Vesti

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za izbor korisnika pomoći

01 broj 06-42-2/2018

12.10.2018. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 12. stava 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih
potreba izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u
građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, postupku i načinu rada Komisije brok 06-42-1/2018 od 12.10.2018. godine obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 021-19/2018 od 03.07.2018. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

 

za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

I Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodela pomoći za kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć za građevinski i drugi materijal, za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Pomoć), dodeljuju se izbeglicama i članovima njihovog porodičnog domaćinstva, u cilju poboljšanja uslova stanovanja.

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatnu pomoć za građevinski i drugi materijal, za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom u iznosu koji ne može biti veći od RSD 1.400.000,00 (jedan milion četiristotinehiljade) RSD po porodičnom domaćinstvu korisnika i to:

 • do RSD 1.200.000,00 (jedanmiliondvestathiljadadinara) za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i
 • do RSD 200.000,00 (dvestahiljadadinara) sa obračunatim PDV-om za dodatnu pomoć u građevinskom i drugom materijalu namenjene za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom.

Izabrani korisnik Pomoći može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 50% od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iz stava 2.tačka 1.ovog člana.

Ukoliko korisnik ne učestvuje sopstvenim sredstvima u plaćanju kupoprodajne cene, a vrednost kuće prelazi iznos od RSD 1.200.000,00 (jedanmiliondvestahiljada dinara) prijava se odbija.

Ukoliko korisnik učestvuje sopstvenim sredstvima, a vrednost kuće prelazi iznos od RSD 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljadadinara) prijava se odbija.

II Korisnici

Pomoć za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći za kupovinu Seoskih kuća i dodelom paketa Pomoći, mogu ostvariti izbeglice koje su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine, stekle status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe, i to:

– izbeglicama koje žive u kolektivnim centrima ili nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, formalnog ili neformalnog i

– ugroženim izbeglicama u privatnom smeštaju i bivšim nosiocima stanarskog prava, a koji su bez trajnog rešenja u zemlji porekla ili Republici Srbiji, a sve prema utvrđenim kriterijumima ugroženosti.

            Pomoć može da ostvari izbeglica i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine, pod uslovima, merilima i u postupku koji su utvrđeni Pravilnikom.

III Uslovi za izbor korisnika

Podnosilac prijave na javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu, namenjene za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. izbeglički status, i to:
 • da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije, ili
 • da im je prestao status izbeglice, stekli su državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov odnosi se obavezno na Podnosioca prijave, a na članove njegovog porodičnog domaćinstva ukoliko su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);
 1. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Opštine
 2. da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju.
 3. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 4. da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili u drugoj državi;
 5. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 6. da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državu porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
 7. da nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 8. da nisu na konačnoj listi reda prvenstva po nekim od javnih poziva Regionalnog stambenog programa, za trajno rešavanje stambene potrebe – Stambeni program u Republici Srbiji;
 9. da seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da su predmetna seoska kuća i zemljište na kojoj se ista nalazi upisane u katastar nepokretnosti na ime prodavca i bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, ukoliko postoji pravo stvarnih službenosti na nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje i druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;
 10. da je seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv upisana u katastru nepokretnosti kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili
 • nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili
 • nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izadata upotrebna dozvola ili
 • nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili
 • da je predmetna seoska kuća u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a da je na zemljištu na kome se nalazi seoska kuća za koju Podnosilac prijave podnosi Prijavu na Javni poziv dozvoljena individualna stambena gradnja. Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 11) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

12.da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti.

IV Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu, namenjene za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom (u daljem tekstu: Javni poziv) ostvari, a prema sledećim merilima:

 1. Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

 1. Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu – 20 bodova.
 2. Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:
  • porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;
  • porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;
 3. Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:
  • domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;
  • domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;
  • domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.
 4. Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.
 5. Stambena situacija Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
  • porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;
  • porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;
 6. Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:
  • porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 10 bodova(po porodičnom domaćinstvu);
  • porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova(po porodičnom domaćinstvu).

Prilikom bodovanja Prijava po tački 7) ovog člana prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

 1. Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:
  • po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 • ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova
 • ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.
  • po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 • za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
 • za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
 • za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva.

 1. Bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova( po članu porodičnog domaćinstva).

Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8. podtač. 1) i 2) ovog člana.

Ukoliko se Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za Podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socio- medicinskog značaja.

 1. Registrovano seosko gazdinstvo – 20 bodova.

Bodovi po osnovu ovog merila dodeljuju se ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo.

