Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti protivgradnih raketa

OPŠTINA IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

 za podnošenje po­nu­da u  po­stup­ku javne nabavke male vrednosti za nabavku

 protivgradnih raketa, JN 9/2018

  1. 1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica..rs

2. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti.

3. Opis predmeta nabavke: Nabavka dobara-120 protivgradnih raketa

    Oznaka u opštem rečniku nabavke: 24613000 Signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i pirotehnički proizvodi.

 4 .Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke.Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu i isti ponuđeni rok isporuke, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda u kojoj je naveden  duži rok važenja ponude.

5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

6. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica sa naznakom:,,Ponuda za javnu nabavku protivgradnih raketa, JN 9/2018 NE OTVARATI”.

Rok za dostavljanje ponuda je do 19.04.2018.godine do 11:00 časova, bez obzira na način podnošenja ponude.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača i kontakt osobu.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

7.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 19.04.2018. godine u 11:30 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.

Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

 8.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

9.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Lice za kontakt: Biljana Vidić,broj tel:032/515-0339, broj faksa: 032/661-821

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora JN 9-2018

 Obaveštenje o z. ugovoru

О Аутору

Financ