Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 63/2021), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ивањица (у даљем тексту: Комисија) расписује јавни позивкојим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ивањица за 2023. годину, до дана 31.октобра 2022. године.

Потребна документација:

  1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова, у просторијама Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине  Општинске управе општине Ивањица, улица Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларија бр.17 или са сајта Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.  

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2022. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. годину“ заКомисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Ивањица за 2023. годину, на адресу: на адресу: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Душица Маџаревић, телефон: 032/515-0326, email: dusicamadzarevic@gmail.com или лично у просторијама Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе општине Ивањица, улица Венијамина Маринковића, бр. 1, канцеларија бр. 17.

            Овај јавни позив објавити у Службеном листу општине Ивањица, на интернет страници општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs и огласној табли Општине Ивањица.

                                                                                                  Председник комисије

Душица Маџаревић

О Аутору

WEB MASTER