Konkursi i obaveštenja

Drugi javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2016. godini

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj: 642-6/2016

decembar 2016. godine

I v a nj i c a

 

             Na osnovu člana 17. i 19. stav 1 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), člana 4 stav 1 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“, broj 16/2016), člana 10. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/2015), Odluke o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2016. godinu („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 13/2016 od 30.11.2016. godine), Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2016. godini, broj 642-5/2016-01 od 11. decembra 2016. godine, Opštinsko veće opštine Ivanjica, raspisuje

DRUGI JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog

informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2016. godini

 

             I Predmet Konkursa

 Predmet Konkursa predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2016. godinu u ukupnom iznosu za proizvodnju medijskih sadržaja od 2.800.000,00 dinara, za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2016. godini.

Najniži iznos koji se dodeljuje po projektu je 100.000,00 dinara, a najviši iznos 900.000,00 dinara po projektu.

            Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

            II Sredstva za sufinansiranje projekta

 Sredstva koja se raspodeljuju putem konkursa, dodeljuju se za sufinansiranje projekata kojima se proizvode sledeći medijski sadržaji:

            – podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje; informisanje o redovnom radu i aktivnostima organa opštine Ivanjica, ustanova, organizacija i javnih preduzeća čiji je osnivač opština Ivanjica;

            – promocija turističkih potencijala opštine, poljoprivrednih potencijala opštine, energetskih potencijala opštine, podrška projekata u cilju razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, podizanje nivoa uključenosti i informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;

            – podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, sporta, nauke, vere, zdravstva i obrazovanja; zaštite životne sredine; informisanje o manifestacijama, kulturnim i drugim programima koji se organizuju pod pokroviteljstvom ili u saradnji sa opštinom Ivanjica.

             III Pravo učešća na Konkursu

 Pravo učešća na Konkursu imaju:

            – izdavač medija čiji mediji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

            – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je bavi proizvodnjom i emitovanjem medijskih sadržaja;

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u predhodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj, i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski koristila.

            Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na konkursu.

            Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

            Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki mediji.

             IV Kriterijumi za ocenu projekata

 Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:

            1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

            2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

 • Značaj projekta sa stanovišta:
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanja namene konkursa;
 • usklađivanja projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 • Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima, i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 • Kapaciteti sa stanovišta:
 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koji odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 • Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj projektne aktivnosti.

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2, ovog člana posebno se ocenjuje:

            1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela, ili tela samoregulacije u poslednih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, a od Saveta za štampu za štampane i onlajn medije);

            2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

            3) pokrivenost teritorije Opštine radio i televizijskim signalom.

             V Prijava na konkurs

 Podnosioci predloga projekta dužni su da uz prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja prilože sledeću dokumentaciju:

 • popunjen predlog projekta;
 • popunjen budžet projekta;
 • rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 • rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
 • potvrdu Narodne banke Republike Srbije da nema blokiran račun;
 • dozvolu za emitovanje radio i/ili TV programa izdatu od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • overenu izjavu/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaji biti emitovani/objavljeni u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom i emitovanjem medijskih sadržaja);
 • vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl, i sl.)

            VI Objavljivanje konkursa i rok za podnošenje prijave

Konkurs se objavljuje na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, i u dnevnom listu „Srpski telegraf-novine“.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Srpski telegraf-novine“.

Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta Srbije na adresu: Opština Ivanjica, Opštinsko veće, 3250 Ivanjica, ulica V. Marinkovića 1, sa oznakom: punog imena i adrese pošiljaoca i naznaku: Za drugi Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom lično na pisarnici opštine Ivanjica.

            Neblagovremene prijave, kao i prijave učesnika konkursa koji nije podneo ni jedan propisani dokument naveden u javnom pozivu na učešće u konkursu, osim obrasca za prijavu, Komisija neće uzeti u razmatranje.

                    Konkursni materijal se ne vraća.

            VII Poziv za predlaganje članova konkursne komisije

Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od 3 člana od kojih se 2 člana imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja i medijskih stručnjaka ukoliko je predloga bilo.

            Stručnu komisiju za sprovođenje konkursa imenuje predsednik Opštine.

            Opština Ivanjica poziva novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove komisije, sa biografijom, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu „Srpski telegraf-novine“ na adresu: Opština Ivanjica, Opštinsko veće, 3250 Ivanjica, ulica V. Marinkovića 1, sa naznakom: „Predlozi za članove komisije za konkurs za javno informisanje“.

            Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa i koja uz predlog za članove komisije podnose i dokaz o registraciji.

            VIII Preuzimanje konkursne dokumentacije

             Konkursnu dokumentaciju zainteresovani učesnici mogu preuzeti u kancelariji broj 5 Opštinske uprave opštine Ivanjica, ili na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.

 IH Dodela sredstava

Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi predsednik opštine Ivanjica, na predlog stručne Komisije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.  Rešenje o dodeli sredstava je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

            Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava, zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije projekta.

                                                                                                                                                                                              PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                  Zoran Lazović

OBRASCI :

Obrazac 1-Budžet projekta

Obrazac- Prijava

О Аутору

Financ