Aktuelnosti

Javna nabavka geodetskih usluga

На основу члана 39., 55., став 1.2, 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/2012 и 68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоцаОпштина Ивањица
Адреса НаручиоцаВенијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица
Интернет страница наручиоцаwww.ivanjica.gov.rs
Врста наручиоцаГрадска и општинска управа
Врста поступка јавне набавкеПоступак јавне набавке мале вредности
Врста предметаУслуге
 Опис предмета набавке:
 Набавка геодетских услуга
  
 Назив и ознака из општег речника набавке:
 71250000 – 5 – архитектонске, техничке и геодетске услуге;      
  
          Број партијаПредмет јавне набавке није обликован у партије.
   
Критеријум за доделу уговораНајнижа понуђена цена
  
Начин преузимања конкурсне документацијеКонкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/
  
  
Начин подношења понуде и рокПонуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком: ’’Понуда за јавну набавку услуга – набавка геодетских услуга НЕ ОТВАРАТИ’’ и сматраће се благовременим  уколико стигну  на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише свој назив, адресу, телефон и контакт особу.
  
Место, време и начин отварања понудаЈавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. последњег дана рока за подношење понуда у 11:00 часова у просторијама наручиоца, у Ивањици, Улица Венијамина Маринковића број 1 – у канцеларији број 33. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
  
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понудаПредставници понуђача који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
  
Рок за доношење одлукеНаручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
  
Лице за контактОсоба за контакт Мара Караклајић, дипл. правник
  
Остале информацијеДодатне информације се могу добити сваког радног дана путем телефона/факса на број 032 515-0337 и 032 661-821 у времену од 7:30–15:30 часова, или на маил адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