Vesti Javne nabavke

Javna nabavka 150 rojeva pčela

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Венијамина Маринковића 1

О б ­ј а ­в љ у ­ј е

ПО­ЗИВ

 за подношење по­ну­да у по­ступ­ку јавне набавке мале вредности

Набавка 150 ројева пчела

 ЈНМВ 4/2017

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

  1. 2. Врста наручиоца: општинска управа
  2. 3. Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности

4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:Набавка добара – 150 ројева пчела

Назив и ознака из општег речника набавки: 03322000-остале животиње пољопривредног газдинства осим стоке

5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 45 дана од дана испоруке добара и пријема исправног рачуна за испоручена добра. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда у којој је наведен дужи рок важења понуде.

6.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.ivanjica.rs Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

7.Начин подношења понуде и рок:

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку 150 ројева пчела, ЈНМВ 4/2017 НЕ ОТВАРАТИ”,, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и број телефона понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом, без обзира на начин подношења понуде уколико је примљена од стране наручиоца до 07.03.2017. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

8.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 07.03.2017.године у 11:30 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 35.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

10.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

11.Лицa за контакт:Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца или преко контакт телефона лица за контакт:

-за правна питања- Биљана Видић, на број 032/601-415

-за стручна питања- Милка Каплановић, на број 032/664-425.

-број факса: 032/661-821

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

                   Одлука о обустави набавке ЈН 4-2017 (1)Обавештење о обустави набавке ројева пчела                

О Аутору

Financ