Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja

                   На основу члана 3. Правилника о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења ( ,,Службени гласник РС“, број 13/16, 21/17),

 

                                               МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења 

Циљ овог конкурса је избор субјекта чији ће пројекат Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (у даљем тексту: Комисија) предложити Влади ради доделе средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења.

Укупан износ средстава који је предвиђен за доделу износи 351.509.000,00 динара.

УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:

Право учешћа на конкурсу имају сви носиоци пројекта из области јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад и сл.) који ће се реализовати у 2017. буџетској години (физичка лица, правна лица, органи, организације, јавне установе, предузетници, удружења, фондови, хуманитарне организације).

САДРЖИНА ПРИЈАВЕ И ДОКУМЕНТИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

                     Пријава за учешће на јавном конкурсу садржи:

 1) лично име, ЈМБГ и адресу пребивалишта односно пословно име, седиште, матични број и ПИБ подносиоца пријаве;

2) податке о претходној делатности и реализованим пројектима;

3) тачан износ средстава за која конкурише;

4) назив пројекта, област на коју се односи пројекат, са описом проблема који се решава реализацијом пројекта;

5) начин на који реализација пројекта доприноси решавању проблема;

6) детаљан опис пројекта који садржи планиране пројектне активности и динамику њиховог спровођења, са пратећом документацијом;

7) спецификацију трошкова пројекта;

8) начин на који може да се прати реализација пројекта;

9) лице које је одговорно за реализацију пројекта (лично име, адреса и телефон);

10) рок за окончање реализације пројекта;

11) место и датум подношења пријаве;

12) потпис подносиоца пријаве односно потпис и печат овлашћеног лица.

Уз пријаву за учешће на конкурсу се прилажу следећи документи:

1) доказ о регистрацији подносиоца који је правно лице или предузетник;

2) оверена изјава овлашћеног лица подносиоца о томе да ли је већ подносио другом донатору пријаву за пројекат са којим учествује на конкурсу, укључујући и даваоца средстава из јавних извора, и добио од њега средства или део средстава (овера потписа код јавног бележника, а у општинама односно градовима за које нису именовани јавни бележници потписе оверавају основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије или општинске управе);

3) оверена изјава овлашћеног лица подносиоца пријаве да је пројекат везан за његово деловање (овера потписа код јавног бележника, а у општинама односно градовима за које нису именовани јавни бележници потписе оверавају основни судови, судске јединице, пријемне канцеларије или општинске управе);

4) подносилац коме су додељена средства за пројекат на раније спроведеном јавном конкурсу, прилаже уз пријаву и детаљан извештај о реализацији пројекта са финансијским извештајем који је сачињен према прописима који уређују рачуноводство и ревизију, као и доказе о наменском утрошку додељених средстава.

Подносилац пријаве дужан је да, на захтев Комисије, достави додатне податке и документацију који су јој потребни за одлучивање о предлогу за доделу средстава.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКТА:

Комисија вреднује пројекат према следећим критеријумима:

– допринос остваривању јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад и сл.);

– број и категорија лица која ће имати корист од реализације пројекта;

– квалитет предложеног пројекта (предложена методологија, стручност и квалификације особља које ће реализовати пројекат, однос између планираних трошкова пројекта и користи од пројекта и сл.).

Сваки критеријум Комисија оцењује од 1 до 10 поена, па се број поена за сваки критеријум сабира и сачињава ранг листа подносиоца пријава.  

  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ И РОК У КОЈЕМ СЕ ПРИЈАВА ПОДНОСИ:

 

Пријаве на јавни конкрус се подносе у писаном облику, непосредно или поштом препоручено, у затвореној коверти на којој је назначено за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, у року од 20 дана од оглашавања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Пријаве се подносе на адресу:

Министарство правде, Немањина бр. 22-26, Београд.

НАЧИН, ДИНАМИКА УПЛАТЕ СРЕДСТАВА И ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА:

Додељена средства или њихов део уплаћују се кориснику средстава по закључењу уговора. Динамика уплате средстава и инструменти обезбеђења биће дефинисани уговором са корисником средстава, а све у зависности од начина и потребе реализације пројекта. Средства се уплаћују на посебан рачун који је отворен за ту намену, и који је наведен у уговору.

УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА:

После доношења решења Владе о додели средстава, лице које Влада одреди закључује писмени уговор којим се уређују права и обавезe са подносиоцем коме су додељена средства (у даљем тексту: корисник средстава). Корисник средстава одговоран је за наменско трошење додељених средстава и дужан је да Комисији омогући праћење реализације пројекта. Корисник средстава подноси Комисији извештај о реализацији пројекта са финансијским извештајем и доказима о наменском утрошку додељених средстава, у року од 30 дана од истека рока у коме реализација пројекта мора да се оконча. Комисија може, по потреби, тражити од корисника средстава ванредне извештаје о утрошку средстава додељених на јавном конкурсу. Ако корисник средстава не реализује средства додељена на јавном конкурсу у складу са пројектом, дужан је да их врати Министарству по добијању инструкција за њихову уплату.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милица Тодоровић, електронска пошта oportunitet@mpravde.gov.rs, тел +381113622361.

Пријаве се отварају у просторијама Министарства правде, 18. априла 2017. године у 12 часова. Комисија је дужна да сачини предлог решења о додели средстава у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и достави га истог дана Министарству правде, које ће предлог решења без одлагања доставити Влади која одлучује о додели средстава. Неблаговремене, недозвољене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни документи, Комисија одбацује закључком, против кога се може изјавити жалба министру правде. Жалба не одлаже извршење закључка.

Број: 401-00-00707/2017-01                                              У Београду, 17. марта 2017. године

 

MИНИСТАР,              Нела Кубуровић, ср

 

 

 

 

 

 

 

 

О Аутору

Financ