Konkursi i obaveštenja

Drugi javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2016. godini

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ –

01 Број: 642-6/2016

децембар 2016. године

И в а њ и ц а

 

             На основу члана 17. и 19. став 1 Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 4 став 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, број 16/2016), члана 10. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања општине Ивањица („Сл. лист општине Ивањица“, број 11/2015), Одлуке о ребалансу буџета општине Ивањица за 2016. годину („Сл.лист општине Ивањица“, број 13/2016 од 30.11.2016. године), Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2016. години, број 642-5/2016-01 од 11. децембра 2016. године, Општинско веће општине Ивањица, расписује

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног

информисања на територији општине Ивањица у 2016. години

 

             I Предмет Конкурса

 Предмет Конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2016. годину у укупном износу за производњу медијских садржаја од 2.800.000,00 динара, за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2016. години.

Најнижи износ који се додељује по пројекту је 100.000,00 динара, а највиши износ 900.000,00 динара по пројекту.

            Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

            II Средства за суфинансирање пројекта

 Средства која се расподељују путем конкурса, додељују се за суфинансирање пројеката којима се производе следећи медијски садржаји:

            – подршка остваривању права грађана на јавно информисање; информисање о редовном раду и активностима органа општине Ивањица, установа, организација и јавних предузећа чији је оснивач општина Ивањица;

            – промоција туристичких потенцијала општине, пољопривредних потенцијала општине, енергетских потенцијала општине, подршка пројеката у циљу развоја личности и заштите деце и младих, подизање нивоа укључености и информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

            – подстицај медијског стваралаштва у области културе, спорта, науке, вере, здравства и образовања; заштите животне средине; информисање о манифестацијама, културним и другим програмима који се организују под покровитељством или у сарадњи са општином Ивањица.

             III Право учешћа на Конкурсу

 Право учешћа на Конкурсу имају:

            – издавач медија чији медији је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

            – правно лице, односно предузетник, који је бави производњом и емитовањем медијских садржаја;

            Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

            Право учешћа на конкурсу немају лица која су у предходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај, и лица за која се утврди да су средства ненаменски користила.

            Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу.

            Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

            Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медији.

             IV Критеријуми за оцену пројеката

 Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурсу су:

            1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

            2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

 • Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривања намене конкурса;
 • усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 • Утицај и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима, и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 • Капацитети са становишта:
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
 • Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета пројекта који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ пројектне активности.

            На основу критеријума из става 1. тачка 2, овог члана посебно се оцењује:

            1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела, или тела саморегулације у последних годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, а од Савета за штампу за штампане и онлајн медије);

            2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

            3) покривеност територије Општине радио и телевизијским сигналом.

             V Пријава на конкурс

 Подносиоци предлога пројекта дужни су да уз пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања приложе следећу документацију:

 • попуњен предлог пројекта;
 • попуњен буџет пројекта;
 • решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
 • потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун;
 • дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаји бити емитовани/објављени у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом и емитовањем медијских садржаја);
 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл, и сл.)

            VI Објављивање конкурса и рок за подношење пријаве

Конкурс се објављује на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, и у дневном листу „Српски телеграф-новине“.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу „Српски телеграф-новине“.

Пријава на конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти предајом ЈП Пошта Србије на адресу: Општина Ивањица, Општинско веће, 3250 Ивањица, улица В. Маринковића 1, са ознаком: пуног имена и адресе пошиљаоца и назнаку: За други Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предајом лично на писарници општине Ивањица.

            Неблаговремене пријаве, као и пријаве учесника конкурса који није поднео ни један прописани документ наведен у јавном позиву на учешће у конкурсу, осим обрасца за пријаву, Комисија неће узети у разматрање.

                    Конкурсни материјал се не враћа.

            VII Позив за предлагање чланова конкурсне комисије

Поступак за избор медија спроводи стручна комисија од 3 члана од којих се 2 члана именују на предлог новинарских и медијских удружења и медијских стручњака уколико је предлога било.

            Стручну комисију за спровођење конкурса именује председник Општине.

            Општина Ивањица позива новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове комисије, са биографијом, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције, најкасније у року од 8 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу „Српски телеграф-новине“ на адресу: Општина Ивањица, Општинско веће, 3250 Ивањица, улица В. Маринковића 1, са назнаком: „Предлози за чланове комисије за конкурс за јавно информисање“.

            Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.

            VIII Преузимање конкурсне документације

             Конкурсну документацију заинтересовани учесници могу преузети у канцеларији број 5 Општинске управе општине Ивањица, или на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.

 IХ Додела средстава

Решење о додели средстава, која су предмет овог позива, доноси председник општине Ивањица, на предлог стручне Комисије у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.  Решење о додели средстава је коначно и против њега се може покренути управни спор.

            На основу коначног решења о додели средстава, закључује се уговор који је основ за праћење реализације пројекта.

                                                                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                  Зоран Лазовић

ОБРАСЦИ :

Образац 1-Буџет пројекта

Образац- Пријава

О Аутору

Financ