Izbori za članove Saveta mesnih zajednica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

Izborna komisija za sprovođenje izbora za

članove saveta mesnih zajednica

Broj: 013-3/5/2019-01

Dana: 5.4.2019.godine

I v a nj i c a

O B A V E Š T E NJ E

           Obaveštavaju se građani opštine Ivanjica da je, na osnovu člana 74. stav. 5 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr. zakon i 47/2018), člana 43. Statuta opštine Ivanjica („Sl. glasnik RS“, broj 79/2008 i „Sl. list opštine Ivanjica“, broj 7/2012, 9/2012 i 13/2013) i člana 19. Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 9/2018), predsednik Skupštine opštine Ivanjica dana 2.4.2019.godine, doneo Odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 2/2019). 

         Izbori su raspisani za svih 19  Mesnih zajednica na teritoriji opštine Ivanjica.

         Izbori će se održati u nedelju 12. maja 2019. godine u vremenu od 7,00-20,00 časova.

         Broj članova Saveta mesnih zajednica koji se bira utvrđen je Statutima mesnih zajednica.

         U Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica, bira se sledeći broj članova Saveta, i to:

 U Mesnoj zajednici “Ivanjica, obrazovanoj za naseljena mesta Ivanjica, Bedina Varoš, Budoželja i Sveštica, bira se 11 članova saveta;

  U Mesnoj zajednici “Bukovica, obrazovanoj za naseljena mesta Bukovica i Šume, bira se 11 članova saveta;

 – U Mesnoj zajednici “Prilike,  obrazovanoj za naseljena mesta Prilike, Radaljevo i Dubrava, bira se 9 članova saveta;

 – U Mesnoj zajednici “Brezova,  obrazovanoj za naseljena mesta Brezova, Katići, Ravna Gora i Šarenik, bira se 9 članova saveta;

 –U Mesnoj zajednici “Močioci, obrazovanoj za naseljena mesta Močioci i Preseka, bira se 7 članova saveta

 U Mesnoj zajednici “Kušići, obrazovanoj za naseljena mesta Kušići, Deretin, Maskova i Javorska Ravna Gora, bira se 7 članova saveta;

 –U Mesnoj zajednici “Opaljenik, obrazovanoj za naseljena mesta Opaljenik i Sivčina, bira se 5 članova saveta;

 – U Mesnoj zajednici “Međurečje, obrazovanoj za naseljena mesta Međurečje, Rokci, Mana, Komadine, Kumanica i Kosovica, bira se 9 članova saveta;

  U Mesnoj zajednici „ Bratljevo“, obrazovanoj za naseljena mesta Bratljevo, Gleđica i Rovine, bira se 5 članova saveta;

  U Mesnoj zajednici „ Erčege“, obrazovanoj za naseljena mesta Erčege, Vučak i Medovine, bira se 5 članova saveta;

  U Mesnoj zajednici „Kovilje“, obrazovanoj za naseljena mesta Kovilje, Smiljevac i Vasiljevići, bira se 5 članova saveta;

 – U Mesnoj zajednici „Lisa“, obrazovanoj za naseljeno mesto Lisa, bira se 7 članova saveta;

 U Mesnoj zajednici „Luke“, obrazovanoj za naseljeno mesto Luke, bira se 9 članova saveta;

 – U Mesnoj zajednici „Osonica“, obrazovanoj za naseljeno mesto Osonica, bira se 7 članova saveta;

  U Mesnoj zajednici „Devići“, obrazovanoj za naseljena mesta Devići, Vionica i Čečina, bira se 9  članova saveta;

 U Mesnoj zajednici „Pridvorica“, obrazovanoj za naseljena mesta Dobro Do i Vrmbaje, bira se 7 članova saveta;

  – U Mesnoj zajednici „Ostatija“, obrazovanoj za naseljeno mesto Koritnik, bira se 7 članova saveta;

  U Mesnoj zajednici „Brusnik“, obrazovanoj za naseljeno mesto Brusnik, bira se 5 članova saveta;

  U Mesnoj zajednici „Srednja reka“, obrazovanoj za naseljena mesta Dajići i Gradac, bira se 5 članova saveta;

           Sve akte Izborne komisije vezane za postupak sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica kao i modele obrazaca na osnovu kojih će se vršiti pojedine radnje pri sprovođenju izbora, zainteresovani građani mogu preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Ivanjica, a isti su objavljeni i u „Službenom listu opštine Ivanjica“. Takođe, sve akte i modele obrazaca zainteresovani građani mogu preuzeti i kod Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica.

STATUTI MESNIH ZAJEDNICA