Javne nabavke Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na posticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 320-10/2020-01

18.05.2020. године

Ивањица

             На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 5. Одлуке о буџету општине Ивањица за 2020. годину – програм 5: пољопривреда, програмска активност 0101-0002-подстицаји пољопривредној производњи, економска класификација 451- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама („Сл. лист општине Ивањица“, број 10/2019), и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Ивањица за 2020. годину, 01 Број: 06-6/2020 од 25.03.2020. године, Општинска управа општине Ивањица расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ

МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У 2020. ГОДИНИ

I ПРАВО НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

            Право на коришћење средстава под условима утврђеним овим јавним позивом имају регистрована комерцијална пољопривредна газдинстава у активном статусу са територије општине Ивањица, ако су у периоду од 01.01.2020. године до истека овог јавног позива извршила набавку следеће механизације и опреме:

 • музилица
 • опрема за електричну ограду (чувалица и жица)
 • тример
 • леђна прскалица
 • леђни атомизер
 • моторна прскалица
 • ротоситнилица, ситнилица, ротофрезер, фрезер (самоходне)
 • моторна коса за кошење ливада,  и кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку, која поседује мотор са унутрашњим сагоревањем (бензински или дизел) осим дворишних самоходних косачица

Општи критеријуми за кориснике:

 • Да је носилац регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу;
 • Да има пребивалиште на територији општине Ивањица;
 • Да се парцеле уписане у Регистар пољопривредних газдинстава корисника налазе на територији општине Ивањица;
 • За инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом
 • основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
 •      Да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке/реaлизације инвестиције;
 • Да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;
 • Да нема евидентираних а неизмирених пореских обавеза код Локалне пореске администрације;
 • У ветеринарској бази података и у Регистру пољопривредних газдинстава има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти и броју животиња, и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
 • Корисници мере морају приложити доказе о извршеној набавци предметних инвестиција.

Специфични критеријуми:

Прихватљиви корисници ове мере по секторима у оквиру којих ће се интервенисати:

Сектор млеко:

1) У РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

2) Имају у свом власништву, односно власништву члана РПГ 1 – 19 млечних крава.

Сектор месо:

1) У РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о одговарајућој врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

2) У Регистру објеката, односно одобрених објеката (у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација, одосно одобравање објеката за узгој, држање и промет животиња) имају регистроване одобрене објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла оваца/коза и/или мање од 30 крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000 – 3.999 бројлера у турнусу.

Сектор воће:

1) У РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних

култура;

 2) У моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 ха другог воћа; односно 0,1 – 50 ха цвећа, односно 0,2 – 100 ха винове лозе.

  II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА      

Интензитет помоћи је 90 % од вредности инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додатну вредност.

Опредељени износи средстава и максимални износи подстицаја по инвестицијама:

  Шифра  и назив инвестиције    Опредељени износ средстава  Максималан износ подстицаја по кориснику
101.1.3 Опрема за мужу-МУЗИЛИЦА500.000,0045.000,00
101.1.8 и 101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде – ЧУВАЛИЦА И ЖИЦА    200.000,00    50.000,00
101.1.14, 101.2.15, 101.4.25  Машине за убирање односно скидање усева – ТРИМЕР 101.4.24 Машине за заштиту биља – ЛЕЂНА ПРСКАЛИЦА, ЛЕЂНИ АТОМИЗЕР, МОТОРНА ПРСКАЛИЦА (на колицима)      5.000.000,00      75.000,00
101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта – РОТОСИТНИЛИЦА, СИТНИЛИЦА, РОТОФРЕЗЕР, ФРЕЗЕР  (самоходни)  1.500.000,00  75.000,00
101.1.14, 101.2.15, 101.4.25  Машине за убирање односно скидање усева – МОТОРНА КОСА за кошење ливада,  и кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку, која поседује мотор са унутрашњим сагоревањем (бензински или дизел) осим дворишних самоходних косачица      1.500.000,00      150.000,00

III РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

            Захтев за остваривање права на подстицај  подноси се на обрасцу који се може преузети на шалтеру број 5. Општинске управе општине Ивањица.

            Захтев се подноси искључиво лично, или уз овлашћење оверено код Јавног бележника, предајом на писарницу Општинске управе општине Ивањица (шалтер број 1 услужног центра).

Рокови за предају захтева по инвестицијама:

Рок за предају захтева за МУЗИЛИЦЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ, МОТОРНЕ КОСЕ, и СВЕ ВРСТЕ САМОХОДНИХ РОТОСИТНИЛИЦА И РОТОФРЕЗЕРА је од 22.05.2020. до 01.06.2020. године закључно.

