Javne nabavke

Javna nabavka radova na adaptaciji ograde gradskog stadiona

На основу члана 32., 55., став 1. Тачка 2, 57. став 1, 2 и 3. и члана 60. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца     Општина Ивањица

Адреса Наручиоца Улица Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

Интернет страница наручиоца     www.ivanjica.gov.rs

Врста наручиоца Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке Отворени поступак

Врста предмета Радови

Природа и обим радова и основна обележја радова:

Набавка радова на адаптацији ограде градског стадиона

            Место извршења радова:

            Ивањица;

            Ознака из класификације делатности:

            42.99 – изградња осталих непоменутих грађевина;

            Назив и ознака из општег речника набавке:

            45342000 – 6  – постављање ограде;

Број партија Предмет јавне набавке није обликован у партије.

Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/

Начин подношења понуде и рок  Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:

’’Понуда за јавну набавку радова на адаптацији ограде градског стадиона – НЕ ОТВАРАТИ’’

и сматраће се благовременим  уколико стигну  на горе наведену адресу у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише свој назив, адресу, телефон и контакт особу.

Место, време и начин отварања понуда Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. последњег дана рока за подношење понуда у 11:00 часова у просторијама наручиоца, у Ивањици, Улица Венијамина Маринковића број 1 – у канцеларији број 33. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Услови под којима

представници понуђача

могу учествовати

у поступку отварања понуда Представници понуђача који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

Рок за доношење одлуке    Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт Особа за контакт Мара Караклајић, дипл. правник

Остале информације Додатне информације се могу добити сваког радног дана путем телефона/факса на број 032 515-0337 у времену од 7:30–15:30 часова, или на маил адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

О Аутору

Financ