Aktuelnosti

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju MHE „JAVOR“

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60-63. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020) i članovima 91. i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

  1. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU MHE „JAVOR“ NA RECI MORAVICI NA LOKACIJI KATASTARSKIH PARCELA BR. 110/1, 111, 101, 226/11, 226/3, 214/2, 214/4, 213/2, 207/3, 207/2, 207/1, 382/1, 414, 2894/1 KO IVANJICA I 3708 KO ŠUME, u Ivanjici.
  2. Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju MHE „Javor“ na reci Moravici na lokaciji katastarskih parcela br. 110/1, 111, 101, 226/11, 226/3, 214/2, 214/4, 213/2, 207/3, 207/2, 207/1, 382/1, 414, 2894/1 KO Ivanjica i 3708 KO Šume, u Ivanjici je „JAVOR ENERGY PARK“ DOO iz Ivanjice, Sađavac 179.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU MHE „JAVOR“ NA RECI MORAVICI NA LOKACIJI KATASTARSKIH PARCELA BR. 110/1, 111, 101, 226/11, 226/3, 214/2, 214/4, 213/2, 207/3, 207/2, 207/1, 382/1, 414, 2894/1 KO IVANJICA I 3708 KO ŠUME, U IVANJICI ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 12. APRILA DO 19. APRILA 2021. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U SALI SKUPŠTINE OPŠTINE IVANJICA, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  • Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju MHE „Javor“ na reci Moravici na lokaciji katastarskih parcela br. 110/1, 111, 101, 226/11, 226/3, 214/2, 214/4, 213/2, 207/3, 207/2, 207/1, 382/1, 414, 2894/1 KO Ivanjica i 3708 KO Šume, u Ivanjici mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar-šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 19. 04. 2021. godine.
  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju MHE „Javor“ na reci Moravici na lokaciji katastarskih parcela br. 110/1, 111, 101, 226/11, 226/3, 214/2, 214/4, 213/2, 207/3, 207/2, 207/1, 382/1, 414, 2894/1 KO Ivanjica i 3708 KO Šume, u Ivanjici sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dia., kontakt telefon: 064/88-99-455.
  • U toku trajanja javne prezentacije oglas Urbanističkog projekta za izgradnju MHE „Javor“ na reci Moravici na lokaciji katastarskih parcela br. 110/1, 111, 101, 226/11, 226/3, 214/2, 214/4, 213/2, 207/3, 207/2, 207/1, 382/1, 414, 2894/1 KO Ivanjica i 3708 KO Šume, u Ivanjici biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, kao i u dnevnom listu Danas.
  • U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove će dostaviti Komisiji za planove Skupštine opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju MHE „Javor“ na reci Moravici na lokaciji katastarskih parcela br. 110/1, 111, 101, 226/11, 226/3, 214/2, 214/4, 213/2, 207/3, 207/2, 207/1, 382/1, 414, 2894/1 KO Ivanjica i 3708 KO Šume, u Ivanjici sa Izveštajem o održanoj javnoj prezentaciji, koja sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju MHE „Javor“ na reci Moravici na lokaciji katastarskih parcela br. 110/1, 111, 101, 226/11, 226/3, 214/2, 214/4, 213/2, 207/3, 207/2, 207/1, 382/1, 414, 2894/1 KO Ivanjica i 3708 KO Šume, u Ivanjici sa Prostornim planom opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13), Planom generalne regulacije Ivanjice („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 14/16) i Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Izveštaju iz prethodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

Financ