Vesti Javne nabavke

Javna nabavka radova na periodičnom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva -pozajmište priprema

Na osnovu člana 32., 55., stav 1.tačka 2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1 tačka 1 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

 OPŠTINA IVANJICA

 Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

 O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca    Opština Ivanjica

Adresa Naručioca  Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 , 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca    www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca     Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke     Otvoreni postupak

Vrsta predmeta       Radovi

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova:

Nabavka radova na periodičnom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva – pozajmište priprema

            Mesto izvršenja radova:

            Mesne zajednice na području opštine Ivanjica

            Oznaka iz klasifikacije delatnosti:

            42.11 – izgradnja puteva

            Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

            45100000 – 8  – priprema gradilišta

Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 3 partije:

Partija 1: Nabavka radova na pripremi materijala na trasi puteva u MZ Pridvorica;

Partija 2: Nabavka radova na pripremi materijala na trasi puteva u MZ Kušići;

Partija 3: Nabavka radova na pripremi materijala na trasi puteva u MZ Brezova;

Kriterijum za dodelu ugovora    Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja

konkursne dokumentacije Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa

Portalajavnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku radova na periodičnom održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva – pozajmište priprema – NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda           Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima

predstavnici ponuđača

mogu učestvovati

u postupkuotvaranja ponuda        Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Rok za donošenje odluke   Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt      Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

Ostale informacije          Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515-0337 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

Konkursna dokumentacija

Odluka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Momo

О Аутору

Financ