Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon)  i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 i 63/2021), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ivanjica (u daljem tekstu: Komisija) raspisuje javni pozivkojim obaveštava:

  • obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
  • visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
  • pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ivanjica za 2023. godinu, do dana 31.oktobra 2022. godine.

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
  2. Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci) kojim se dokazuje da je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;

            Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

            Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova, u prostorijama Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Opštinske uprave opštine Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića, br. 1, kancelarija br.17 ili sa sajta Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.  

            Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2022. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

            Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici opštine ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2023. godinu“ zaKomisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Ivanjica za 2023. godinu, na adresu: na adresu: Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica, ul. Venijamina Marinkovića br. 1. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

            Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dušica Madžarević, telefon: 032/515-0326, email: dusicamadzarevic@gmail.com ili lično u prostorijama Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića, br. 1, kancelarija br. 17.

            Ovaj javni poziv objaviti u Službenom listu opštine Ivanjica, na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica.

                                                                                                  Predsednik komisije

Dušica Madžarević

О Аутору

WEB MASTER