Konkursi i obaveštenja

J A V N I    K O N K U R S za  sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva u 2018. godini – Programi nacionalnih manjina

На основу члана 38. Закона о удружењима (“Сл.гласник РС“ бр.51/2009), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  (“Сл.гласник РС“ бр.16/18) и члана 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за подстицање  програма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 6/2018),  Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2018. годину, („Службени лист општине Ивањица бр. 10/2017”), Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2018. годину ( Службени лист општине Ивањица бр. 7/2018),   Општинска управа општине Ивањица   расписује

 

   Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за  суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва у 2018. години – Програми националних мањина

           Расписује се Јавни конкурс за  суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва ( у даљем тексту удружења) у 2018. години – Програми националних мањина.

Средства за реализацију програма/пројеката из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету oпштине Ивањица за 2018. годину, („Службени лист општине Ивањица бр. 10/2017”), Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2018. годину ( Службени лист општине Ивањица бр. 7/18), Раздео 4 – Општинска управа, програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0007-функционисање националних савета националних мањина, функционална класификација 090-Социјална заштита некласификоване на другом месту, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, у буџету општине Ивањица за 2018. годину, у укупном износу од 300.000,00  динара.

Општи услови за учешће на конкурсу удружења за реализовање Програма од јавног интереса су:

 • Да удружење има статус правног лица;
 • Да је седиште правног лица на територији општине Ивањица и да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Ивањица;
 • Да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења и да је уписан у прописани регистар;
 • Да удружење има усвојен годишњи програм/план  рада који обухвата програме/пројекте и активности у областима које су од јавног интереса усвојен од стране органа удружења.

 

Општина Ивањица  неће финансирати:

 • пројекти са комерцијалним ефектима,
 • пројекти који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета а нису реализовани,
 • удружења која нису поднела завршни наративни и финансијски извештај за претходну годину а била су корисник бесповратних средстава по јавном конкурсу
 • инвестициона улагања у изградњу, опремање и одржавање пословног простора
 • пројекти чије су једине програмске активности студијска путовања и учешће на конференцијама и сличне активности,
 • покривање губитака, дуговања и камата
 • куповина некретнина.

Избор пројекта/програма који ће се финансирати средствима буџета вршиће се применом следећих критеријума и броја бодова:

 • усклађеност са Стратегијом одрживог развоја општине Ивањице 2009-2014. – 10 поена
 • Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са утрошком планираних финансијских  средстава и проблемима локалне заједнице – 10 поена
 •  постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе (да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници)- 10 поена
 • циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса,степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи – 10 поена
 • постојање повезаности циљева и активности (да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених предлогом пројекта, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену)- 10 поена
 • Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма/пројекта  мерљиви и да ли ће програм/пројекат  имати утицаја ван круга директних  корисника – 10 поена
 • економичност буџета пројектних  активности (да ли су трошкови реални,  да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати)- 10 поена
 • усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима-10 поена
 • број учесника програма-пројекта/број корисника програма/пројекта-10 поена
 •  одрживост пројекта (да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета општине, и на који начин)- 10 поена
 • обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа односно обезбеђено суфинансирање пројекта из других извора (висина процента средстава обезбеђених из других извора обезбеђује удружењу предност приликом избора програма / пројеката) – 10 поена
 • изводљивост пројекта (пројектних активности) у оквиру предвиђеног временског периода- 10 поена
 •  обезбеђено партнерство ( приватни или јавни сектор) – 10 поена
 • извештај о утрошку средстава добијених из буџета општине Ивањица  у претходној години и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства – 10 поена.

 

Потпуна документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

 • образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма/пројеката за чије  суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма/пројеката ),
 • образац буџета у 2 примерка,
 • одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
 • копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за 2017. годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре),

Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интернет презентацији општине Ивањица ( www.ivanjica.gov.rs).

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени програми/пројекти учесника Конкурса треба да буду написани на рачунару и на прописаним обрасцима,  потписани и оверени од стране  овлашћеног лица. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање.

Активности обухваћене програмом/пројектом морају се реализовати до 31.12. 2018. године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва са назнаком “Пријава на конкурс за програме/пројекте од јавног интереса удружења цивилног друштва – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Општинска управа општина Ивањица, ул.В. Маринковића бр.1.  32250 Ивањица или предајом на писарници  Општинске управе ( шалтер бр. 2  у Услужном центру).

Образац пријаве и образац буџета пројекта на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( оригинал или оверене фотокопије).

Пријаве на конкурс могу се поднети до 28.08.2018. године у 15,00 часова, без обзира на начин подношења.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати, као и пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према општини Ивањица у вези програма/пројеката које је општина из буџета финансирала односно суфинансирала.

Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења  размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити предлог за    суфинансирање у 2018. години. На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса иму право приговора у року од осам дана од њеног објављивања; Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Општинско веће доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема; право приговора не задржава извршење Одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава;

Коначну одлуку о додели  средстава доноси Општинско веће општине Ивањице, а Начелник Општинске управе Ивањице закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна. Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора Општинској управи достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

         Буџет и извори финансирања

Пријава-НВО 2018

Додатне информације могу се добити на број  телефона 032-5150336

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

 У Ивањици, 13.08.2018.год.

 01 Број: 400- 50/2018

 

 

О Аутору

Financ