Javne nabavke Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na posticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-10/2020-01

18.05.2020. godine

Ivanjica

             Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana 5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 10/2019), i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2020. godinu, 01 Broj: 06-6/2020 od 25.03.2020. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU

MEHANIZACIJE I OPREME U 2020. GODINI

I PRAVO NA KORIŠĆENJE SREDSTAVA

            Pravo na korišćenje sredstava pod uslovima utvrđenim ovim javnim pozivom imaju registrovana komercijalna poljoprivredna gazdinstava u aktivnom statusu sa teritorije opštine Ivanjica, ako su u periodu od 01.01.2020. godine do isteka ovog javnog poziva izvršila nabavku sledeće mehanizacije i opreme:

 • muzilica
 • oprema za električnu ogradu (čuvalica i žica)
 • trimer
 • leđna prskalica
 • leđni atomizer
 • motorna prskalica
 • rotositnilica, sitnilica, rotofrezer, frezer (samohodne)
 • motorna kosa za košenje livada,  i košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku, koja poseduje motor sa unutrašnjim sagorevanjem (benzinski ili dizel) osim dvorišnih samohodnih kosačica

Opšti kriterijumi za korisnike:

 • Da je nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu;
 • Da ima prebivalište na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Da se parcele upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava korisnika nalaze na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom
 • osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 •      Da namenski koristi i da ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje investiciju koja je predmet zahteva u periodu od 3 godine od dana nabavke/realizacije investicije;
 • Da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema jedinici lokalne samouprave, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija;
 • Da nema evidentiranih a neizmirenih poreskih obaveza kod Lokalne poreske administracije;
 • U veterinarskoj bazi podataka i u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti i broju životinja, i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
 • Korisnici mere moraju priložiti dokaze o izvršenoj nabavci predmetnih investicija.

Specifični kriterijumi:

Prihvatljivi korisnici ove mere po sektorima u okviru kojih će se intervenisati:

Sektor mleko:

1) U RPG imaju prijavljen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) Imaju u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu člana RPG 1 – 19 mlečnih krava.

Sektor meso:

1) U RPG imaju prijavljen stočni fond (podatke o odgovarajućoj vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) U Registru objekata, odnosno odobrenih objekata (u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija, odosno odobravanje objekata za uzgoj, držanje i promet životinja) imaju registrovane odobrene objekte sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla ovaca/koza i/ili manje od 30 krmača i/ili manje od 100 tovljenika svinja u turnusu i/ili od 1.000 – 3.999 brojlera u turnusu.

Sektor voće:

1) U RPG imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih

kultura;

 2) U momentu podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja imaju manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća; odnosno 0,1 – 50 ha cveća, odnosno 0,2 – 100 ha vinove loze.

  II IZNOS SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA      

Intenzitet pomoći je 90 % od vrednosti investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatnu vrednost.

Opredeljeni iznosi sredstava i maksimalni iznosi podsticaja po investicijama:

  Šifra  i naziv investicije    Opredeljeni iznos sredstava  Maksimalan iznos podsticaja po korisniku
101.1.3 Oprema za mužu-MUZILICA500.000,0045.000,00
101.1.8 i 101.2.9 Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade – ČUVALICA I ŽICA    200.000,00    50.000,00
101.1.14, 101.2.15, 101.4.25  Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva – TRIMER 101.4.24 Mašine za zaštitu bilja – LEĐNA PRSKALICA, LEĐNI ATOMIZER, MOTORNA PRSKALICA (na kolicima)      5.000.000,00      75.000,00
101.4.20 Mašine za dopunsku obradu zemljišta – ROTOSITNILICA, SITNILICA, ROTOFREZER, FREZER  (samohodni)  1.500.000,00  75.000,00
101.1.14, 101.2.15, 101.4.25  Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva – MOTORNA KOSA za košenje livada,  i košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku, koja poseduje motor sa unutrašnjim sagorevanjem (benzinski ili dizel) osim dvorišnih samohodnih kosačica      1.500.000,00      150.000,00

III ROK I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA

            Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj  podnosi se na obrascu koji se može preuzeti na šalteru broj 5. Opštinske uprave opštine Ivanjica.

            Zahtev se podnosi isključivo lično, ili uz ovlašćenje overeno kod Javnog beležnika, predajom na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 uslužnog centra).

Rokovi za predaju zahteva po investicijama:

Rok za predaju zahteva za MUZILICE, ELEKTRIČNE OGRADE, MOTORNE KOSE, i SVE VRSTE SAMOHODNIH ROTOSITNILICA I ROTOFREZERA je od 22.05.2020. do 01.06.2020. godine zaključno.

