Aktuelnosti Vesti Obaveštenje

I Z V E Š T A J O RADU ZA 2021 GODINU – INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

         Na osnovu člana 44. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“ broj 36/15, 44/18-drugi zakon i 95/18), Inspektor za zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica  podnosi Izveštaj o radu za 2021. godinu.

1. Broj sprečenih ili bitno umanjenih verovatnih nastanaka štetnih posledica po zakonom zaštićena dobra, prava i interese (preventivno delovanje inspekcije)

            Inspekcija za zaštitu životne sredine je tokom 2021. godine u postupku vršenja inspekcijskih nadzora, po zahtevima nadziranih subjekata, redovno i detaljno informisala nadzirane subjekte vezano za primenu odredbi zakona iz oblasti zaštite životne sredine i podzakonskih akata i u slučaju nenadležnosti upućivala nadzirane subjekte na nadležne organe.

            Inspekcija za zaštitu životne sredine je, u 2021. godini, prilikom vršenja inspekcijskog nadzora edukovala nadzirane subjekte u vezi primene propisa, u okviru svoje nadležnosti, pa tako preventivno delovala u cilju efikasnije primene zakona i drugih propisa

U 2021. godini nije bilo preventivnih  preventivnih inspekcijskih nadzora, ni službenih savetodavnih poseta, sa ciljem preduzimanja preventivnih mera i drugih aktivnosti usmerenih ka podsticanju i podržavanju zakonitosti i bezbednosti poslovanja i postupanja u sprečavanju nastanka štetnih posledica po životnu sredinu. Razlog tome je što nije bilo zahteva nadziranih subjekata za vršenjem istih.

2. Obaveštavanje javnosti, pružanje stručne i savetodavne podrške nadziranim subjektima

            U 2021. godini nije bilo preventivnih  preventivnih inspekcijskih nadzora, ni službenih savetodavnih poseta, sa ciljem preduzimanja preventivnih mera i drugih aktivnosti usmerenih ka podsticanju i podržavanju zakonitosti i bezbednosti poslovanja i postupanja u sprečavanju nastanka štetnih posledica po životnu sredinu. Razlog tome je što nije bilo zahteva nadziranih subjekata za vršenjem istih.

Inspekcija za zaštitu životne sredine je u 2021. godini je obaveštavala javnost o svome radu, dostavljala odgovore na pitanja građana, novinara i nevladinih organizacija i davala izjave za medije.

3. Nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa zakonom i drugim propisom, koji se meri pomoću kontrolnih listi

Redovni inspekcijski nadzori vršeni su sa izdatim nalozima za inspekcijski nadzor i nadzirani subjekti su o planiranim inspekcijskim nadzorima obaveštavani u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru. U toku vršenja redovnih inspekcijskih nadzora nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa zakonom i drugim propisima merio se pomoću kontrolnih listi i alata za procenu rizika.

            Kontrolne liste su preuzete iz aplikacije Ministarstva zaštite životne sredine, Sektor za zaštitu životne sredine su objavljene na internet stranici.

U 2020. godini izvršeno je 44 redovnih inspekcijskih nadzora, 4 vanredna inspekcijska nadzora po prijavama građana, 2 inspekcijska nadzora nad neregistrovanim subjektima  i 8 kontrolnih inspekcijskih nadzora.

4. Broj otkrivenih i otklonjenih ili bitno umanjenih nastalih štetnih posledica po zakonom zaštićena dobra, prava i interese (korektivno delovanje inspekcije)

            Tokom 2021. godine inspektor za zaštitu životne sredine postupao je u skladu sa svojim pravima, dužnostima i ovlašćenjima. U slučajevima u kojima je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja utvrdila nezakonitosti,sačinjavala zapisnik sa izrečenim merama za otklanjanje nezakonitosti. U slučaju kada nadzirani subjekt ne postupi po naloženim merama iz zapisnika, doneta su  rešenja sa naređenim ili naloženim merama nadziranim subjektima za sprovođenje mera zaštite životne sredine, saglasno propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

