Vesti

Javni poziv za prezentaciju projekta za izgradnju male hidroelektrane „CRNA REKA„ na reci CRNA REKA,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

У складу са чл. 60.- 63. Закона о планирању и  изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/2012 и 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС ,132/14, 145/14, 83/18 и 31/09) и члана 3. Правилника о начину јавне презентације Урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“, бр. 43/10):

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

  1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МАЛЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „ЦРНА РЕКА„  НА РЕЦИ ЦРНА РЕКА, ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Подносилац захтева за потврду Урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ „Црна Река“ на реци Црна Река  је DOO „Mini Hidro System“  из Рашке, ул. Милуна Ивановића бр. 11/3а.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА МХЕ „ЦРНА РЕКА“  ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ОД 20. ДО 27. МАЈА 2019. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, У КАНЦЕЛАРИЈУ БР.16, УЛИЦА ВЕНИЈАМИНА МАРИНКОВИЋА БР.1, РАДНИМ ДАНОМ ОД 0900 ДО 1400 ЧАСОВА.

  • Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу МХЕ „Црна Река“ могу доставити на писарници Општинске управе Ивањица (услужни центар шалтер бр.1) искључиво у писаном облику закључно са 27. 05. 2019. године.
  • Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат за изградњу МХЕ „Црна Река“ све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је Миљко Главинић,  диа.
  • У току трајања јавне презентације оглас Урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ „Црна Река“ биће изложен на огласној табли Општине Ивањица и  на интернет страници Општине Ивањица  www.ivanjica.gov.rs , као и у дневном листу  „Српски телеграф“.
  •  У року од три дана од  дана завршетка јавне презентације Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове ће доставити Комисије за планове скупштини општине Ивањица Урбанистички пројекат за изградњу МХЕ „Црна Река“ са  Извештајем о одржаној јавној презентацији, која садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

Комисија за планове је дужна да у року од 8. дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта за изградњу МХЕ „Црна Река“ са Просторним планом општине Ивањица(„Службени лист општине Ивањица“, бр. 3/13)  и Законом о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“, бр. 72/09,  81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/2012 и 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС ,132/14 , 145/14, 83/18  и 31/09), размотри све писмене примедбе и сугестије достављене у Извештају из предходног става и у наведеном року достави свој Извештај са мишљењем Одељењу за урбанизам и комуналне послове општине Ивањица, у складу са Законом.

О Аутору

Financ