Aktuelnosti Javne nabavke

Javni poziv za nabavku usluga izrade glavnog projekta sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije komunalnog otpada Grbavčica u opštini Ivanjica

Na osnovu člana 32.,člana 55. stav 1. i 2. ,člana 57. stav 1.,2., i 3. i člana 60. stav 1.  tačka 1. i stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl.gl.RS „124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1,32250 Ivanjica

    Objavljuje

                                                 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 Naziv naručioca                           Opština Ivanjica;

Adresa naručioca                          Ulica Venijamina Marinkovića 1,32250 Ivanjica;

Internet stranica                          www.ivanjica.gov.rs

naručioca  

Vrsta naručioca                               Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne                       Otvoreni postupak

nabavke

Vrsta predmeta                                 Usluge

Opis predmeta nabavke: Nabavka usluge izrade glavnog projekta sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije komunalnog otpada Grbavčica u opštini Ivanjica;

                                                                Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

                                                                 71320000 – 7 – usluge tehničkog projektovanja;

Broj partija                                      Predmet javne nabavke nije oblikovan u  partije:

 

 

 

Kriterijum za dodelu                    Najniža ponuđena cena

ugovora

 Način preuzimanja konkursne    Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala

 dokumentacije                                  javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

 

   Način podnošenja ponude           Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u

                i rok                 zatvorenoj koverti ili kutiji,zatvorenu na način da se

                                                                  prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću

                                                                  utvrditi da se prvi put otvara,sa naznakom: „ponuda za

    javnu nabavku usluge izrade glavnog projekta sanacije i  rekultivacije nesanitarne deponije komunalnog otpada Grbavčica u opštini Ivanjica-NE OTVARATI“ i smatraće se

                                                                  blagovremenim ukoliko stignu na gore navedenu adresu

                                                                   u roku od 33 dana od dana objavljivanja poziva za

                                                                  podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki:

                                                                  http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana

                                                                  roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan,kao

                                                                   poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi

                                                                   naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini

                                                                   kovetre ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj

                                                                   naziv,adresu,telefon i kontakt osobu.

    Mesto,vreme i način                     Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za

    otvaranja ponuda                            podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za

                                                                  podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama

                                                                  naručioca,u Ivanjici,ulica Venijamina Marinkovića br 1 u

                                                                  kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu

                                                                  prisustvovati sva zainteresovana lica.

     Uslovi pod kojima                          Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju

     predstavnici ponuđača                ponuda,neposredno pre početka postupka otvaranja

     mogu učestvovati u postupku       ponuda predaju komisiji za javnu nabavku ovlašćenje

     otvaranja ponuda                            za učešće u postupku otvaranja ponuda,koje mora biti

                                                                   zavedeno kod ponuđača,overeno pečatom i potpisano

                                                                   od strane odgovornog lica ponuđača.

     Rok za donošenje odluke             Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku

                                                                   od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

     Lice za kontakt                               Osoba za kontakt Mara Karaklajić,dipl.pravnik.

     Ostale informacije                      Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog

                                                                   dana putem telefona/faksa na broj 032/515-0337 i

                                                                   032/661-821 u vremenu od 07:30 do 15:30 časova ili

                                                                   na mejl adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

Konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna KD

Odgovor 

21-2017 Odgovor 2

Odluka 21-2017

Obaveštenje

О Аутору

Financ