Javne nabavke

Javna nabavka rojeva pčela i košnica

OPŠTINA IVANJICA
Venijamina Marinkovića 1
Objavljuje
POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti
Nabavka rojeva pčela i košnica
JNMV 13/2017

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca
Naziv Naručioca: Opština Ivanjica
Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica
PIB: 101886934
Matični broj: 07221142
Šifra delatnosti:8411
Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs
2. Vrsta naručioca: opštinska uprava
3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti, po partijama
4.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:Nabavka dobara – rojeva pčela i košnica
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 03322000-ostale životinje poljoprivrednog gazdinstva osim stoke, 16640000-mašine za pčelarstvo

Nabavka je oblikovana u dve partije i to:

Partija 1 – Nabavka 150 rojeva pčela
Partija 2 – Nabavka 70 košnica sa rojevima

5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena:
U slučaju pribavljanja dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke dobara.
U slučaju pribavljanja dve ili više ponuda sa istom najnižom ponuđenom cenom i istim rokom važenja ponude, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.
7.Način podnošenja ponude i rok:
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, sa naznakom:
,,Ponuda za javnu nabavku rojeva pčela i košnica, JNMV 13/2017 – NE OTVARATI”,, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu i broj telefona ponuđača.

– Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.
– Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije.
– U slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.

Dokazi iz čl. 75. Zakona, u slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ne moraju biti dostavljeni za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom primerku za sve partije.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda se smatra blagovremenom, bez obzira na način podnošenja ponude ukoliko je primljena od strane naručioca do 26.05.2017. godine do 09:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 26.05.2017.godine u 09:30 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.
Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.
10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona lica za kontakt:
-za pravna pitanja- Biljana Vidić, na broj 032/601-415
-za stručna pitanja- Milka Kaplanović, na broj 032/664-425
-broj faksa: 032/661-821

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Partija 2

 

О Аутору

Financ