Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog randog mesta u opštinskoj upravi opštine Ivanjica za osobe sa invaliditetom

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Br. 111-2/2019  

08.02.2019. god.

IVANJICA

       Na osnovu čl. 94. i člana 102. u vezi sa članom 82. stav 4. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016,113/2017, 95/2018 i 113/2017 dr.zakon), člana 12.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016), članova 23. i  24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, broj 36/2009 i 32/2013), u vezi sa članom 4a. stavom 1. tačkom 1) Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl.glasnik RS“, br.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015), Opštinska uprava opštine Ivanjica, oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE IVANJICA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Ivanjica, u Ivanjici, ul. Venijamina Marinkovića br. 1.

II Radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto Poslovi utvrđivanja porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečiji dodatak razvrstanog u zvanje mlađi savetnik u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti – 1 izvršilac.

Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak i izrađuje prvostepene upravne akte o pravu na roditeljski dodatak, pravu na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta i prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja i za decu ometenu u razvoju i prava na dečiji dodatak; priprema odgovore po žalbama za potrebe drugostepenog organa; prikuplja činjenice i dokaze relevantne za izradu i vođenje postupka; vrši elektronsku obradu podataka po posebnom programu utvrđenom od strane nadležnog ministarstva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak; za ostvarivanje prava na dečiji dodatak vrši elektronsku obradu podataka po posebnom programu utvrđenom od strane nadležnog ministarstva; obavlja poslove u vezi sa vođenjem evidencije predmeta iz oblasti upravnog postupka; vodi odgovarajuće evidencije o ostvarenim pravima; daje obaveštenja i informacije strankama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: Visoko obrazovanje na obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“, broj 18/2016 i 95/2018 –autentično tumačenje), Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr.zakoni i 47/2018) Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl.glasnik RS“, broj 113/2017 i 50/2018) – usmeno; veština komunikacije- usmeno.

III Mesto rada:

Opština Ivanjica, Opštinska uprava, ul. Venijamnina Marinkovića br.1.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Opštinska uprava opštine Ivanjica – Konkursnoj komisiji, sa naznakom: „Za javni konkurs na radno mesto „Poslovi utvrđivanja porodiljskih prava i prava na roditeljski i dečiji dodatak“ul. Venijamina Marinkovića br. 1, ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Vladislav Ivković, telefon: 0658911592, radnim danima od 11 do 14 časova.

            VI Uslovi za rad na radnom mestu:

državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da ima propisano obrazovanje,  da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.

            U skladu sa obavezom propisanom članom 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ovim konkursom se zapošljavaju osobe sa invaliditetom pod opštim uslovima.

           VII  Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 15 dana počev od 09.02.2019. godine kao dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Srpski telegraf“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

– potpisana prijava sa biografijom sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkursu, kontakt telefon i po mogućstvu internet adresa;

– fotokopija ili očitana lična karta;

– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

– overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom visokom obrazovanju, kojima se potvrđuje stručna sprema;

– original ili overena fotokopija dokaza o položeno državnom stručnom ispitu (kandidat sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu podnosi original ili overenu fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu);

– original ili overena fotokopija dokaza o radnim iskustvu u struci (radna knjižica, potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo);

– original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno u organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave),

– original ili overena fotokopija akta kojim je utvrđen status osobe sa invaliditetom (rešenje NSZ-a, PIO Fonda, organa uprave i dr.)

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

            Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

            Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.

            Primer izjave se nalazi na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs gde se ista može preuzeti.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašeni radnim  mestima, provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, obaviće se u prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica u ulici Venijamnina Marinkovića br.1, o čemu će kandidati biti obavešteni dostavljanjem pisanog obaveštenja. Kandidati se obaveštavaju i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

NAPOMENA:

Kandidati koji nisu zasnivali radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Službenik kome probni rad nije obavezan, kao i službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine Ivanjica, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije „Srpski telegraf“ objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

N A Č E L N I K

Bojana Glavinić, dipl. pravnik s.r.

О Аутору

Financ