Vesti

Javni poziv za prezentaciju projekta: Izgrada, rekonstrukcija i sanacija male hidroelektrane „MORAVICA„

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

У складу са чл. 60.- 63. Закона о планирању и  изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/2012 и 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС ,132/14 и 145/14) и члана 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, бр. 43/10):

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

  1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И САНАЦИЈУ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „МОРАВИЦА„ НА РЕЦИ МОРАВИЦИ, ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Подносилац захтева за потврду Урбанистичког пројекта за изградњу, реконструкцију и санацију  МХЕ „Моравица“ на реци Моравици  је ЈП „Електропривреда Србије“ из Београда, Земун, ул. Царице Милице бр.2.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА МХЕ „МОРАВИЦА“  ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ОД 05. ДО 13. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, У КАНЦЕЛАРИЈУ БР.16, УЛИЦА ВЕНИЈАМИНА МАРИНКОВИЋА БР.1, РАДНИМ ДАНОМ ОД 0900 ДО 1400 ЧАСОВА.

  • Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу, реконструкцију и санацију МХЕ „Моравица“ могу доставити на писарници Општинске управе Ивањица (услужни центар шалтер бр.2) искључиво у писаном облику закључно са 12. 2016. године.
  • Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат за изградњу, реконструкцију и санацију МХЕ „Моравица“ све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа-Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности, овлашћено лице за давање обавештења је Миљко Главинић, диа.
  • У току трајања јавне презентације оглас Урбанистичког пројекта за изградњу, реконструкцију и санацију МХЕ „Моравица“ биће изложен на огласној табли Општине Ивањица и на интернет страници Општине Ивањица  ivanjica.gov.rs , као и у дневном листу  „Српски телеграф“.
  • У року од три дана од дана завршетка јавне презентације Општинска управа-Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности ће доставити Комисије за планове скупштини општине Ивањица Урбанистички пројекат за изградњу, реконструкцију и санацију МХЕ „Моравица“ са  Извештајем о одржаној јавној презентацији, која садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

Комисија за планове је дужна да у року од 8. дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта за изградњу, реконструкцију и санацију МХЕ „Моравица“ са Просторним планом општине Ивањица и  Законом о планирању и изградњи, размотри све писмене примедбе и сугестије достављене у извештају из предходног става и у наведеном року достави свој Извештај са мишљењем Одељењу за урбанизам, стамбене и комуналне делатности општине Ивањица, у складу са Законом.

О Аутору

Financ