Vesti Javne nabavke

Javna nabavka putničkog vozila za službene potrebe organa Opštinske uprave

OPŠTINA IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

 

za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti, broj JN 12/2018, za nabavku dobara –  putničkog vozila za službene potrebe organa Opštinske uprave

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica..gov.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

3.Opis predmeta nabavke:Nabavka putničkog vozila za službene potrebe organa Opštinske uprave

   Oznaka u opštem rečniku nabavke: 34110000 – Putnički automobili

4 .Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke.Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu i isti ponuđeni rok isporuke, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda u kojoj je naveden  duži rok važenja ponude.

 5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.gov.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

6. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica, sa naznakom sa prednje strane koverte ili kutije:,,Ponuda za javnu nabavku – Nabavka putničkog vozila za službene potrebe organa Opštinske uprave, JN 12/2018NE OTVARATI”, a na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača, ili nalepiti Obrazac (prilog P/1).

Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora obezbediti da ponuda stigne na pisarnicu Naručioca do dana 05.06.2018.godine do 11:00 časova da bi se smatrala blagovremenom.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude.U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 05.06.2018. godine u 11,30 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

 8.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

9.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona na broj: 032/515-0339, lice za kontakt  Biljana Vidić.

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

VII OBRAZAC PONUDE

                                                           Odluka 12-2018

 

О Аутору

Financ