Javne nabavke

Javna nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji ulice Branislava Nušića

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

BROJ 11/2020

Nabavka dodatnih (nepredviđenih) radova na rekonstrukciji ulice Branislava Nušića

Maj 2020.godine

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1.1 PODACI O NARUČIOCU

 Naručilac je Opština Ivanjica – ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Internet adresa naručioca:  www.ivanjica.gov.rs

1.2 VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 Predmetna javna nabavka se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), u daljem tekstu Zakon i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

Postupak se sprovodi na osnovu člana 36. stav 1. tačka 5) Zakona.

1.3 PREDMET JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke broj 11/2020 je nabavka radova.

1.4 CILJ POSTUPKA

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

1.5 KONTAKT

 Informacije u vezi sa javnom nabavkom broj: 11/2020, mogu se dobiti svakog

radnog dana u periodu od 7.30-15.30 časova na imejl mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

Kontakt osoba je Mara Karaklajić.

О Аутору

Financ