Javne nabavke

Javna nabavka radova na popravkama puteva

Na osnovu člana 32., 55., stav 1.tačka 2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1 tačka 1 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

 OPŠTINA IVANJICA

 Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

 O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca     Opština Ivanjica

Adresa Naručioca  Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 , 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca     www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca     Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke      Otvoreni postupak

Vrsta predmeta        Radovi

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova:

Nabavka radova na uređenju nekategorisanih puteva i otresišta;

            Mesto izvršenja radova:

            Mesne zajednice na području opštine Ivanjica

            Oznaka iz klasifikacije delatnosti:

            42.11 – izgradnja puteva

            Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

            45233142-6 – radovi na popravljanju puteva;

Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 11 partija:

Predmet javne nabavke je oblikovan u 11  partije, i to:

Partija 1– nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Gleđica – krak Lukovići, krak Simićevići (groblje) i krak Milutinovići (MZ Bratljevo);

Partija 2– nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Gleđica – Jasenovica (MZ Bratljevo);

Partija 3–  nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Kaplanovići – Poledice – Sastavci, krak Nešovići i krak Bojovići (MZ Bratljevo);

Partija 4- nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Anatema – Vujaši (MZ Brezova);

Partija 5 – nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Sastavci – Vučak – Jekići (MZ Erčege);

Partija 6 – nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Ivanjica – Popovići – Avramovići, krak Šanac – Popovići, krak groblje – Oštra glavica (MZ Ivanjica);

Partija 7 – nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Javor – Smiljevac, krak Parezani i krak Vujovići (MZ Kovilje);

Partija 8 – nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Turski grob – Podjavor – Mišovići (MZ Kušići);

Partija 9 – nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Soldati – Ajdačići – Lauši (MZ Lisa);

Partija 10 – nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Šulubure – Pandurevići – Kostići (MZ Lisa);

Partija 11 – nabavka radova na uređenju nekategorisanog puta Bare – Priličko polje (MZ Prilike);

Kriterijum za dodelu ugovora     Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja

konkursne dokumentacije  Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa

Portalajavnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok  Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku radova na uređenju nekategorisanih puteva i otresišta – NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića brij 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima

predstavnici ponuđača

mogu učestvovati

u postupkuotvaranja ponuda         Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Rok za donošenje odluke    Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt      Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

Ostale informacije          Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 601-415 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

О Аутору

Financ