Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2022.GODINI

На основу Локалног акционог плана запошљавања Општине Ивањица за период од 2021. до 2023. године  и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину између Националне службе за запошљавање  и Општине Ивањица од 28.04.2022. године,

Општина Ивањица и Национална служба за запошљавање-Филијала Чачак, расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјане потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених са територије општине Ивањица који су пријављени на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијале Чачак, Испоставе Ивањица, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:

1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,

2. Роми,

3. лица без завршене средње школе,  

4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,

5. особе са инвалидитетом.

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.

Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

– социјалне заштите и хуманитарног рада,

– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,

– одржавања и заштите животне средине и природе.

Јавни радови на којима се ангажују искључиво особе са инвалидитетом, могу се организовати у свим областима укључујући и област културе. На  јавним радовима за особе са инвалидитетом ангажују се најмање 3 незапослене особе са инвалидитетом.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
  • 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
  • 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
  • 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
 • накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања одраслих; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 • органи јединица локалне самоуправе,
 • јавне установе и јавна предузећа,
 • привредна друштва,
 • предузетници,
 • задруге и
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР-у;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите – за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – персонална асистенција и др.);
 • информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се Национaлној служби за запошљавање-Филијали Чачак, Испостави Ивањица, ул. Вукадина Стојановића бр.6, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека Јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада коме је 2020, 2021. и 2022. године финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава који је опредељен за спровођење мере.

  БОДОВНА ЛИСТА-ЈАВНИ РАДОВИ  
      Област спровођења јавног радаОдржавање и заштита живoтне средине и природе  10
Социјална заштита и хуманитарни рад  8
Културна делатност8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре  5
    Дужина трајања јавног рада3 и 4 месеца20
2 месеца10
1 месец5
    Претходно коришћена средства по основу јавних радова*  Нису раније коришћена средства  10
Коришћена средства у другим областима у односу на поднету пријаву                      5
Коришћена средства у истој области као поднета пријава (односи се на социјалну заштиту и хуманитарни рад и културу)5
Коришћена средства у истој области као поднета пријава  (односи се на одржавање и заштиту животне средине и природе или одржавање и обнављање јавне инфраструктуре)  0
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале**    до 10
  МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА  50

*Критеријум „Претходно коришћена средства по основу јавних радова“ односи се на јавне радове спроведене у 2020, 2021. и 2022. години, који су организовани и финансирани од стране  Националне службе и/или Општине Ивањица. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз Јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе / локалног савета за запошљавање и др.

Уколико постоји већи број пријава са истим бројем бодова одлучиваће се по редоследу подношења пријаве.

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на табли  Националне службе за запошљавање-Испоставе Ивањица.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Национална служба,Општина Ивањица и послодавац – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план потписан од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • изјава послодавца – извођача јавног рада о именовању координатора јавног рада (координатор ангажованих лица на спровођењу јавног рада може бити искључиво запослени / радно ангажовани кога послодавац – извођач јавног рада определи као одговорног за извршавање ових послова);
 • спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења / потврда о отвореном евиденционом рачуну и образац овере потписа (ОП образац);
 • одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
 • за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и потписан захтев за регистрацију меница);
 • фотокопија / очитана лична карта одговорног лица послодавца – извођача јавног рада/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

1. За предузетника:

  за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;

  за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања.

2. За правно лице:

  за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;

  за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања.

3. За кориснике јавних средстава:

  изјава одговорног лица, послодавца – извођача јавног рада корисника јавних средстава, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе, на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:    

 • радно ангажована лица задржи до истека трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана врши замену другим незапосленим лицем из категорија дефинисаних Јавним конкурсом, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у меру/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
 • организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију интерне потврде / јавно признате исправе о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу;
 • месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
 • Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене;
 • достави Националној служби фотографије места извођења јавног рада по завршетку јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију).

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног конкурса или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу као и образац пријаве, могу се добити у Националној служби за запошљавање-Испостави Ивањица, или на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs и сајту Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs.

Јавни конкурс траје од 16.05.2022.године када је објављен на сајту Националне службе за запошљавање, сајту Општине Ивањица и огласним таблама Националне службе-Испоставе у Ивањици и Општине Ивањица, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 30.06.2022.године.

О Аутору

WEB MASTER