Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata/ programa od javnog interesa udruženja u oblasti zapošljavanja mladih planirano Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2014-2019.)

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu, „Službeni list opštine Ivanjica br 15/2016”, program 14 – Razvoj sporta i omladine , projekat PA 0005, broj pozicije 34/0,  funkcija 130, 481 – ekonomska klasifikacija, Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ivanjica (2014-2019.) za 2017. godinu i na osnovu prioriteta 2.6. Podsticaj zapošljavanja mladih, a aktivnosti „CRAM – Program radne i stručne prakse za mlade u opštini Ivanjica“, i u skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica ( Službeni list opštine br. 2/15 i 2/16)  ,  Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje:

 

J A V N I    K O N K U R S

za finansiranje ili sufinansiranje projekata/ programa od javnog interesa udruženja u oblasti zapošljavanja mladih planirano Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2014-2019.)

Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa udruženja u oblasti zapošljavanja/radnog angažovanja mladih, planiran Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2014-2019.), (u daljem tekstu udruženja) u 2017.godini .

Sredstva za realizaciju projekata/programa iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu, „Službeni list opštine Ivanjica br 15/2016”, u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara ( program 14 – Razvoj sporta i omladine,  projekat PA 0005, broj pozicije 34/0,  funkcija 130,  ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama).

Pravo podnošenja prijave za dodelu sredstava imaju udruženja pod uslovom da im je sedište na teritoriji opštine Ivanjica i da obavljaju delatnost na području opštine, da je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa, koje je podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju projekata/programa, ukoliko je bilo nosilac programa/projekata u prethodnoj godini, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije programa/projekata.

Opština Ivanjica  neće finansirati:

 1. projekte/programe sa komercijalnim efektima,
 2. projekte/programe koji su prethodnih godina već bili finansirani iz opštinskog budžeta a nisu realizovani,
 3. investiciona ulaganja u izgradnju, opremanje i održavanje poslovnog prostora,
 4. projekte/programe čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije,učešće na konferencijama, predavanja stručnjaka i slične aktivnosti,
 5. programe čije su programske aktivnosti nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama

Izbor projekta/programa koji će se finansirati sredstvima budžeta vršiće se primenom sledećih kriterijuma i broja bodova:

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost programa/projekta u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

Potpuna dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

 • obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis projekta/programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije projekata/programa i detaljan budžet projekta/programa),
 • kopiju izveštaja o stanju računa podnosioca prijave (bilans stanja i bilans uspeha za 2016. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre),
 • odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,

Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ivanjica ( www.ivanjica.gov.rs).

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi projekti/programi učesnika Konkursa treba da budu napisani na računaru i na propisanim obrascima,  potpisani i overeni od strane  ovlašćenog lica. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje. Aktivnosti obuhvaćene projektom/programom moraju se realizovati do kraja kalendarske godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za izbor projekata/programa od javnog interesa udruženja civilnog društva sa naznakom “Prijava na konkurs za projekte/programe od javnog interesa udruženja civilnog društva – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica,  ul.V. Marinkovića br.1.  32250 Ivanjica ili predajom na pisarnici  Opštinske uprave ( šalter br. 2  u Uslužnom centru).

Obrazac prijave na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku u dva primerka overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( overene fotokopije).

Prijave na konkurs mogu se podneti do 21.03.2017. godine do 15:00 časova, bez obzira na način podnošenja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komisija za izbor projekata/programa od javnog interesa udruženja  razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi  listu vrednovanja i rangiranja, kao i predlog za  finansiranje  odnosno  sufinansiranje u 2017. godini. Konačnu odluku o dodeli  sredstava donosi Opštinsko veće.

 

U Ivanjici, 06.03.2017. godine

01 broj 400-12/2017

 NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

 Milanka Kolarević

PRIJAVA

О Аутору

Financ