Javne nabavke

Javna nabavka radova na rekonstrukciji rezervoara u Marjanovićima

Na osnovu člana 32., 55., stav 1 tačka.2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1 tačka 1 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

 OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 , 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca    Opština Ivanjica

Adresa Naručioca Ulica Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca    www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca     Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke     Otvoreni postupak

Vrsta predmeta       Radovi

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova:

Nabavka radova na rekonstrukciji rezervoara u Marjanovićima

 

Mesto izvršenja radova:

Ivanjica

 

Oznaka iz klasifikacije delatnosti:

42.21 – izgradnja cevovoda

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

45231100 – 6 – opšti radovi na izgradnji cevovoda

 

Broj partija Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.

 

Kriterijum za dodelu ugovora     Najniža ponuđena cena

 

Način preuzimanja

konkursne dokumentacije Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa

Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok  Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku radova na rekonstrukciji rezervoara u Marjanovićima – NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponudaJavno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

 

Uslovi pod kojima

predstavnici ponuđača

mogu učestvovati

u postupkuotvaranja ponuda         Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

 

Rok za donošenje odluke    Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

 

Lice za kontakt      Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

 

Ostale informacije         Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 515-0337 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

 

JNVV 16-2018 Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 16-2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

О Аутору

Financ