Konkursi i obaveštenja

JAVNI POZIV za dodelu 10 košnica za 15 korisnica u cilju započinjanja sopstvene delatnosti u okviru pčelarstva na projektu „Žena i matica- Lideri društva

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 337-8/2016-01

Datum:  07 .12. 2016. god.

I V A NJ I C A

JAVNI POZIV

      za dodelu  10 košnica za 15 korisnica u cilju započinjanja sopstvene delatnosti u okviru pčelarstva

na projektu „Žena i matica- Lideri društva“

  1. Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju osobe ženskog pola sa teritorije opštine Ivanjica koje žive i rade na selu, a koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, ili koje su osigurane na obavezno socijalno osiguranje po osnovu koji ne proizilazi iz radnog odnosa i da nisu korisnice (starosne, invalidske, delimične ili porodične) penzije.
  2. Opis javnog poziva: u okviru ovog projekta  vrši se odabir na osnovu definisanih kriterijuma  za 15 žena- korisnica ovog projekta, koje će biti u prilici da dobiju po 10 razrojenih košnica radi započinjanja sopstvene proizvodnje meda i ostalih pčelarskih proizvoda. Projekat „Žena i matica- Lideri društva“ ima za cilj da stimuliše ženu stvaranjem šanse i boljih uslova za socijalni i ekonomski napredak, unapređenjem položaja žena u nerazvijenim delovima opštine Ivanjica. Aktivnosti  će se obavljati uz stručnu podršku Kancelarije za lokalno ekonomski razvoj i Udruženje Pčelara Ivanjica. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES, a realizuje i sufinansira Opština Ivanjica.

JAVNI POZIV

PRIJAVA 

О Аутору

Financ