Vesti Konkursi i obaveštenja

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG I NAMEŠTENIČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-8/2023  

22.5.2023. god.

IVANJICA

       Na osnovu čl. 4, 94. i člana 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr. Zakon i 114/2021), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016 i 12/2022) i stava 1. tačka 49) Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-2680/2023 od 29. marta 2023. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG I NAMEŠTENIČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Poslovi iz oblasti geodezije

Zvanje: Mlađi savetnik                                  broj službenika:1  

Opis posla: prati i proučava zakonske i druge propise i stručnu literaturu, inicira izmene i dopune propisa iz odnosne oblasti, vrši kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu i prijem geodetskih usluga koje za potrebe opštine obavljaju ovlašćene geodetske organizacije koje obavljaju sledeće geodetske radove:izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja objekata niskogradnje sa katastarskom podlogom, poslovi geodetskog merenja izvedenog stanja objekta sa katastarskim stanjem, poslovi prenošenja projekata inženjersko-tehničkih oblasti na teren i obeležavanje tačaka, katastar nepokretnosti-promena na zemljištu nastala realizacijom projekta parcelacije/preparcelacije za potrebe formiranja nove katastarske parcele i za potrebe eksproprijacije, ažuriranje i unošenje podataka, vezano za katastar putne mreže opštine u GIS tehnologiji sa integrisanim aplikativnim sistemom za upravljanje održavanjem puteva, sarađuje sa projektantima u toku izrade projekata radi praćenja i usmeravanja projekata u delu koji se odnosi na geodetske radove i priprema podatke za potrebe statistike.

Uslovi:  visoko obrazovanje iz obrazovno naučnog polja tehničko-tehnološki nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci ili pet godina provedenih u radnom odnosu u organu, sužbi ili organizaciji koje je osnovao nadležni organ jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta,

Predviđeno članom 27. tačka 69. objedinjenog Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ivanjica 01 broj 110-4/2022 od  05.09.2022. godine sa izmenom i dopunom 01 broj 110-4/2022-2 od 23.1.2023. godine.

2. Portir          
Zvanje: Nameštenik – četvrta vrsta izvršilacbroj nameštenika koji se prima: 1

Opis posla: Vođenje evidencije o ulasku i izlasku stranaka u zgradu opštine; vođenje evidenciju o ulasku i izlasku zaposlenih; obaveštavanje stranaka o rasporedu službenih prostorija, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, odnosno III ili IV stepen stručne spreme ili stečeno specijalističko obrazovanje,

Predviđeno članom 27. tačka 44. objedinjenog Pravilnika o organizaciji  i  sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Ivanjica 01 broj 110-4/2022 od  05.09.2022. godine sa izmenom i dopunom 01 broj 110-4/2022-2 od 23.1.2023. godine

III U izbornom postupku proveravaju se:

            Za radno mesto pod brojem 1:

Izborni postupak sprovodi se u više faza i to sledećim redosledom: provera opštih funkcionalnih kompetencija, provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa komisijom.

1) Za oglašeno radno mesto najpre će se vršiti  provera znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, i to:

     – Digitalna pismenost- proveravaće se rešavanjem zadataka (praktičnim radom na računaru).

     Napomena: Ukoliko kandidat poseduje sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta, tabelarne kalkulacije isti se  prilaže uz prijavu na interni konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji

2) Nakon provere znanja i veština utvrđenih u okviru opštih funkcionalnih kompetencija, u izbornom postupku vršiće se i provera znanja i veština utvrđenih u okviru posebnih funkcionalnih kompetencija, i to

– Posebne funkcionalne kompetencije u određenoj oblasti  rada stručno-operativni poslovi (1) metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka; 2) tehnike obrade i izrade pregleda podataka; 3) metode analize i zaključivanja o stanju u oblasti; 4) postupak izrade stručnih nalaza; 5) metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija; 6) tehnike izrade opštih, pojedinačnih i drugih pravnih i ostalih akata)-proveravaće se usmeno;

–  Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa (Statut opštine Ivanjica, Kodeks ponašanja službenika i nameštenika, Odluka o davanju u zakup ili korišćenje poslovnog prostora, magacinskog prostora i garaža u javnoj svojini opštine Ivanjica) – proveravaće se usmeno;

– Posebne funkcionalne kompetencije za određeno radno mesto- propisi iz delokruga radnog mesta (Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o državnom premeru i katastru, Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova) – proveravaće se usmeno.

3) Intervju sa komisijom: Na završni razgovor, u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu, mogućih doprinosa na radu i prihvatanja vrednosti organa, konkursna komisija poziva samo kandidate koji su prošli usmenu proveru, odnosno kandidate koje su svi članovi konkursne komisije u svim oblicima provere vrednovali ocenom „delimično zadovoljava“ (2) ili „zadovoljava“ (3).

Za radno mesto pod brojem 2:

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto: razgovor sa kandidatima i veština komunikacije – usmeno.

IV Mesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamina Marinkovića br.1.

V Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinska uprava opštine Ivanjica – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs za radno mesto „___________________________ (navesti radno mesto)“, ul. Venijamina Marinkovića br.1, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Vladislav Ivković, telefon: 0658911592, radnim danima od 9 do 14 časova.

VII Uslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da ima propisano obrazovanje.

VIII  Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 15 dana od 23.5.2023. godine, kao dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“, tj. do 7.6.2023. godine.

IX Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu); nije neophodno za namešteničko radno mesto;

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (radna knjižica, potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

– dokaz o znanju rada na računaru, ukoliko isti poseduju (nije neophodno za namešteničko radno mesto).

Kandidati koji dostave pisani dokaz o znanju rada na računaru mogu biti oslobođeni provere poznavanja rada na računaru, sem ukoliko Komisija odluči da se priloženi dokaz ne može prihvatiti kao dokaz kojim se kandidat oslobađa od provere poznavanja rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, 95/2018 – autentično tumačenje i 2/2023 – odluka US) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

            Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

            Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs gde se ista može preuzeti.

X Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XI Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata, odnosno kompetencija u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština, odnosno kompetencija, koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica u ulici Venijamina Marinkovića br.1, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se mogu obavestiti i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

Kao službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave, ili državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika, biće odbačene.

Javni konkurs sprovode Konkursne komisije imenovane od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica broj 021-13/2023 od 19.5.2023. godine i broj 021-14/2023 od 19.5.2023. godine .

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine Ivanjica, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije, dnevne novine „Danas“, objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

                                                                                                                      Načelnik
Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER