bilo koje svrhe) . Vrsta javnih prihoda koji se naplaćuju za korišćenje javnih dobara (naknade), pružanje javnih usluga (takse) ili zbog koršenja ugovornih ili zakonskih odredbi (kazne i penali)   Ova primanja se ostvaruju prodajom nepokretnosti i pokretnih stvari u vlasništvu opštine.   Primanja od zaduživanja predstavljaju prilive po osnovu primanja od zaduživanja kod poslovnih banaka u zemlji u korist nivoa opština. Primanja od prodaje finansijske imovine predstavljaju prilive po osnovu prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa opština Predstavljaju višak prihoda budžeta opštine koji nisu potrošeni u prethodnoj budžetskoj godini    

Poreski prihodi

Donacije i transferi

Neporeski prihodi

Primanja od

prodaje nefinansijske

imovine

Primanja od zaduživanja i

prodaje finansijske

imovine

Preneta sredstva iz ranijih godina

Struktura planiranih prihoda i primanja za 2023. godinu

Prihodi od poreza 861.688.000

dinara

Preneta sredstva iz ranijih godina 144.978.000

dinara

Primanja od prodaje finansijske imovine 0 dinara

Ukupni budžetski prihodi i primanja 1.510.724,00

dinara

Primanja od prodaje nefinansijske imovine 0 dinara

Transferi

407.737.000

dinara

Drugi prihodi

96.321.000

dinara

Struktura planiranih prihoda i primanja za 2023. godinu

primanja od prodaje finansijske imovine 0%  

Struktura prihoda i primanja

Text Box: drugi prihodi 6%

Šta se promenilo u odnosu na 2022. godinu?

 • Ukupni prihodi i primanja naše opštine u 2023. godini su se povećali u odnosu na poslednju izmenu Odluke o budžetu za 2022. godinu za 13.357.408,00,00 dinara, odnosno za 0,89 %.
 • Transferi su smanjeni za 23.943.992,00 dinara.
  • Preneta sredstva su smanjena za 54.160.000,00 dinara
  • Neporeski prihodi su smanjena za 14.899.000,00 dinara nara
 • Poreski prihodi su povećani za 106.360.400,00 dinara.

Na šta se troše javna sredstva?

Budžet mora biti u ravnoteži, što znači da rashodi moraju odgovarati prihodima. Ukupni planirani rashodi i izdaci u 2023. godini iz budžeta iznose:

 • RASHODI Rashodi predstavljaju sve troškove opštine za plate budžetskih korisnika, nabavku roba i usluga, subvencije, dotacije i transfere, socijalnu pomoć i ostale troškove koje opština obezbeđuje bez direktne i neposredne naknade.
 • IZDACI predstavljaju troškove izgradnje ili investicionog održavanja već postojećih objekata, nabavku zemljišta, mašina i opreme neophodne za rad budžetskih korisnika.
 • RASHODI I IZDACI moraju se iskazivati na zakonom propisan način, odnosno moraju se iskazivati: po programima koji pokazuju koliko se troši za izvršavanje osnovnih nadležnosti i strateških ciljeva opštine; po osnovnoj nameni koja pokazuje za koju vrstu troška se sredstva izdvajaju; po funkciji koja pokazuje funkcionalnu namenu za određenu oblast i po korisnicima budžeta što pokazuje organizaciju rada opštine.

Šta su rashodi i izdaci budžeta?

Rashodi za zaposlene predstavljaju sve troškove za zaposlene, kako u upravi tako i kod budžetskih korisnika Korišćenje roba i usluga obuhvataju stalne troškove, putne troškove, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, troškove materijala i tekuće popravke i održavanje. Dotacije i transferi su troškovi koje lokalna samouprava ima za isplatu institucijama koje su u primarnoj nadležnosti centralnog/pokrajinskog nivoa kao što su škole, centar za socijalni rad, dom zdravlja. Ostali rashodi obuhvataju dotacije nevladinim organizacijama, poreze, takse, novčane kazne. Subvencije se odobravaju za funkcionisanje međumesnog prevoza i poljoprivrednim proizvođačima. Socijalna  zaštita   obuhvata  sve   troškove  isplate socijalne pomoći za različite kategorije građana. Budžetska rezerva predstavlja novac koji se koristi za neplanirane ili nedovoljno planirane svrhe, kao i u slučaju vanrednih okolnosti. Kapitalni izdaci su troškovi za izgradnju novih, ili investiciono održavanje postojećih objekata, nabavku opreme, mašina zemljišta i slično.    

