Vesti

Javni poziv za prezentaciju projekta: Izgrada, rekonstrukcija i sanacija male hidroelektrane „MORAVICA„

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60.- 63. Zakona o planiranju i  izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,  81/09, 64/10-US, 24/11, 121/2012 i 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US ,132/14 i 145/14) i člana 3. Pravilnika o načinu javne prezentacije Urbanističkog projekta („Službeni glasnik RS“, br. 43/10):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

  1. URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU, REKONSTRUKCIJU I SANACIJU MALE HIDROELEKTRANE „MORAVICA„ NA RECI MORAVICI, OPŠTINA IVANJICA

Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju  MHE „Moravica“ na reci Moravici  je JP „Elektroprivreda Srbije“ iz Beograda, Zemun, ul. Carice Milice br.2.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA MHE „MORAVICA“  ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 05. DO 13. DECEMBRA 2016. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJU BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  • Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju MHE „Moravica“ mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar šalter br.2) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 12. 2016. godine.
  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju MHE „Moravica“ sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić, dia.
  • U toku trajanja javne prezentacije oglas Urbanističkog projekta za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju MHE „Moravica“ biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i na internet stranici Opštine Ivanjica  ivanjica.gov.rs , kao i u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.
  • U roku od tri dana od dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti će dostaviti Komisije za planove skupštini opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju MHE „Moravica“ sa  Izveštajem o održanoj javnoj prezentaciji, koja sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8. dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju MHE „Moravica“ sa Prostornim planom opštine Ivanjica i  Zakonom o planiranju i izgradnji, razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u izveštaju iz predhodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

Financ