Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih mesta radnih mesta u opštinskoj upravi opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-5/2017

07.08.2017. god.

IVANJICA

       Na osnovu čl. 4, 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016),  Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-12322/2016-1 od 28. decembra 2016. godine i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-4965/2017 od 26. maja 2017. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

  1. Radno mesto Likvidator u Odseku za trezor i računovodstvo u Odeljenju za budžet i finansije, u zvanju mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova: obavlja poslove evidentiranja i vođenja registra zahteva za plaćanje i transfer sredstava; evidentira, vodi registre i vrši kontrolu računa i ugovora direktnih budžetskih korisnika; vrši računsku, formalnu i suštinsku proveru materijalno-finansijske dokumentacije i računovodstvenih isprava; dostavlja ovlašćenom licu na overu kontrolisanu i potpisanu materijalno-finansijsku dokumentaciju; priprema naloga za prenos sredstava na osnovu Plana izvršenja budžeta; vodi posebne pomoćne evidencije; priprema naloge za plaćanja i dostavlja ih Upravi za trezor i/ili vrši elektronska plaćanja; stara se da sva plaćanja budu u skladu sa odobrenim aproprijacijama i utvrđenim kvotama; vrši prenos podataka i dokumentacije iz likvidature u finansijsko knjigovodstvo; vrši kompletiranje izvoda i dokumentacije na osnovu koje je izvršeno plaćanje i vodi evidenciju plaćanja po profakturama, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, o datim avansima; kontroliše dokumentovanost, prati i evidentira isplate po zaključenim ugovorima, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno humanističkih nauka, oblast ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje godinu  dana radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.1.: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uredbe o budžetskom računovodstvu i Pravilnika o načinu pripreme podnošenju finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i budžetskih fondova – usmeno; veština komunikacije – kroz razgovor sa kandidatom.

  1. Radno mesto Objedinjena procedura – upravni poslovi u Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne, stambene i komunalne poslove, u zvanju mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u proveri ispunjenosti formalnih uslova za postupanje po zahtevu za izdavanje, građevinske dozvole, privremene građevinske dozvole, rešenja o odobrenju izvođenja radova, upotrebne dozvole, prijave radova, prijave završetka objekta u konstruktivnom smislu, prijave završetka izrade temelja; izrađivanje nacrta građevinske dozvole, rešenja o odobrenju izvođenja radova i upotrebne dozvole; učestvuje u izradi analiza, informacija i izveštaja iz svog delokruga rada; proverava ispunjenost imovinsko-pravnih uslova za izdavanje građevinske dozvole; objavljuje na internet strani nadležnog organa zaključke o odbacivanju zahteva; učestvuje u vođenju prvostepenog upravnog postupka; izdaje potvrde da je izdata građevinska i upotrebna dozvola za objekat; stavlja klauzulu pravosnažnosti; pribavlja podatke o visini doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta; omogućava dostupnost podataka o toku svakog pojedinačnog predmeta; objavljivanje građevinske i upotrebne dozvole, kao i rešenja u elektronskom obliku putem interneta; omogućava Centralnoj evidenciji preuzimanje podataka, akata i dokumentacije sadržane u Registru; dostavlja pravosnažna rešenja – upotrebne dozvole RGZ Službi za katastar nepokretnosti; izdaje potvrde i uverenja na zahtev stranke;  izrađuje potvrdu o prijavi radova investitora i prosleđuje građevinskoj inspekciji; obaveštava investitora ukoliko nisu ispunjeni zakonski uslovi za podnošenje prijave radova. Učestvuje u pokretanju postupka ozakonjenja po službenoj dužnosti obaveštava stranke o dokumentaciji neophodnoj za sprovođenje postupka ozakonjenja; učestvuje u sprovođenju postupka ozakonjenja u skladu sa zakonom; vodi ažurnu evidenciju o kretanju predmeta; dostavlja pravosnažna rešenja o ozakonjenju Republičkom geodetskom zavodu – službi za katastar nepokretnosti i građevinskoj inspekciji, izrađuje nacrt rešenja o ozakonjenju objekta i nacrt zaključaka koje donosi u toku postupka ozakonjenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno humanističkih nauka, oblast pravnih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.2.: poznavanje Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o ozakonjenju objekata i Zakon o opštem upravnom postupku  – usmeno; veština komunikacije – kroz razgovor sa kandidatom.

  1. Radno mesto Poslovi u oblasti poljoprivrede – oblast stočarstvo u Odeljenju za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, u zvanju mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati i analizira kretanja u oblasti poljoprivrede i razvoja sela i izrađuje potrebne izveštaje, analize, programe i informacije; učestvuje u pripremi nacrta Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine i učestvuje u realizaciji aktivnosti predviđenih ovim Programom i učestvuje u izradi i sprovođenju razvojnih projekata u oblasti stočarstva i poljoprivrednog razvoja opštine;  učestvuje u izradi nacrta akata kojim se odlučuje o načinu korišćenja pašnjaka i privođenju pašnjaka drugoj kulturi i stara se o njihovom sprovođenju; sarađuje sa ministarstvom nadležnim za oblast poljoprivrede i drugim stručnim službama, predstavnicima agrobiznis sektora, poljoprivrednim udruženjima i drugim relevantnim organizacijama i institucijama; vrši informisanje i edukaciju individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u vezi sa pitanjima od značaja za ovu oblast, pruža stručnu pomoć registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima u postupku registracije, obnove registracije i ostvarivanja prava na subvencije i kredite, stara se  o poboljšanju rasnog sastava stočnog fonda, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje u obrazovno naučnom polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast biotehničke  nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.3.: Poznavanje Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju- pismeno (putem testa), poznavanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o lokalnoj samoupravi – usmeno; veština komunikacije – kroz razgovor sa kandidatom.

