Aktuelnosti Vesti

Javni poziv za prezentanciju URBANISTIČKIČKOG PROJEKATA ZA IZGRADNJU OBJEKTA HLADNJAČE

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

У складу са чл. 60-63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020) и чланова 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019):

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

  1. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ХЛАДЊАЧЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3324/1, 3324/2, 3327/1, 3327/3 И 3326 КО ШУМЕ, ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Подносилац захтева за потврду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта хладњаче на катастарским парцелама број 3324/1, 3324/2, 3327/1, 3327/3 и 3326 КО Шуме је „АGRO MILOVANOVIĆ“ doo  из Ивањице, насеље Шуме бб.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ХЛАДЊАЧЕ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 3324/1, 3324/2, 3327/1, 3327/3 И 3326 КО ШУМЕ, ОПШТИНА ИВАЊИЦА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 7 ДАНА, ОД 29. МАЈА ДО 05. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, У КАНЦЕЛАРИЈУ БР.16, УЛИЦА ВЕНИЈАМИНА МАРИНКОВИЋА БР.1, РАДНИМ ДАНОМ ОД 0900 ДО 1400 ЧАСОВА.

  • Физичка и правна лица примедбе на Урбанистички пројекат за изградњу објекта хладњаче на катастарским парцелама број 3324/1, 3324/2, 3327/1, 3327/3 и 3326 КО Шуме могу доставити на писарници Општинске управе Ивањица (услужни центар шалтер бр.1) искључиво у писаном обликузакључно са 05. 06. 2020. године.
  • Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта хладњаче на катастарским парцелама број 3324/1, 3324/2, 3327/1, 3327/3 и 3326 КО Шуме све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је Миљко Главинић, диа.
  • У току трајања јавне презентације оглас Урбанистичког пројекта за изградњу објекта хладњаче на катастарским парцелама број 3324/1, 3324/2, 3327/1, 3327/3 и 3326 КО Шуме биће изложен на огласној табли Општине Ивањица и на интернет страници Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, као и у дневном листу „Српски телеграф“.
  • У року од три дана од дана завршетка јавне презентације Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове ће доставити Комисији за планове Скупштине општине Ивањица Урбанистички пројекат за изградњу објекта хладњаче на катастарским парцелама број 3324/1, 3324/2, 3327/1, 3327/3 и 3326 КО Шуме са Извештајем о одржаној јавној презентацији, која садржи све примедбе и сугестије заинтересованих лица, достављене у периоду одржавања јавне презентације, у складу са Законом.

Комисија за планове је дужна да у року од 8. дана изврши проверу усклађености Урбанистичког пројекта за изградњу објекта хладњаче на катастарским парцелама број 3324/1, 3324/2, 3327/1, 3327/3 и 3326 КО Шуме са Просторним планом општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“, бр. 3/13), Планом генералне регулације Ивањице („Службени лист општине Ивањица“, бр. 14/16) и Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), размотри све писмене примедбе и сугестије достављене у Извештају из предходног става и у наведеном року достави свој Извештај са мишљењем Одељењу за урбанизам и комуналне послове општине Ивањица, у складу са Законом.

О Аутору

Financ