Konkursi i obaveštenja

J A V N I    K O N K U R S za  sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva u 2018. godini – Programi nacionalnih manjina

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (“Sl.glasnik RS“ br.51/2009), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  (“Sl.glasnik RS“ br.16/18) i člana 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima za podsticanje  programa/projekata koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 6/2018),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br. 10/2017”), Odlukom o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2018. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica br. 7/2018),   Opštinska uprava opštine Ivanjica   raspisuje

 

   J A V N I    K O N K U R S

za  sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva u 2018. godini – Programi nacionalnih manjina

           Raspisuje se Javni konkurs za  sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva ( u daljem tekstu udruženja) u 2018. godini – Programi nacionalnih manjina.

Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br. 10/2017”), Odlukom o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2018. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica br. 7/18), Razdeo 4 – Opštinska uprava, program 0602 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0007-funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, funkcionalna klasifikacija 090-Socijalna zaštita neklasifikovane na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama, u budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 300.000,00  dinara.

Opšti uslovi za učešće na konkursu udruženja za realizovanje Programa od javnog interesa su:

 • Da udruženje ima status pravnog lica;
 • Da je sedište pravnog lica na teritoriji opštine Ivanjica i da se program od javnog interesa realizuje na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Da je udruženje osnovano u skladu sa propisima kojim je uređeno osnivanje udruženja i da je upisan u propisani registar;
 • Da udruženje ima usvojen godišnji program/plan  rada koji obuhvata programe/projekte i aktivnosti u oblastima koje su od javnog interesa usvojen od strane organa udruženja.

 

Opština Ivanjica  neće finansirati:

 • projekti sa komercijalnim efektima,
 • projekti koji su prethodnih godina već bili finansirani iz opštinskog budžeta a nisu realizovani,
 • udruženja koja nisu podnela završni narativni i finansijski izveštaj za prethodnu godinu a bila su korisnik bespovratnih sredstava po javnom konkursu
 • investiciona ulaganja u izgradnju, opremanje i održavanje poslovnog prostora
 • projekti čije su jedine programske aktivnosti studijska putovanja i učešće na konferencijama i slične aktivnosti,
 • pokrivanje gubitaka, dugovanja i kamata
 • kupovina nekretnina.

Izbor projekta/programa koji će se finansirati sredstvima budžeta vršiće se primenom sledećih kriterijuma i broja bodova:

 • usklađenost sa Strategijom održivog razvoja opštine Ivanjice 2009-2014. – 10 poena
 • Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa utroškom planiranih finansijskih  sredstava i problemima lokalne zajednice – 10 poena
 •  postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe (da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici)- 10 poena
 • ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa,stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi – 10 poena
 • postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti (da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih predlogom projekta, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu)- 10 poena
 • Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa/projekta  merljivi i da li će program/projekat  imati uticaja van kruga direktnih  korisnika – 10 poena
 • ekonomičnost budžeta projektnih  aktivnosti (da li su troškovi realni,  da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati)- 10 poena
 • usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima-10 poena
 • broj učesnika programa-projekta/broj korisnika programa/projekta-10 poena
 •  održivost projekta (da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta opštine, i na koji način)- 10 poena
 • obezbeđeno sopstveno učešće, finansijski ili drugi vid učešća odnosno obezbeđeno sufinansiranje projekta iz drugih izvora (visina procenta sredstava obezbeđenih iz drugih izvora obezbeđuje udruženju prednost prilikom izbora programa / projekata) – 10 poena
 • izvodljivost projekta (projektnih aktivnosti) u okviru predviđenog vremenskog perioda- 10 poena
 •  obezbeđeno partnerstvo ( privatni ili javni sektor) – 10 poena
 • izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta opštine Ivanjica  u prethodnoj godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva – 10 poena.

 

Potpuna dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

 • obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis programa/projekata za čije  sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa/projekata ),
 • obrazac budžeta u 2 primerka,
 • odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
 • kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za 2017. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre),

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ivanjica ( www.ivanjica.gov.rs).

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi programi/projekti učesnika Konkursa treba da budu napisani na računaru i na propisanim obrascima,  potpisani i overeni od strane  ovlašćenog lica. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje.

Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom moraju se realizovati do 31.12. 2018. godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva sa naznakom “Prijava na konkurs za programe/projekte od javnog interesa udruženja civilnog društva – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica, ul.V. Marinkovića br.1.  32250 Ivanjica ili predajom na pisarnici  Opštinske uprave ( šalter br. 2  u Uslužnom centru).

Obrazac prijave i obrazac budžeta projekta na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku u dva primerka overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( original ili overene fotokopije).

Prijave na konkurs mogu se podneti do 28.08.2018. godine u 15,00 časova, bez obzira na način podnošenja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao i prijave čiji podnosilac nije izvršio svoje dosadašnje obaveze prema opštini Ivanjica u vezi programa/projekata koje je opština iz budžeta finansirala odnosno sufinansirala.

Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja  razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi predlog za    sufinansiranje u 2018. godini. Na listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici konkursa imu pravo prigovora u roku od osam dana od njenog objavljivanja; Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, Opštinsko veće donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema; pravo prigovora ne zadržava izvršenje Odluke o izboru projekata za dodelu bespovratnih sredstava;

Konačnu odluku o dodeli  sredstava donosi Opštinsko veće opštine Ivanjice, a Načelnik Opštinske uprave Ivanjice zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana. Korisnik sredstava dužan je da pre sklapanja ugovora Opštinskoj upravi dostavi izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog programa nisu na drugi način već obezbeđena kao i izjavu o nepostojanju sukoba interesa i interni akt o antikorupcijskoj politici.

         Budžet i izvori finansiranja

Prijava-NVO 2018

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj  telefona 032-5150336

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

 U Ivanjici, 13.08.2018.god.

 01 Broj: 400- 50/2018

 

 

О Аутору

Financ