Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu četiri seoske kuće sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

OPŠTINA IVANJICA
Komisija za izbor korisnika pomoći za
rešavanje stambenih potreba izbeglica
za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i
nabavku paketa pomoći za popravku ili adaptaciju
predmetne seoske kuće sa okućnicom u ovkiru Regionalnog
stambenog programa, Potprojekat 5 – seoske kuće
01 broj 06-46/2016-2
26.12.2016. godine
I V A NJ I C A

Na osnovu Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), broj 06-46/2016-1, od 26.12.2016. godine, a u vezi sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni projekat u Republici Srbiji – Potprojekat 5 (u daljem tekstu: Potprojekat 5) i Ugovorom o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat) i opštine Ivanjica (u daljem tekstu: Opština), Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa pomoći za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekat 5 – seoske kuće (u daljem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 04.01.2017. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu četiri seoske kuće sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

I. Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodela pomoći za kupovinu četiri seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Seoska kuća) i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne Seoske kuće (u daljem tekstu: Paket pomoći) za lica koja imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine (u daljem tekstu: Pomoć).
Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu Seoske kuće i dodelu paketa Pomoći je bespovratna i odobrava se u maksimalnom iznosu do RSD 1.355.016,3.
Pomoć za kupovinu Seoske kuće odobrava se u maksimalnom iznosu do RSD 1.170.241,35, dok se Paket pomoći odobrava u maksimalnom iznosu do RSD 184.774,95 sa PDV.
Izabrani korisnik pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu Seoske kuće i dodelu paketa Pomoći može dodatno da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće u iznosu do 50% od iznosa iz stava 3. dela I Javnog poziva.
Izuzetno, sredstva odobrena za Paket pomoći mogu biti upotrebljena za plaćanje troškova poreza na prenos apsolutnih prava, takse za uknjiženje i drugih troškova vezano za sticanje prava svojine na predmetnoj seoskoj kući i to samo za najugroženije kategorije izabranih korisnika i pod uslovom da ne učestvuje dodatno sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće.
Seoska kuća za koju se podnosi Prijava za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu Seoske kuće i dodelu paketa Pomoći (u daljem tekstu: Prijava) na Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu Seoske kuće i dodele paketa Pomoći (u daljem tekstu: Javni poziv), ne mora se nalaziti na teritoriji Opštine, već se može nalaziti u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.
Podnosilac Prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u Prijavi ne mogu da budu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

II. Korisnici

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći za kupovinu Seoskih kuća i dodelom paketa Pomoći, mogu ostvariti izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to:
– izbeglicama koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i
– ugroženim izbeglicama u privatnom smeštaju i bivšim nosiocima stanarskog prava, a koji su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.
Pomoć može da ostvari izbeglica i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, pod uslovima, merilima i u postupku koji su utvrđeni Pravilnikom.

III. Uslovi za izbor korisnika

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

1. izbeglički status i to:
-da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili
-da im je prestao status izbeglice, jer su stekli državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);
2. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine;
3. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
4. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
5. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
6. da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
7. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
8. da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekom od javnih poziva Regionalnog stambenog programa, za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji;
9. da seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi prijavu na Javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisane u katastar nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta;
10. da je seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:
– nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
– nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
– nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izadata upotrebna dozvola ili
– nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili
– da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja.
Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 10) dela III Javnog poziva mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

IV. Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:
1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.
2) Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu – 20 bodova.
3) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:
3.1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;
3.2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;
4) Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:
4.1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;
4.2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;
4.3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.
5) Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.
6) Stambena situacija Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
6.1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;
6.2)porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;
7) Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:
7.1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova;
7.2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova.
Prilikom bodovanja prijava po tački 7) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.
8) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:
8.1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:
– ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;
– ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.
8.2) po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:
– za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
– za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
– za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.
Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva.
9) Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareza i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova.
Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8. podtač. 1) i 2) ovog člana.
Ukoliko se Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za Podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja.
10) Registrovano seosko gaazdinstvo – 20 bodova.
Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva iamju registrovano seosko gazdinstvo.

Ukoliko dva ili više podnosilaca prijave na Javni poziv imaju isti broj bodova, prednost ima Podnosilac prijave na Javni poziv koji:

1) ima veći broj maloletne dece,
2) veći broj članova porodičnog domaćinstva,
3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu,
4) duže boravi na području Opštine;
5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

V. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na Javni poziv, koja se podnosi Opštini, Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

