Javne nabavke

Javna nabavka goriva i naftnih derivata

Na osnovu člana 32., 55., stav 1.tačka 2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1 tačka 1 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca     Opština Ivanjica

Adresa Naručioca  Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 , 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca     www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca     Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke      Otvoreni postupak

Vrsta predmeta Dobra

            Opis predmeta nabavke:

            Nabavka goriva i naftnih derivata.

            Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

            09000000-3-naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije.

Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 2 partije:

        Partija 1: Nabavka pogonskog goriva- benzin BMB 95 evro premijum i TNG;

        Partija 2: Nabavka pogonskog goriva-evro dizel i evro dizel sa aditivima

Kriterijum za dodelu ugovora     Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja

konkursne dokumentacije  Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa

Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok  Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku dobara-Nabavka goriva i naftnih derivata– NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića brij 1 – u kancelariji broj 35. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupkuotvaranja ponuda

Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. 

Rok za donošenje odluke    Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt      Osoba za kontakt Biljana Vidić, dipl. pravnik

Ostale informacije Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona na broj 032/515-0339 u vremenu od 7:30–15:30 časova

О Аутору

Financ