  1. 4. Radno mesto Poslovi u oblasti poljoprivrede – oblast voćarstvo i stočarstvo u Odeljenju za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, u zvanju mlađi savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova: Prati i analizira kretanja u oblasti poljoprivrede i razvoja sela i izrađuje potrebne izveštaje, analize, programe i informacije; učestvuje u pripremi nacrta Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine i učestvuje u realizaciji aktivnosti predviđenih ovim Programom i učestvuje u izradi i sprovođenju razvojnih projekata u oblasti ruralnog i poljoprivrednog razvoja opštine; učestvuje u izradi Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zamljišta;  učestvuje u radu Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda,  Komisije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta; učestvuje u izradi opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda; sarađuje u akcijama u vezi sa suzbijanjem biljnih štetočina i bolesti širih razmera; sarađuje sa ministarstvom nadležnim za oblast poljoprivrede i drugim stručnim službama, predstavnicima agrobiznis sektora, poljoprivrednim udruženjima i drugim relevantnim organizacijama i institucijama; vrši informisanje i edukaciju individualnh poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u vezi sa pitanjima od značaja za ovu oblast, pruža stručnu pomoć registrovanim poljoprivrednim gazinstvima u postupku registracije, obnove registarcije i ostvarivanja prava na subvencije i kredite, informisanje i edukacija individualnih poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u vezi primene agrotehničkih mera, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje u obrazovno naučnom polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast biotehničke  nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.4.: Poznavanje Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju- pismeno (putem testa), poznavanje Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o lokalnoj samoupravi – usmeno; veština komunikacije- kroz razgovor sa kandidatom.

  1. 5. Radno mesto Poslovi praćenja i unapređenja dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta u oblasti obrazovanja u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti, u zvanju savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova: obavlja analitičko-planske poslove u oblasti obrazovanja; prati,  analizira stanje, vrši nadzor i planira razvoj u oblasti predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih i predlaže mere za njihovo unapređenje; prati, proučava i sprovodi propise iz predškolskog, osnovnog, srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave; prati stanje i realizaciju programa rada i razvoja ustanova u oblasti obrazovanja i kvaliteta, efikasnosti i dosupnosti usluga koje one pružaju; prikuplja informacije i izrađuje izveštaje o utvrđenom stanju uz predlaganje odgovarajućih mera za poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga i plan razvoj delatnosti u oblasti obrazovanja, odnosno sprovođenja utvrđene politike u ovoj oblasti; izrađuje informativno-analitičke materijale za potrebe organe opštine iz oblasti obrazovanja; ostvaruje saradnju sa ustanovama i institucijama; vodi prvostepeni upravni postupak, izrađuje prvostepene upravne akte – postupak radi priznavanja prava u vezi stipendiranjem i kreditiranjem učenika i studenata, kao i izdavanje uverenja za učeničke i studentske domove i dr; vodi postupak i prati realizaciju prava i usluga utvrđenih odlukama organa opštine iz oblasti obrazovanja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih nauka,  na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje tri godina radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.5.: poznavanje Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakona o lokalnoj samoupravi  – usmeno; veština komunikacije – kroz razgovor sa kandidatom.

  1. Radno mesto Priprema i izrada razvojnih projekata u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove, u zvanju savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova: obavlja poslove pripreme i implementacije razvojnih projekata; učestvuje u formiranju baze podataka iz oblasti privrede, poljoprivrede, zaštite životne sredine i ljudskih resursa; prati stanje u oblasti privrednog razvoja; učestvuje u pripremi programa obuke i organizacije obuke za različite kategorije korisnika, u oblasti privrednog preduzetništava, zaštite životne sredine, inovatorstva i pronalazaštva, učestvuje u pripremi i izradi strategije ekonomskog razvoja opštine i drugih strategija; učestvuje u pripremi i izradi aplikacija prioritenih projekata i razvojnih programa; učestvuje u organizaciji kampanja za informisanje javnosti o značaju novih investicionih ulaganja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno-humanističkih nauka ili na polju tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i  najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto br.6.: poznavanje Zakon o ulaganjima i Zakona o lokalnoj samoupravi  – usmeno; veština komunikacije – kroz razgovor sa kandidatom.

III Mesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamnina Marinkovića br.1.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinska uprava opštine Ivanjica – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs na radno mesto__________(navesti naziv radnog mesta), ul. Venijamina Marinkovića br.1, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

 V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Vladislav Ivković, telefon: 0658911592, radnim danima od 11 do 14 časova.

            VI Uslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

           VII  Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je  15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– overena fotokopija radne knjižice;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položeno državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

Dokazi se podnose u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Napomena: Probni rad je obavezan za sva lica koja ranije nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave ili državnom organu. Probni rad traje šest meseci.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim  mestima, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica u ulici Venijamnina Marinkovića br.1, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

Kandidati koji konkurišu za radna mesta pod brojem 3. i 4. prilikom pismene provere biće obavešteni o mestu, danu i vremenu kada će se obaviti usmeni razgovor.

NAPOMENA:

 Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije „Srpski telegraf“ objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

N A Č E L N I K

Milanka Kolarević,dipl.pravnik, s.r.

О Аутору

Financ