Rashodi za zaposlene

Korišćenje roba i

usluga

Dotacije i transferi

Ostali rashodi Subvencije Socijalna zaštita

Budžetska rezerva

15  

Kapitalni izdaci

Struktura planiranih rashoda i izdataka budžeta za 2023. godinu

Korišćenje roba i usluga 590.123.000

dinara                       Dotacije i

Kapitalni izdaci 210.321.000

dinara

transferi 247.066.000

dinara

Sredstva rezerve 10.500.000

Ukupni rashodi i izdaci 1.510.724.000

Rashodi za zaposlene 269.311.000

dinara

Ostali rashodi 71.348.000

dinara

Subvencije 19.000.000

dinara

Socijalna pomoć 93.055..000

dinara

Struktura planiranih rashoda i izdataka budžeta za 2023. godinu

Struktura rashoda i izdataka

Text Box: sredstva rezerve 1%Text Box: rashodi za zaposlene 18%

Šta se promenilo u odnosu na 2022. godinu?

Ukupni troškovi naše opštine u 2023. godini su se povećali u odnosu na poslednju izmenu Odluke o budžetu za 2022. godinu za 13.357.408,00 dinara, odnosno za 0,89 %.

 • Rashodi za socijalnu zaštitu su smanjeni za 1.421.229 dinara
  • Subvencije su smanjene za 26.826.000 dinara
  • Kapitalni izdaci su smanjeni za 60.856.617 dinara
 • Rashodi za zaposlene su povećani su za 20.022.000 dinara;
 • Korišćenje roba i usluga su povećani za 44.428.254 dinara;
 • Ostali rashodi su povećani za 4.112.000 dinara
 • Sredstva rezerve su povećana za 9.888.000 dinara
 • Donacije ,dotacije i transferi su povećani za 24.154.000 dinara;

Rashodi budžeta po programima

Naziv programaSredstva iz Odluke o budžetu za 2023. godinu (iznos u dinarima)% budžeta po programu
Program 1. Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje00.00%
Program 2. Komunalne delatnosti78,650,0005.21%
Program 3. Lokalni ekonomski razvoj6,000,0000.40%
Program 4. Razvoj turizma22,339,0001.48%
Program 5. Poljoprivreda i ruralni razvoj28,000,0001.85%
Program 6. Zaštita životne sredine60,910,0004.03%
Program 7. Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura377,400,00024.98%
Program 8. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje196,329,00013.00%
Program 9. Osnovno obrazovanje i vaspitanje137,725,0009.12%
Program 10. Srednje obrazovanje i vaspitanje48,232,0003.19%
Program 11. Socijalna i dečija zaštita98,864,0006.54%
Program 12. Zdravstvena zaštita40,750,0002.70%
Program 13. Razvoj kulture i informisanja58,798,0003.89%
Program 14. Razvoj sporta i omladine80,514,0005.33%
Program 15. Opšte usluge lokalne samouprave234,432,00015.52%
Program 16. Politički sistem lokalne samouprave28,881,0001.91%
Program 17. Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije12,900,0000.85%
Ukupni rashodi po programima  1,510,724,000  1
ZDRAVSTVENA  
SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA 7%  
Razvoj sporta i omladine5%  
RAZVOJ TURIZMA 1%  
OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE 16%  
STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE 0%  
POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE2%  

Struktura rashoda po budžetskim programima

Text Box: Srednje obrazovanje I VASPITANJE
3%
Text Box: Osnovno obrazovanje I VASPITANJE
9%
Text Box: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje 13%