1) Popunjen i potpisan obrazac prijave;
2) Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa
(NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);
3) Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);
4) Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
5) Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, kao i da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti; Komisija proverava navode iz izjave.
6) Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
− za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;
− za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;
7) Dokaz o prihodima:
− Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;
− Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
− Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod nadležnog organa da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;
− Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja ovog javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla) ili ukoliko podnosilac ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruju prihod po osnovu penzije, potvrda nadležne službe ili izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji ni u zemlji porekla;
8) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 7) ovog stava (dokazi o prihodima);
9) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
10) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
11) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);
Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana
12) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
− potvrda o smrti bračnog druga;
− rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
− izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;
− presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukolio se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod nadležnog organa da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
13) Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
14) Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo)
15) Overenu izjavu vlasnika seoske kuće na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist podnosioca prijave, u skladu sa uslovima iz Pravilnika i Vodiča za dodelu finansijske pomoći za kupovinu seoskih kuća;
16) Dokaz o vlasništvu nad seoskom kućom – list nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je prodavac upisan kao vlasnik predmetne seoske kuće i zemljišta na kojem se ista nalazi i u kome su predmetna seoska kuća i zemljište koji su predmet kupoprodaje upisani bez tereta, odnosno u kome je seoska kuća upisana kao:
nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
nepokretnost izgrađena sa građevinskom dozvolom za koju je izadata upotrebna dozvola ili
nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili
17) Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);
18) Ukoliko se radi o seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);
19) Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje;
20) Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće;
Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji (fotokopije dokumenata nije potrebno overavati), s tim da Komisija može od Podnosioca prijave na Javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija za izbor korisnika može od Podnosioca prijave tražiti i druge dokaze potrebne za postupanje po prijavi na Javni poziv.

VI. Postupak za odlučivanje

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine Ivanjica, najkasnije u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine Ivanjica ili putem pošte na adresu: Venijamina Marinkovića br.1, sa napomenom „Za Javni poziv – RSP, Potprojekat 5 – seoske kuće.”

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 20.02.2017. godine.

Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom pozivu podležu proveri u bazi trajnih rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije i proveri podataka o stanju imovine kod nadležnih institucija u Republici Srbiji i zemlji porekla, po službenoj dužnosti od strane Komisije za izbor korisnika i preko Komesarijata.
Ukoliko se utvrdi da je podnosilac prijave sam ili zajedno sa članovima svog porodičnog domaćinstva koji su navedeni u prijavi ili neko od članova domaćinstva naveden u prijavi, otuđio nepokretnost čime je ostvarena ukupna dobit u vrednosti većoj od 12000 evra, Komisija za izbor korisnika rešenjem odbija predmetnu prijavu jer ne ispunjava uslov dela III tačka 5) ovog Javnog poziva.
Za dokazivanje uslovnosti za život i stanovanje predmetne seoske kuće, kao i vrednosti, opis i stručno mišljenje daje stručna služba Opštine na propisanom obrascu – listi za procenu seoskih kuća. Popunjenu listu za procenu seoskih kuća stručna služba Opštine dostavlja Komisiji za izbor korisnika. Na osnovu podataka iz liste za procenu seoskih kuća stručna služba Opštine izrađuje za izabrane korisnike specifikaciju građevinskog materijala.
Ukoliko Podnosilac prijave ili član, odnosno članovi porodičnog domaćinstva premine do donošenja Odluke, isti neće biti razmatrani, niti bodovani. U slučaju da premine Podnosilac prijave komisija razmatra ostale članove bez obzira da li imaju status izbeglice. Ukoliko do donošenja Odluke Podnosilac prijave prijavi novorođenog člana, odnosno članove domaćinstva Komisija za izbor korisnika iste razmatra i boduje.
Prilikom donošenja Odluke, Komisija za izbor korisnika uzima u obzir onaj broj članova domaćinstva koji je Podnosilac prijave naveo u prijavi na Javni poziv, osim kada su u pitanju preminuli ili novorođeni članovi.
Ukoliko Podnosilac prijave do donošenja Odluke, dostavi dokaze da su on ili neko od članova njegovog porodičnog domaćinstva koji su navedeni u prijavi, nakon podnošenja prijave na Javni poziv oboleli od bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, Komisija za izbor korisnika navedeno uzima u obzir prilikom razmatranja i bodovanja prijava.
Nakon razmatranja prijava i provere podataka u bazi trajnih rešenja Komesarijata, verifikacije podataka o stanju imovine sa nadležnim institucijama u Republici Srbiji i zemlji porekla, kao i na osnovu liste za procenu seoskih kuća, Komisija za izbor korisnika donosi Odluku.
Komisija za izbor korisnika, u sredstvima javnog informisanja, objavljuje obaveštenje da će Odluka biti objavljena na oglasnim tablama jedinica lokalne samouprave i mesnih zajednica na koje se Javni poziv odnosi, na internet prezentaciji Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

Na navedenu Odluku lica na koja se Odluka odnosi mogu uložiti žalbu Opštinskom veću, preko Komisije za izbor korisnika, u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema Odluke.

Nakon što odluke po žalbama postanu konačne, Komisija za izbor korisnika, utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva i u sredstvima javnog informisanja objavljuje obaveštenje da će Konačna lista reda prvenstva biti istaknuta na oglasnim tablama Opštine Ivanjica i mesnih zajednica Opštine Ivanjica, na internet prezentaciji Opštine i Komesarijata.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Momčilo Mitrović

POZIV

О Аутору

Financ