Javne nabavke

Javna nabavka sadnica maline koje se dodeljuju poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Ivanjica, JN-23/2017

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Венијамина Маринковића 1

О б ­ј а ­в љ у ­ј е

ПО­ЗИВ

за подношење по­ну­да у  по­ступ­ку јавне набавке мале вредности

 Набавка садница малине које се додељују пољопривредним произвођачима са територије општине Ивањица

ЈН 23/2017

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica..rs

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

3. Опис предмета набавке: Набавка садница малине које се додељују пољопривредним произвођачима са територије општине Ивањица

 Ознака у општем речнику набавке: 03451100-саднице;03222314-малине

 4 .Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда у којој је наведен  дужи рок важења понуде.

 5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.ivanjica.rs Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

  1. 6. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица са назнаком ,,Понуда за јавну набавку – «Набавка садница малине које се додељују пољопривредним произвођачима са територије општине Ивањица, ЈН 23/2017 НЕ ОТВАРАТИ.

Рок за достављање понуда је до 24.11.2017.године до 10:00 часова, без обзира на начин подношења понуде.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и број телефона понуђача и контакт особу.

Понуђач може поднети само једну понуду. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

7.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 24.11.2017. године у 10:30 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 35.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.

Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

8.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

9.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

10.Лице за контакт: Биљана Видић,број тел:032/601-415, број факса: 032/515-0339

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

О Аутору

Financ