Rashodi budžeta raspodeljeni po direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima

  R. br.  Naziv budžetskog korisnikaSredstva iz Odluke o budžetu za 2023. godinu (iznos u dinarima)% budžeta po korisniku
1.Skupština opštine15,828,0001.05%
2.Predsednik opštine8,993,0000.60%
3.Opštinsko veće4,060,0000.27%
4.Opštinska uprava1,478,791,00097.89%
5.Opštinsko javno pravobranilaštvo3,052,0000.20%
6.Mesne zajednice5,551,0000.37%
7.Dom kulture Ivanjica37,463,0002.48%
8.Biblioteka Svetislav Vulović9,335,0000.62%
9.Centar za socijalni rad14,659,0000.97%
10.Predškolska ustanova Bajka191,329,00012.66%
11.Turistička organizacija22,339,0001.48%
 U K U P N O:1,510,724,000100.00%

Najvažniji kapitalni projekti

  Naziv projektaPlanirana sredstva (iznos u dinarima)
202320242025
Izgradnja sportskog centra40.000.00050.000.00050.000.000
Rekonstrukcija Žičanog pešačkog mosta25.000.000  
Izgradnja kanalizacije u naselju kod Proletera11.000.000  
Izgradnja atmosferskog kolektora u Otočkoj ulici6.610.000  
Rekonstrukcija kraka Ulice Druge prol.brigade krak Zornić15.000.000  
Izgradnja atmosferskog kolektora kof Gimnazije7.000.00010.000.000 
Parterno uređenje Gimnazije16.000.000  
Adaptacija i opremanje objekta za potrebe dečijeg vrtića Prilike5.000.000  
Izgradnja atmosferske kanalizacije u nasenju Dubrava14.000.000  
Rekonstrukcija ulice u Šljivićima ka Ravani6.000.000  
Rekonstrukcija kraka Ulice ka Totovićima15.000.000  
Izgradnja igrališta za male sportove u Šljivićima6.000.000  
Održavanje nekategorisanih puteva uz učešće građana115.000.000115.000.000 

Najvažniji kapitalni projekti

  Naziv projektaPlanirana sredstva (iznos u dinarima)
202320242025
Izgradnja i rekonstrukcija javnih česmi1.900.000  
Uređenje i rekonstrukcija pešačkih staza3.000.000  
Rekonstrukcija ulice u Krtinicama3.000.000  
Rekonstrukcija ulice u Lugu6.700.000  
Uređenje korita reke Moravice33.000.000  
Uređenje vodotokova 2.reda3.000.000  
Rekonstrukcija atarskih puteva8.000.000  
Rehabilitacija makadamskih kolovza javnih i nekategorisanih puteva44.000.000  
Rehabilitacija gradskih ulica i asfaltnih kolovoza javnih puteva32.000.000  
Urgentno održavanje javnih i nekategorisanih puteva16.000.000  

Najvažniji projekti od interesa za lokalnu zajednicu

  Naziv projektaPlanirana sredstva (iznos u dinarima)
202320242025
Nušićijada 20235.450.000  
Krompirijada 2023  300.000  
Festival izvorne pesme –Prilike 20231.572.000  
Pomoć u kući (socijalna usluga )10.000.000  
Lični pratilac deteta17.000.000  
Pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima5.245.000  
Sabor dvojeničara i starih instrimenata Srbije –Kušići 2022502.000  
Proslava Srpske nove godine500.000  
Dan opštine Ivanjica300.000  
Sabor u Kovilju157.000  
Sabor u Pridvorici162.000  
Zvuci Golije ,Mučnja i Javora127.000  
Obeležavanje Javorskog rata i sabor srpske omladine305.000  

Na kraju želimo da Vam se zahvalimo što ste izdvojili vreme za čitanje ove prezentacije budžeta.

Ukoliko ste zainteresovani da sagledate u celini Odluku o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu, istu možete preuzeti na sledećem linku internet stranice opštinske uprave: www .ivanjica.gov.rs