Aktuelnosti Vesti

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u opštinskoj upravi u Ivanjici

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-5/2021  

26.08.2021. god.

IVANJICA

       Na osnovu čl. 4, 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017-dr. zakon), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016) i stava 1. tačka 8) Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-6130/2021od 29. juna 2021. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

IOrgan u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Poslovi poreskog inspektora za fizička lica

Zvanje: Savetnik                                                                 broj službenika: 1

Opis posla: Vrši pripreme za blagovremeno i zakonito utvrđivanje lokalnih javnih prihoda fizičkih lica; priprema akt kojim se ustanovljava pojedinačna poreska obaveza i određuje poreski obveznik, poreska osnovica i iznos poreske obaveze; prima poreske prijave i druge izveštaje poreskih obveznika, proverava tačnost, potpunost i usklađenost sa zakonom, odnosno drugim propisom podataka iskazanih u poreskoj prijavi, naročito proveravajući matematičku tačnost, formalnu ispravnost i potpunost poreske prijave i drugih dostavljenih akata; donosi zaključak kojim nalaže poreskom obvezniku otklanjanje greške, odnosno dopuna prijave ili drugog akta; preduzima radnje i aktivnosti neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja radi utvrđivanja lokalnih javnih prihoda; određuje isprave i dokaze, rok, mesto i način dostave na uvid i proveru radi utvrđivanja činjeničnog stanja; obavlja uviđaj radi utvrđivanja ili razjašnjenja činjenica od značaja za oporezivanje i sastavlja zapisnik o obavljenom uviđaju sa nalazima i primedbama poreskog obveznika, kao i razlozima za evenutalno odbijanje potpisivanja zapisnika; priprema nacrte akata na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika, činjeničnog stanja utvrđenog u postupku kontrole i službenih evidencija; razmatra i priprema odgovarajući akt po zahtevu za povraćaj i preknjižavanje sredstava; vrši kontrolu i sprovođenje ručnih naloga; učestvuje u izradi poreskog završnog računa; prati dostavljanje poreskih rešenja, vodi evidenciju o toku dostavljanja i stara se o adekvatnom pripajanju dokaza o dostavi odgovarajućem predmetu; daje obaveštenja, savetuje i pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima; vodi prvostepeni postupak po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vodi ponovni postupak po poništenim upravnim aktima; priprema izveštaje u vezi kontrole lokalnih javnih prihoda, vrši pripremu godišnjeg plana kontrole; ažurira bazu poreskih obveznika, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na obrazovno naučnom polju društveno-humanističkih nauka, oblast ekonomske nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet),

Predviđeno članom 27. tačka 14. objedinjenog Pravilnika oorganizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ivanjica 01 broj 110-5/2019 od  04.06.2019. godine sa izmenama;

2. Poslovi u oblasti poljoprivrede –  rad sa Komisijama i strankama

Zvanje: Mlađi savetnik                                   broj službenika: 1

Opis poslova: Prati i analizira kretanja u oblasti poljoprivrede i razvoja sela i izrađuje potrebne izveštaje, analize, programe i informacije; učestvuje u pripremi nacrta Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine i učestvuje u realizaciji aktivnosti predviđenih ovim Programom i učestvuje u izradi i sprovođenju razvojnih projekata u oblasti ruralnog i poljoprivrednog razvoja opštine; učestvuje u izradi Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zamljišta;  učestvuje u radu Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda,  Komisije za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta; učestvuje u izradi opštih i operativnih planova zaštite od elementarnih nepogoda; sarađuje sa ministarstvom nadležnim za oblast poljoprivrede i drugim stručnim službama, predstavnicima agrobiznis sektora, poljoprivrednim udruženjima i drugim relevantnim organizacijama i institucijama; vrši informisanje i edukaciju individualnh poljoprivrednih proizvođača i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u vezi sa pitanjima od značaja za ovu oblast, pruža stručnu pomoć registrovanim poljoprivrednim gazinstvima u postupku registracije, obnove registarcije i ostvarivanja prava na subvencije i kredite, učestvuje u radu Komisija, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje u obrazovno naučnom polju tehničko-tehnoloških nauka, oblast biotehničke nauke, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili pet godina provedenih u radnom odnosu u organu, sužbi ili organizaciji koje je osnovao nadležni organ jedinice lokalne samouprave, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Predviđeno članom 27. tačka 68. objedinjenog Pravilnika oorganizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ivanjica 01 broj 110-5/2019 od  04.06.2019. godine sa izmenama;

