Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za nabavku stočne hrane

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-45/2021-01

18.11.2021. godine

Ivanjica

             Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana 5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 18/2020), i Izmene Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Ivanjica za 2021. godinu, 01 Broj: 06-40/2021 od 17.11.2021. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje

JAVNI POZIV

za podsticaj za nabavku stočne hrane za ženska priplodna umatičena goveda

starosti od 12 do 28 meseci

I PRAVO NA KORIŠĆENJE SREDSTAVA

            Pravo na korišćenje sredstava pod uslovima utvrđenim ovim javnim pozivom imaju individualni poljoprivredni proizvođači (fizička lica) koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom pod uslovom da:

 • je poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava;
 • su nosioci poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica, upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava po osnovu prava svojine odnosno zakupa poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na teritoriji opštine Ivanjica i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom;
 • nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija;
 •  u veterinarskoj bazi podataka i u Registru poljoprivrednih gazdinstava imaju prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti, broju i starosti životinja, i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju), u momentu podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja poseduju u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva priplodne umatičene junice starosti od 12 do 28 meseci, i da su grla za koja se podnosi zahtev za podsticaj pod kontrolom osnovne odgajivačke organizacije;
 • su u periodu od 01.09.2021. godine do isteka roka za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu izvršila nabavku stočne hrane za ženska priplodna umatičena goveda starosti od 12 do 28 meseci.

   II IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA       

            Intenzitet pomoći je 30-80% od vrednosti priloženih računa za kupljenu stočnu hranu (bez PDV-a), u zavisnosti od broja podnetih zahteva, a maksimalno 24.000,00 dinara po grlu. Opredeljeni iznos sredstava za realizaciju ovog Javnog poziva je 7.568.494,00 dinara.

III ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

            Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj za nabavku stočne hrane za ženska priplodna umatičena goveda starosti od 12 do 28 meseci,  podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica i na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.

            Zahtev se podnosi isključivo predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 uslužnog centra).

            Rok za predaju zahteva je od 19.11.2021. do 06.12.2021. godine zaključno.

            Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/515-0326 ili lično u kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

IV DOKUMENTACIJA

            Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj se podnosi:

 1. Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva u 2021. godini (original ili overena fotokopija od strane javnog beležnika);
 2. Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o članovima poljoprivrednog gazdinstva za 2021. godinu (original ili overena fotokopija od strane javnog beležnika) – dostavlja se ukoliko je član gazdinstva vlasnik životinja;
 3. Potvrda ili izvod iz nadležne veterinarske stanice sa podacima o grlima goveda na gazinstvu, ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahteva;
 4. Potvrda ili izvod osnovne odgajivačke organizacije tj. matične službe da su grla za koja se podnosi zahtev u matičnoj evidenciji tj. pod kontrolom osnovne odgajivačke organizacije, ne starija od 7 dana od dana podnošenja zahteva;
 5. Fiskalni isečak/ci za izvršenu nabavku stočne hrane, izdat/i u periodu od 01.09.2021. godine do isteka roka za predaju zahteva po ovom Javnom pozivu (original ili overena fotokopija od strane javnog beležnika);
 6. Gotovinski račun/i ili otpremnica/e za izvršenu nabavku stočne hrane, na kojima je jasno navedena vrsta kupljenog hraniva izdat/i u periodu od 01.09.2021. godine do isteka roka za predaju zahteva po ovom Javnom pozivu (original ili overena fotokopija od strane javnog beležnika);
 7. fotokopija kartice namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke ili potvrda banke o broju namenskog tekućeg računa.

V ODOBRAVANJE ZAHTEVA

            Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa ovim Javnim pozivom nema pravo na podsticaje, preuranjen, neblagovremen, nekompletan, poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini, odbacuje se bez daljeg razmatranja.

Podnosiocima zahteva koji ispunjavaju uslove predviđene ovim javnim pozivom rešenjem Opštinske uprave opštine Ivanjica biće priznato pravo na podsticaj do visine sredstava opredeljenih za ovu meru u iznosu od 7.568.494,00 dinara shodno napred navedenom intenzitetu pomoći. Na rešenje Opštinske uprave može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od 8 dana od dana prijema, na adresu V. Marinkovića 1, 32250 Ivanjica, preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 u Uslužnom centru). Isplata sredstava biće izvršena na namenske račune korisnika

                                                                                               OPŠTINSKA UPRAVA

                                                                                               OPŠTINE IVANJICA

О Аутору

Financ