Vesti Konkursi i obaveštenja

Drugi javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva 2017/18

На основу члана 38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС“ бр.51/2009), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  (“Сл.гласник РС“ бр.8/2012, 94/13 и 94/2015) и члана 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016),  Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2017. годину, („Службени лист општине Ивањица бр. 15/2016”), Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2017. годину ( Службени лист општине Ивањица бр. 4/17) и Одлуком о другом ребалансу буџета oпштине Ивањица за 2017. годину (Службени лист општине Ивањица бр. 8/17),   Општинска управа општине Ивањица   расписује

 ДРУГИ  Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за  суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва у 2017/2018. години

             Расписује се Јавни конкурс за  суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва ( у даљем тексту удружења) у 2017/2018. години .

             Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету oпштине Ивањица за 2017. годину, („Службени лист општине Ивањица бр. 15/2016”), Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2017. годину ( Службени лист општине Ивањица бр. 4/17) и Одлуком о другом ребалансу буџета oпштине Ивањица за 2017. годину (Службени лист општине Ивањица бр. 8/17), Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01 – Општинска управа, програм 15 – Опште јавне услуге управе, програмска активност 0001-функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 46/0, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, у буџету општине Ивањица за 2017. годину, у укупном износу од 1.500.000,00  динара.

             Општи услови за учешће на конкурсу удружења за реализовање Програма од јавног интереса су:

 • Да удружење има статус правног лица;
 • Да је седиште правног лица на територији општине Ивањица и да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Ивањица;
 • Да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да је уписан у прописани регистар;
 • Да удружење има усвојен годишњи програм/план  рада који обухвата програме/пројекте и активности у областима које су од јавног интереса усвојен од стране органа удружења.

Општина Ивањица  неће финансирати:

 • пројекте/програме са комерцијалним ефектима,
 • пројекте/програме који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета а нису реализовани,
 • инвестициона улагања у изградњу, опремање и одржавање пословног простора,
 • пројекте/програме чије су једине програмске активности путовања, студије,учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности,
 • програме чије су програмске активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама

            Избор пројекта/програма који ће се финансирати средствима буџета вршиће се применом следећих критеријума и броја бодова:

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Потпуна документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

 • образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма/пројеката за чије  суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма/пројеката ),
 • образац буџета у 2 примерка,
 • одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
 • копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за 2016. годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),

  Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интернет презентацији општине Ивањица ( www.ivanjica.gov.rs).

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми/пројекти учесника Конкурса треба да буду написани на рачунару и на прописаним обрасцима,  потписани и оверени од стране  овлашћеног лица. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање.

Активности обухваћене програмом/пројектом морају се реализовати до краја септембра 2018. године.

Време трајања пројекта је максимално 6 месеци.

Укупна вредност пројекта не може прелазити 200.000,00 динара, уз обавезно финансијско учешће подносиоца пријаве  у износу од 10% од укупног буџета пројекта.

            Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва са назнаком “Пријава на конкурс за програме/пројекте од јавног интереса удружења цивилног друштва – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Општинска управа општина Ивањица, ул.В. Маринковића бр.1.  32250 Ивањица или предајом на писарници  Општинске управе ( шалтер бр. 2  у Услужном центру).

Образац пријаве и образац буџета пројекта на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( оригинал или оверене фотокопије).

Пријаве на конкурс могу се поднети до 29.12.2017. године у 15,00 часова, без обзира на начин подношења.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, као и пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према општини Ивањица у вези програма/пројеката које је општина из буџета финансирала односно суфинансирала.

Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења  размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити предлог за    суфинансирање у 2017/2018. години. На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса иму право приговора у року од пет дана од њеног објављивања; Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од њеног објављивања; право приговора не задржава извршење Одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава;

 Коначну одлуку о додели  средстава доноси Општинско веће општине Ивањице, а Председник општине Ивањице закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације могу се добити на број  телефона 032-664-425.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

 У Ивањици, 14.12.2017.год.

01 Број 400- 81/2017-01

Буџет и извори финансирања

Образац пријаве

 

О Аутору

Financ