Ukoliko dva ili više Podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati Podnosilac prijave koji:

 • ima veći broj maloletne dece;
 • ima veći broj članova porodičnog domaćinstva;
 • ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;
 • duže boravi na području opštine i

      5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

 

V Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze:

 1. Popunjen i potpisan obrazac prijave;
 2. Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane) ili Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa

(NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

 1. Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitana lična karta ukoliko je u pitanju nova lična karta sa čipom);
 2. Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);
 3. Izjavu overenu u kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da ne poseduju nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da ne mogu da koriste nepokretnost u državi svog prethodnog prebivališta ili drugoj državi; da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla ili u drugoj državi, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog stambenog programa u procesu integracije u Republici Srbiji ili programa stambenog zbrinjavanja/obnove u procesu povratka u državi porekla, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, kao i da nisu u krvnom, adoptivnom ili tazbinskom srodstvu sa prodavcem predmetne nepokretnosti. Navodi iz izjave mogu biti predmet provere od strane Komisije;
 4. Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
 • za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;
 • za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena kod nadležnog organa;
 1. Dokaz o prihodima:

– Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane kod Nacionalne službe za zapošljavanje; U slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod nadležnog organa kojom se potvrđuje da je nezaposlen i da nema prihode;

 • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja Prijave na Javni poziv- za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
 • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja Javnog poziva (odnosi se i na penziju iz Republike Srbije i na penziju iz zemlje porekla), odnosno potvrda nadležne službe ili u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode od penzije – izjava overena kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji, niti zemlji porekla;
 1. Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godine – dokaz o školovanju, ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 7) ovog stava (dokazi o prihodima);
 2. Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 3. Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 4. Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.) – Lekarski nalaz ne stariji od godinu dana;
 5. Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
 • potvrda o smrti bračnog druga;
 • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
 • izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva;
 • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
 1. Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 2. Dokaz o registrovanom seoskom gazdinstvu (ukoliko Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju registrovano seosko gazdinstvo);
 3. Overenu izjavu vlasnika seoske kuće na koju se odnosi Pomoć, da je saglasan da istu otuđi u korist Podnosioca prijave;
 4. List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu seosku kuću;
 5. Potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno pokrenutom postupku ozakonjenja predmetne seoske kuće i uverenje nadležnog organa da je na zemljištu na kome se nalazi predmetna seoska kuća dozvoljena individualna stambena gradnja (važeća informacija o lokaciji);
 6. Ukoliko se radi o seoskim kućama koje su u vreme podnošenja prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja, potrebno je, najkasnije do donošenja Odluke, dostaviti dokaz da je postupak legalizacije/ozakonjenja završen (odnosi se na one Podnosioce prijava koji konkurišu sa seoskim kućama koje su u vreme podnošenja Prijava na Javni poziv u postupku legalizacije/ozakonjenja);
 7. Potvrda nadležne poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama koje su nastale po osnovu prava svojine za predmetnu seosku kuću i zemljište koji su predmet kupoprodaje;
 8. Fotokopiju lične karte prodavca seoske kuće(očitane ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom);

Komisija za izbor korisnika, u skladu sa članom 103. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) (u daljem tekstu: ZUP), za potrebe postupka, po službenoj dužnosti pribavlja: potvrdu Komesarijata o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva evidentirani kao izbeglice u evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije, ali samo u slučaju ako Podnosilac prijave ne dostavi dokaz o tome; izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina; uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda/provera imovnog stanja u elektronskoj bazi Republičkog geodetskog zavoda za Podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva; uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju o tome da li su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, obveznici poreza na imovinu fizičkih lica; uverenje MUP-a o kretanju boravišta/prebivališta za Podnosioca prijave i sve članove porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva.

Gore navedene dokaze može pribaviti i sama stranka, ukoliko, u skladu sa članom 103. stav 3. ZUP-a, izričito izjavi da će u cilju efikasnijeg i ekonomičnijeg razmatranja podnete Prijave na Javni poziv, navedene dokaze pribaviti sama.

Komisija za izbor korisnika može po službenoj dužnosti pribavljati i druge dokaze potrebne za postupanje po Prijavi na Javni poziv, radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke.

VI Postupak za odlučivanje

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za izbor korisnika Opštine Ivanjica, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana oglašavanja na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica. Javni poziv objavljen je dana 12.10.2018. godine na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštine Ivanjica ili putem pošte na adresu: Venijamina Marinkovića br.1, sa napomenom „Za Javni poziv za dodelu pomoći izbeglim licima za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinski materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 12.11.2018. godine.

PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                Snežana Marković

О Аутору

Financ