Vesti

Javni poziv za prezentaciju projekta za izgradnju male hidroelektrane „CRNA REKA„ na reci CRNA REKA,

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

U skladu sa čl. 60.- 63. Zakona o planiranju i  izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,  81/09, 64/10-US, 24/11, 121/2012 i 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US ,132/14, 145/14, 83/18 i 31/09) i člana 3. Pravilnika o načinu javne prezentacije Urbanističkog projekta („Službeni glasnik RS“, br. 43/10):

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV

ZA PREZENTACIJU PROJEKTA:

  1. URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „CRNA REKA„  NA RECI CRNA REKA, OPŠTINA IVANJICA

Podnosilac zahteva za potvrdu Urbanističkog projekta za izgradnju MHE „Crna Reka“ na reci Crna Reka  je DOO „Mini Hidro System“  iz Raške, ul. Miluna Ivanovića br. 11/3a.

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA MHE „CRNA REKA“  ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 7 DANA, OD 20. DO 27. MAJA 2019. GODINE U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA, U KANCELARIJU BR.16, ULICA VENIJAMINA MARINKOVIĆA BR.1, RADNIM DANOM OD 0900 DO 1400 ČASOVA.

  • Fizička i pravna lica primedbe na Urbanistički projekat za izgradnju MHE „Crna Reka“ mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 27. 05. 2019. godine.
  • Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Urbanistički projekat za izgradnju MHE „Crna Reka“ sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je Miljko Glavinić,  dia.
  • U toku trajanja javne prezentacije oglas Urbanističkog projekta za izgradnju MHE „Crna Reka“ biće izložen na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i  na internet stranici Opštine Ivanjica  www.ivanjica.gov.rs , kao i u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.
  •  U roku od tri dana od  dana završetka javne prezentacije Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove će dostaviti Komisije za planove skupštini opštine Ivanjica Urbanistički projekat za izgradnju MHE „Crna Reka“ sa  Izveštajem o održanoj javnoj prezentaciji, koja sadrži sve primedbe i sugestije zainteresovanih lica, dostavljene u periodu održavanja javne prezentacije, u skladu sa Zakonom.

Komisija za planove je dužna da u roku od 8. dana izvrši proveru usklađenosti Urbanističkog projekta za izgradnju MHE „Crna Reka“ sa Prostornim planom opštine Ivanjica(„Službeni list opštine Ivanjica“, br. 3/13)  i Zakonom o planiranju i izgradnji(„Službeni glasnik RS“, br. 72/09,  81/09, 64/10-US, 24/11, 121/2012 i 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US ,132/14 , 145/14, 83/18  i 31/09), razmotri sve pismene primedbe i sugestije dostavljene u Izveštaju iz predhodnog stava i u navedenom roku dostavi svoj Izveštaj sa mišljenjem Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom.

О Аутору

Financ