Javne nabavke

Javna poziv za nabavku  i montažu novog i demontaža starog semafora

OPŠTINA IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

 za podnošenje po­nu­da u  po­stup­ku javne nabavke male vrednosti

 Nabavka  i montaža novog i demontaža starog semafora, JN 19/2017

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica..rs

2. Vrsta postupka javne nabavke: postupak javne nabavke male vrednosti.

3. Opis predmeta nabavke: Nabavka i montaža novog i demontaža starog semafora

    Oznaka u opštem rečniku nabavke: 34996100 – semafori

 4 .Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke, montaže i demontaže dobara.Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu i isti ponuđeni rok isporuke, montaže i demontaže kao najpovoljnija biće izabrana ponuda u kojoj je naveden  duži rok važenja ponude.

 

  1. 5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.
  2. 6. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica sa naznakom:,,Ponuda za javnu nabavku – Nabavka i montaža novog i demontaža starog semafora, JN 19/2017 NE OTVARATI”.

Rok za dostavljanje ponuda je do 15.09.2017.godine do 10:00 časova, bez obzira na način podnošenja ponude.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača i kontakt osobu.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

7.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 15.09.2017. godine u 10:30 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.

Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

8.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

9.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Lice za kontakt: Biljana Vidić,broj tel:032/601-415, broj faksa: 032/515-0339

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

О Аутору

Financ