            U izveštajnom periodu kod 8 nadziranih subjekta je otkriveno nezakonito poslovanje i postupanje kojima su zapisnikom naložene mere za otklanjanje nezakonitosti i to: 4 u oblasti zaštite vazduha, 2 u oblasti upravljanja otpadom,  1 u oblasti zaštite od buke i 1 u oblasti sprovođenja mera iz studije procene uticaja. Iz oblasti zaštite od vazduha doneto je  1 rešenje kojim je nadziranom subjektu naloženo da tehničkim i drugim mera emisiju zagađujućih materija svede na dozvoljeni nivo. Iz oblasti upravljanja otpadom doneto je 1 rešenje kojim je nadziranom subjektu naloženo da neopasan otpad preda operateru koji ima dozvolu za upravljanje  otpadaom. Iz oblasti zaštite od buke  doneto je1  rešenje o zabrani korišćenja izvora buke.

5. Broj utvrđenih neregistrovanih subjekata i mere sprovodene prema njima

            U 2021. godini po prijavi telefonskim putem, zbog  aerozagađenja koje poriču obavljanjem tehnološkog postupka proizvodnje ćumura, inspektor za zaštitu životne sredine je zatekao 2 neregistrovanog  subjekta koji se bave proizvodnjom i prometom ćumura, a nije  registrovan kod Agencije za privredne registre, inspektor za zaštitu životne sredine je postupio u skladu sa članom 30. Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glsnik RS“, br. 36/2015) i odmah je obavestio poresku  i tržišnu inspekciju.

6. Mere preduzete radi ujednačavanja prakse inspekcijskog nadzora i njihovo dejstvo

            Za sve oblasti inspekcijskog nadzora su napravljene kontrolne liste i iste su objavljene na sajtu opštine Ivanjica. Inspektor za zaštitu životne sredine prema svim nadziranim subjektima je postupao na isti način u skladu sa Zakonima koji se primenjuju. U cilju ujednačavanja  prakse inspekcijskog nadzora razmenjivana su iskustva sa inspektorima drugih opština i republičkim inspektorima zaštite životne sredine.

7. Ostvarenje plana i valjanosti planiranja inspekcijskog nadzora, naročito o odnosu redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora

Polazeći od obaveze koja proističe iz člana 10. Zakona o inspekcijskom nadzoru, sačinjen je Godišnji plan inspekcijskih nadzora inspekcije za zaštitu životne sredine za 2021. godinu, koji je odobren od strane Ministarstava zaštite životne sredine. Redovni inspekcijski nadzori vršili su se prema kontrolnim listama, uz korišćenje alata za procenu rizika, objavljenih na internet strani Ivanjice.

 U skladu sa navedenim planom inspekcijskih nadzora, inspektor je pored redovnih, obavljao i vanredne inspekcijske nadzore, po prijavama građana ili zahtevima nadziranih subjekata. Realizacija Plana Inspekcije za zaštitu životne sredine  za 2021. godinu, realizovan je u obimu 81,41%, u odnosu na planirane redovne inspekcijske nadzore. Godišnji plan redovnih inspekcijskih nadzora nije bilo moguće realizovati u punom obimu iz razloga što je privredni subjekt ŠPIK IVERICA prestao sa radom polovinom godine  i zbog  pandemije korona virusa i epidemiološke situacije na teritoriji opštine Ivanjica ( ugostiteljski objekti su radili sa ograničenim radnim vremenom zbog čega nije bilo potrebe za planiranim redovnim inspekcijskim nadzorom u oblasti zaštite od buke).