Рок за предају захтева за ТРИМЕРЕ, ЛЕЂНЕ ПРСКАЛИЦЕ, ЛЕЂНЕ АТОМИЗЕРЕ, МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ (на колицима) је од 02.06.2020. до 12.06.2020. године.

 Конкурс траје до утрошка средстава намењених за ове сврхе у износу од 8.700.000,00 динара, односно до утрошка наведених опредељених износа средстава за сваку појединачну инвестицију, НАЈКАСНИЈЕ ДО 01.06.2020. године за МУЗИЛИЦЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ, МОТОРНЕ КОСЕ, и СВЕ ВРСТЕ САМОХОДНИХ РОТОСИТНИЛИЦА И РОТОФРЕЗЕРА,  и НАЈКАСНИЈЕ ДО 12.06.2020. године за ТРИМЕРЕ, ЛЕЂНЕ ПРСКАЛИЦЕ, ЛЕЂНЕ АТОМИЗЕРЕ, МОТОРНЕ ПРСКАЛИЦЕ (на колицима).

            Додатне информације могу се добити путем телефона 032/515-0326 или лично на шалтеру број 5 и канцеларији број 17 Општинске управе општине Ивањица.

IV ОДОБРАВАЊЕ ЗАХТЕВА

            Захтев се може поднети само за једну инвестицију. Подносиоци захтева који су у претходних 5 година користили подстицајна средства Општине Ивањица за набавку неке од наведених инвестиција НЕ МОГУ конкурисати за исту инвестицију по овом конкурсу.

            Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине општинске управе општине Ивањица врши административну обраду захтева, провером података из захтева и документације приложене уз захтев.

Захтев поднет од стране лица које у складу са овим конкурсом нема право на подстицаје, преурањен, неблаговремен, непотпун, послат факсом или електронском поштом, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој календарској години, одбацује се без даљег разматрања.

Одобравање захтева ће се вршити по редоследу подношења уредно поднетих захтева до утрошка наведених опредељених износа средстава за сваку појединачну инвестицију, односно до утрошка укупно опредељеног износа средстава по овом конкурсу у износу од 8.700.000,00 динара.

            Подстицаји се исплаћују према редоследу подношења захтева,  на основу решења Општинске управе,  на наменски рачун корисника подстицаја.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

            Уз захтев се подноси:

 1. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства у 2020. години (оригинал или оверена фотокопија);
 2. Извод структуре биљне производње за 2020. годину (оригинал или оверена фотокопија);
 3. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о животињама за 2020. годину (оригинал или оверена фотокопија) – ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗА НАБАВКУ МУЗИЛИЦЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ;
 4. Оверена фотокопија решења о упису објекта – штале у Регистар одобрених објеката са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла оваца/коза – ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОГРАДЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ КОЈИ НЕ ПОСЕДУЈУ КРАВЕ А ПОСЕДУЈУ ОВЦЕ И ЈУНАД НА ГАЗДИНСТВУ
 5. фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;
 6. Рачун за извршену набавку предметне опреме, издат у периоду од 01.01.2020. године до истека овог конкурса, који гласи на име подносиоца захтева (оригинал или оверена фотокопија).
 7. Фискални исечак (оригинал или оверена фотокопија);
 8. Отпремница за набавку предметне опреме, издата у периоду од 01.01.2020. године до истека овог конкурса, која гласи на име подносиоца захтева (оригинал или оверена фотокопија);
 9. Гарантни лист за набавку предметне опреме, који гласи на име подносиоца захтева (оригинал или оверена фотокопија), или изјаву продавца да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа.
 10. Уверење о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода издато од стране Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ивањица  (не старијe од месец дана од дана подношења захтева).
 11. Уколико подносилац не предаје захтев лично уз документацију се прилаже и овлашћење за предају захтева оверено од стране Јавног бележника и лична карта овлашћеног лица за предају захтева на увид.

НАПОМЕНА: Имајући у виду да укидањем ванредног стања не престаје примена епидемиолошких мера, односно мера за заштиту становништва од заразних болести, нарочито оних које се односе на мере превенције ширења COVID-19, апелујемо на подносиоце захтева по овом конкурсу да се приликом комуникације са запосленима у Општинској управи општине Ивањица и предаје захтева строго придржавају тих мера (поштовање социјалне дистанце, размака од 2 метра од друге особе), ношење заштитне опреме (маске и рукавица).

О Аутору

Financ