Javne nabavke

Javna nabavka za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge mobilne telefonije

OPŠTINA IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti za nabavku usluge mobilne telefonije, JNMV 25/2019

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

2. Vrsta naručioca: opštinska uprava

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti.

4.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:Nabavka usluge mobilne telefonije

 Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 64212000 – Usluge mobilne telefonije                                 

5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:ekonomski najpovoljnija ponuda: Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio manju minimalnu mesečnu potrošnju, odnosno ukoliko dve ili više ponuda imaju istu minimalnu mesečnu potrošnju kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji nudi duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 45 dana od dana prijema ispravnog računa za izvršene usluge za predhodni mesec, odnosno ukoliko dve ili više ponuda imaju i isti rok plaćanja biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

7.Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku usluge mobilne telefonije, JNMV 25/2019 NE OTVARATI”, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora obezbediti da ponuda stigne na pisarnicu Naručioca do 13.01.2020.godine do 10:00 časova da bi se smatrala blagovremenom.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 13.01.2020.godine u 11:00 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

11.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona na broj:

-za pravna pitanja Mara Karaklajić  na broj 032/515-0337

-za stručna pitanja Savo Nedeljković na broj 032/515-0333, broj faksa: 032/661- 447

О Аутору

Financ