Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za prezentaciju projekta za izgradnju državnog puta Preko brdo – Odvraćenica

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60-63. Zakona o planiranju iizgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i članovima 91 i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

  1. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR.198, DEONICA: PREKO BRDO – ODVRAĆENICA OD KM 34+976 (KM 11+953) DO KM 46+707 (KM 0+166)
  2. Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju državnog puta, deonica Preko Brdo-Odvraćenica je JP“ Putevi Srbije“, Bul.Kralja Aleksandra 282, Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR.198, DEONICA: PREKO BRDO – ODVRAĆENICA OD KM 34+976 (KM 11+953) DO KM 46+707 (KM 0+166) ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 05. DO 12. APRILA 2022. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJI BR. 16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR. 1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  • Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО – ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ 34+976 (КМ 11+953) ДО КМ 46+707 (КМ 0+166) могу доставити на писарници Општинске управе Ивањица (услужни центар шалтер бр.1) искључиво у писаном облику закључно са 12. 04. 2022. године.
  • Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО – ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ 34+976 (КМ 11+953) ДО КМ 46+707 (КМ 0+166) све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је Миљко Главинић, диа., контакт телефон: 064/88-99-455.
  • У току трајања јавне презентације оглас Урбанистичког пројекта ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО – ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ 34+976 (КМ 11+953) ДО КМ 46+707 (КМ 0+166) биће изложен на огласној табли Општине Ивањицаи на интернет страници Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, као и у дневном листу „Srpski TELEGRAF“.
  • У року од три дана од дана завршетка јавне презентације Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове ће доставити Комисији за плановеопштине Ивањица Урбанистички пројекат ЗА ИЗГРАДЊУ ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.198, ДЕОНИЦА: ПРЕКО БРДО – ОДВРАЋЕНИЦА ОД КМ 34+976 (КМ 11+953) ДО КМ 46+707 (КМ 0+166) са Извештајем о одржаној јавној презентацији, који садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8 dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta ZA IZGRADNJU DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR.198, DEONICA: PREKO BRDO – ODVRAĆENICA OD KM 34+976 (KM 11+953) DO KM 46+707 (KM 0+166) sa Prostornim planom opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13), Prostornim planom područja posebne namene Parka prirode „Golija” („Službeni glasnik RS”; br. 16/09), Planom detaljne regulacije koridora infrastrukture na području Prostornog plana Parka prirode „Golija“  (Teritorija Opštine Ivanjica) „Službeni list opštine Ivanjica“ br. 5/2018 i Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Izveštaju iz prethodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

WEB MASTER