Javne nabavke Konkursi i obaveštenja

Javna nabavka ponuda za emitovanje direktnih radio prenosa sednica Skupštine opštine Ivanjica u 2019. godini.

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

SKUPŠTINA OPŠTINE

01 Broj: 642-2/2019

18. mart 2019. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 24. Statuta opštine Ivanjica („Sl.glasnik RS“, broj 79/08 i „Sl.list opštine Ivanjica“, broj 7/12, 9/12, 13/13), člana 28. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ianjica („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 2/08, 7/12, 13/13), a u vezi sa članom 7. stav 1. tačka 10. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12, 14/15, 68/15), Predsednik Skupštine opštine Ivanjica, o b j a v lj u j e

J A V N I  K O N K U R S

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POVERAVANJE DIREKTNOG

RADIO PRENOSA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

            Predmet javnog konkursa je: kupovina vremena za emitovanje direktnih radio prenosa sednica Skupštine opštine Ivanjica u 2019. godini.

            Pravo učešća na konkursu imaju emiteri koji ispunjavaju Zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti emitovanja radio programa najmanje za teritoriju opštine Ivanjica, kao jedinicu lokalne samouprave.

            Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je:

  1. najniža ponuđena cena,
  2. rok plaćanja.

            Jedinica za obračun cene je cena po jednom času prenosa.

            Cena po jednom času prenosa podrazumeva: direktan radio prenos sednica Skupštine.

            Rok za podnošenje ponuda je 26. mart 2019. godine do 15 sati.

            Javno otvaranje ponuda obaviće se 26 marta 2019. godine u 15,30 sati u kabinetu predsednika Skupštine opštine.

            Skupština opštine Ivanjica može odlučiti da se sednice Skupštine ne prenose u slučaju da ponuđena cena nije u skladu sa planiranim sredstvima za ove namene u budžetu Opštine za 2019. godinu.

            Planirana sredstva za ove namene u budžetu Opštine za 2019. godinu iznose 100.000,00 dinara.

            Prenosi sednica će se vršiti do utroška sredstava opredeljenih u budžetu Opštine za ovu namenu.

Uz ponudu se dostavljaju: overene kopije  rešenja nadležnih državnih organa o ispunjavanju Zakonom propisanih uslova za emitovanje radio programa najmanje na području opštine Ivanjica.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda ne otvaraj-radio prenos sednica Skupštine“, Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića broj 1.

Ponude se dostavljaju poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave.

Konkurs objaviti na sajtu opštine Ivanjica https://ivanjica.gov.rs/ i na oglasnoj tabli opštine Ivanjica.

   PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                         Aleksandar Tripković

О Аутору

Financ