Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

-Odeljenje za poljoprivredu i

zaštitu životne sredine-

Broj: 320-28/2018-01

Datum: 02.08.2018. godine

 

JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI

OPŠTINE IVANJICA ZA 2019. GODINU

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015 i 80/2017) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017 ), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: Komisija) opštine Ivanjica raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

  • obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
  • visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
  • pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Ivanjica za 2019. godinu, do dana 31.oktobra 2018. godine.

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
  • Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
  • Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

            Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

            Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, u prostorijama Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Opštinske uprave opštine Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića, br. 1, kancelarija br.17 ili sa sajta Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs.

            Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2018. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija  će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.

            Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici Opštine Ivanjica ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2019. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Ivanjica za 2019. godinu, na adresu: Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica, ul. Venijamina Marinkovića br. 1. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

            Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dušica Madžarević, telefon: 032/515-0326, email: dusicamadzarevic@gmail.com ili lično u prostorijama Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića, br. 1, kancelarija br. 17.

            Ovaj javni poziv objaviti u Službenom listu opštine Ivanjica, na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica.

JAVNI POZIV ZA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE

Predsednik Komisije                                                                 RUKOVODILAC ODELJENJA

    Dušica Madžarević                                                                             Dr Dejan Manojlović

О Аутору

Financ