 Broj redovnih inspekcijskih nadzora u 2021. godini: 44

 Broj vanrednih inspekcijskih nadzora u 2021. godini:4

 Broj kontrolnih inspekcijskih nadzora u 2021. godini: 8

Broj dopunskuh inspekcijskih nadzora u 2021. godini: 0  

Broj preventivnih inspekcijskih nadzora u 2021. godini: 0

 Broj inspekcijskih nadzora kod neregistrovanih subjekata u 2021. godini: 2

8. Nivo koordinacije inspekcijskog nadzora sa inspekcijskim nadzorom koga vrše druge inspekcije

            Inspekcija za zaštitu životne sredine nije vršila redovne zajedničke inspekcijske nadzore sa drugim inspekcijama, ali je  u usmenom, a po potrebi i pismenom kontaktu sa drugim inspekcijama radi razmene informacija i konsultacija radi unapređenja inspekcijskog nadzora.

Inspekcija zaštite životne sredine je izvršila dva vanredna zajednička inspekcijska nadzora sa tržišnom inspekcijom kod neregistrovanih subjekata proizvodnje ćumura.

  9. Materijalni, tehnički i kadrovski resursimi koje je inspekcija koristila u vršenju inspekcijskog nadzora i mere u cilju delotvorne upotrebe resursa inspekcije i rezultati preduzetih mera

Inspektor zaštite životne sredine  koristi jedno motorno vozilo zajedno sa komunalnom, prosvetnom, građevinskom i saobraćajnom inspekcijom. Za rad u kancelariji inspektor za zaštitu životne sredine ima kompjuter (mnogo je spor i tesko otvara foldere),   štampač u susenoj kancelariji.. Inspektoru je dodeljen i mobilni telefon,a fotoaparat koristi zajedno sa ostalim inspektorima.

10. Pridržavanju rokova propisanih za postupanje inspekcije

            Inspekcija za zaštitu životne sredine u 2021. godini pridržavala se propisanih rokova u smislu inspekcijskog nadzora, izdavanja rešenja i drugih akata, u skladu sa propisima na snazi.

11. Zakonitosti upravnih akata donetih u inspekcijskom nadzoru

            Inspektor za zaštitu životne sredine, sprovodeći odredbe zakona iz oblasti  zaštite životne sredine, u toku inspekcijskog nadzirano svakom izvršenom pregledu i radnjama sastavio je zapisnik i jedan primerak dostavio nadziranom subjektu. Nadzirani subjekti nisu imali primedbe ni na jedan zapisnik sastavljen u 2021.godini od strane ove inspekcije.

            Nije bilo žalbi pa samim  tim ni drugostepenih postupaka ni upravnih sporova.

12. Postupanje u rešavanju prigovora i pritužbi na rad inspekcije

            U 2021. godini nije podneta nijedna pritužba na rad inspektora za zaštitu životne sredine.

13. Programi stručnog usavršavanja koje su pohađali inspektori

Inspektor zaštite životne sredine u 2021. Godini nije prisustvovao seminarima

14. Inicijative za izmene i dopune zakona i drugih propisa

            Nije bilo.

15. Mere i provere preduzete u cilju potpunosti i ažurnosti podataka u informacionom sistemu

Inspekcija za zaštitu životne sredine ne raspolaže sopstvenim informacionim sistemom i u svom radu nije započela sa korišćenjem jedinstvenog funkcionalnog softverskog rešenja eInspektor za vođenje Evidencija o inspekcijskom nadzoru i Registar podataka o inspekcijskom nadzoru saglasno odredbama člana 43. Zakona o inspekcijskom nadzoru. Inspektor u radu primenjuje odredbe Zakona opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018-autentično tumačenje) i pribavlja podatke od značaja za inspekcijski nadzor o kojima se vodi službena evidencija (APR rešenja, dozvole o upravljanju otpadom, podatke od Agencije za zaštitu životne sredine i sl.).

16. Stanje u oblasti izvršavanja poverenih poslova inspekcijskog nadzora

17. Ishodi postupanja pravosudnih organa po zahtevima za pokretanje prekršajnog postupka, prijavama za privredni prestup i krivičnim prijavama koje je podnela inspekcija

U toku 20201 godine nisu podnošene prekršajne prijave ni krivične prijave.

Inspektor zaštite životne sredine

Lidija Ristić

О Аутору

WEB MASTER