Rok za predaju zahteva za TRIMERE, LEĐNE PRSKALICE, LEĐNE ATOMIZERE, MOTORNE PRSKALICE (na kolicima) je od 02.06.2020. do 12.06.2020. godine.

 Konkurs traje do utroška sredstava namenjenih za ove svrhe u iznosu od 8.700.000,00 dinara, odnosno do utroška navedenih opredeljenih iznosa sredstava za svaku pojedinačnu investiciju, NAJKASNIJE DO 01.06.2020. godine za MUZILICE, ELEKTRIČNE OGRADE, MOTORNE KOSE, i SVE VRSTE SAMOHODNIH ROTOSITNILICA I ROTOFREZERA,  i NAJKASNIJE DO 12.06.2020. godine za TRIMERE, LEĐNE PRSKALICE, LEĐNE ATOMIZERE, MOTORNE PRSKALICE (na kolicima).

            Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032/515-0326 ili lično na šalteru broj 5 i kancelariji broj 17 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

IV ODOBRAVANJE ZAHTEVA

            Zahtev se može podneti samo za jednu investiciju. Podnosioci zahteva koji su u prethodnih 5 godina koristili podsticajna sredstva Opštine Ivanjica za nabavku neke od navedenih investicija NE MOGU konkurisati za istu investiciju po ovom konkursu.

            Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine opštinske uprave opštine Ivanjica vrši administrativnu obradu zahteva, proverom podataka iz zahteva i dokumentacije priložene uz zahtev.

Zahtev podnet od strane lica koje u skladu sa ovim konkursom nema pravo na podsticaje, preuranjen, neblagovremen, nepotpun, poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj kalendarskoj godini, odbacuje se bez daljeg razmatranja.

Odobravanje zahteva će se vršiti po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva do utroška navedenih opredeljenih iznosa sredstava za svaku pojedinačnu investiciju, odnosno do utroška ukupno opredeljenog iznosa sredstava po ovom konkursu u iznosu od 8.700.000,00 dinara.

            Podsticaji se isplaćuju prema redosledu podnošenja zahteva,  na osnovu rešenja Opštinske uprave,  na namenski račun korisnika podsticaja.

V DOKUMENTACIJA

            Uz zahtev se podnosi:

 1. Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva u 2020. godini (original ili overena fotokopija);
 2. Izvod strukture biljne proizvodnje za 2020. godinu (original ili overena fotokopija);
 3. Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o životinjama za 2020. godinu (original ili overena fotokopija) – ZA PODSTICAJ ZA NABAVKU MUZILICE I ELEKTRIČNE OGRADE;
 4. Overena fotokopija rešenja o upisu objekta – štale u Registar odobrenih objekata sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla ovaca/koza – ZA PODSTICAJ ZA NABAVKU ELEKTRIČNE OGRADE ZA PODNOSIOCE KOJI NE POSEDUJU KRAVE A POSEDUJU OVCE I JUNAD NA GAZDINSTVU
 5. fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;
 6. Račun za izvršenu nabavku predmetne opreme, izdat u periodu od 01.01.2020. godine do isteka ovog konkursa, koji glasi na ime podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija).
 7. Fiskalni isečak (original ili overena fotokopija);
 8. Otpremnica za nabavku predmetne opreme, izdata u periodu od 01.01.2020. godine do isteka ovog konkursa, koja glasi na ime podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija);
 9. Garantni list za nabavku predmetne opreme, koji glasi na ime podnosioca zahteva (original ili overena fotokopija), ili izjavu prodavca da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista.
 10. Uverenje o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih javnih prihoda izdato od strane Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave opštine Ivanjica  (ne starije od mesec dana od dana podnošenja zahteva).
 11. Ukoliko podnosilac ne predaje zahtev lično uz dokumentaciju se prilaže i ovlašćenje za predaju zahteva overeno od strane Javnog beležnika i lična karta ovlašćenog lica za predaju zahteva na uvid.

NAPOMENA: Imajući u vidu da ukidanjem vanrednog stanja ne prestaje primena epidemioloških mera, odnosno mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, naročito onih koje se odnose na mere prevencije širenja COVID-19, apelujemo na podnosioce zahteva po ovom konkursu da se prilikom komunikacije sa zaposlenima u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica i predaje zahteva strogo pridržavaju tih mera (poštovanje socijalne distance, razmaka od 2 metra od druge osobe), nošenje zaštitne opreme (maske i rukavica).

О Аутору

Financ