3. Poslovi odbrane i civilne zaštite

Zvanje: Viši referent                                                                        broj službenika: 1

Opis poslova: Vrši pripremne poslove iz oblasti odbrane i bezbednosti opštine, javnih preduzeća i društvenih delatnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima; obavlja administrativne poslove na izredi planova, odbrambenih priprema i to: po radnoj obavezi ( izrada plana popune , ustrojavanje i vođenje kartoteke obveznika radne obaveze), po materijalnoj obavezi ( izrada plana popune, ustrojavanje i vođenje kartoteke obveznika materijalne obaveze), priprema privrede ( obuka subjekata, izrada plana i obrada obrazaca po istom segmentu); priprema normativna akta iz oblasti odbrane u saradnji sa nadležnim službama, odluke, planovi, pravilnici i drugi akti; vodi zapisnike i delovodnik svih poverljivih dokumenata; sačinjava izveštaje, analize i informacije i dostavlja ih nadležnim organima; sarađuje sa drugim državnim organima, preduzećima, ustanovama i drugim organima i organizacijama; učestvuje u izradi Plana funkcionisanja civilne zaštite i sistema osmatranja i obaveštavanja opštine, plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama; učestvuje u pripremi i sprovođenju mera civilne zaštite predviđenih Zakonom o vanrednim situacijama, drugim zakonima i podzakonskim aktima; sarađuje i razmenjuje informacije sa svim subjektima civilne zaštite na nivou Republike Srbije; učestvuje u izradi plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i programa preventivnih i operativnih mera zaštite i spasavanja; izrađuje akte i obavlja druge poslove i zadatke za potrebe opštinskog štaba za vanredne situacije; prati stanje u oblasti vanrednih situacija i predlaže potrebne mere za rešavanje problema u navedenoj oblasti; obavlja stručne i operativne poslove na prikupljanju analizi i objedinjavanju podataka o stanju na teritoriji opštine i obaveštavanju nadležnih organa, vršenju analize i pravljenje izveštaja i ostvarivanje neposrednog kontakta sa javnim i komunalnim preduzećima, ustanovama i mesnim zajednicama na teritoriji opštine (poslove situacionog centra), obavlja druge administrativne i operativne poslove po nalogu predsednika Opštine i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Stečenosrednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Predviđeno članom 27. tačka 55. objedinjenog Pravilnika oorganizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ivanjica 01 broj 110-5/2019 od  04.06.2019. godine sa izmenama.

U izbornom postupku proveravaju se:

  • Za radno mesto pod brojem 1: poznavanje Zakona o poreskom postupku i poreskoj administarciji, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o porezima na imovinu i Zakona o lokalnoj samoupravu – usmeno; veština komunikacije- usmeno i poznavanje rada na računaru – praktičnom proverom.
  • Za radno mesto pod brojem 2: Poznavanje Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakona o lokalnoj samoupravi- usmeno; veština komunikacije- usmeno i poznavanje rada na računaru – praktičnom proverom.
  • Za radno mesto pod brojem 3: Poznavanje Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i Zakona o lokalnoj samoupravi- usmeno; veština komunikacije- usmeno i poznavanje rada na računaru – praktičnom proverom

III Mesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamnina Marinkovića br.1.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinska uprava opštine Ivanjica – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs za radno mesto__________(navesti naziv radnog mesta)“, ul. Venijamina Marinkovića br.1, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Vladislav Ivković, telefon: 0658911592, radnim danima od 11 do 14 časova.

            VIUslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da ima propisano obrazovanje.

           VII  Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 15 dana od 26.08.2021. godine, kao dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“, tj. do 10.09.2021. godine.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora (za radno mesto pod brojem 1);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (radna knjižica, potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

– dokaz o znanju rada na računaru, ukoliko isti poseduju.

Kandidati koji dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru mogu biti oslobođeni provere poznavanja rada na računaru, sem ukoliko Komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere poznavanja rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

            Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, uverenje o položenom ispitu za inspektora i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

            Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs gde se ista može preuzeti.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica u ulici Venijamnina Marinkovića br.1, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se mogu obavestiti i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

Kao službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa.Probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu poreskog inspektora za fizička lica na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu poreskog inspektora za fizička lica na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine Ivanjica, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, dnevni novine „Danas“, objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

N A Č E L N I K

Bojana Glavinić  

О Аутору

Financ