Javne nabavke

Javna nabavka kamera za video nadzor gradskih saobraćajnica

OPŠTINA IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

 za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti

Nabavka kamera za video nadzor gradskih saobraćajnica

JNMV 24/2017

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

  1. 2. Vrsta naručioca: opštinska uprava
  2. 3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti, po partijama

4.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:Nabavka dobara – kamera za video nadzor gradskih saobraćajnica

 

 Nabavka je oblikovana u tri partije i to:

               Partija 1 Nabavka optičke infrastrukture

               Partija 2 Nabavka video opreme

      Partija 3 – Nabavka informatičko – komunikacione opreme

             Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

partija 1 – 32562200 – optički telekomunikacioni kablovi

partija 2 – 35125000- sistem nadzora

partija 3 – 30230000 – računarska oprema

5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena:

U slučaju pribavljanja dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke dobara.

  U slučaju pribavljanja dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom važenja ponude, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

7.Način podnošenja ponude i rok:

 Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, sa naznakom:

,,Ponuda za javnu nabavku kamera za video nadzor gradskih saobraćajnica, PARTIJA BROJ_________, JN 24/2017NE OTVARATI”,,, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu i broj telefona ponuđača.

 Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

  • Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije.
  • U slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.

Dokazi iz čl. 75. Zakona, u slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ne moraju biti dostavljeni za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom primerku za sve partije.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda se smatra blagovremenom, bez obzira na način podnošenja ponude ukoliko je primljena od strane naručioca do 13.12.2017. godine do 13:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 13.12.2017.godine u 13:30 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

11.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona lica za kontakt:

za pravna pitanja Biljana Vidić na broj 032/515-0339

 -za stručna pitanja Aleksandar Radonjić, na broj 032/515-0307

– broj faksa: 032/661-821

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

                                    Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

Izmena i dopuna KD 2

Obaveštenje o produženju roka 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 Obaveštenje

Obaveštenje o poništenju postupka za partiju 2 (1)

О Аутору

Financ