Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju elekrtične energije na porodičnim kućama

Na osnovu Odluke Opštinskog veća  opštine Ivanjica  o raspisivanju Javnog poziva  za učešće domaćinstava u sprovođenju mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije broj 400-30/2022-01 od 24.6.2022. godine i Pravilnika o sufinansiranju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 14/21), Opštinsko veće opštine Ivanjica

raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu

I PREDMET

           Predmet finansiranja obuhvata sledeće:

 1. nabavku solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta (pogledati primer računa gde je obeležena odobrena snaga mernog mesta – Prilog 6 ), snage do i jednako 6 kW;
 2. nabavku invertora, pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva;
 3. ugradnju solarnih panela, invertora pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva; 
 4. izradu neophodne tehničke dokumentacije, izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela, invertora i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom i propisima distributera neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem u skladu sa Prilogom 4 iz Javnog poziva.

II KORISNICI SREDSTAVA

            Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva izuzev:

 1. domaćinstava  koja su u prethodnom periodu koristila sredstva Opštine za slične aktivnosti i ista opravdali i
 2. domaćinstava koja su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

III USLOVI PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Pravo učešća na pozivu imaju građani koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da je podnosilac prijave:
 2.  vlasnik (prema rešenju za porez) porodične kuće na teritoriji opštine Ivanjica;

            2)    da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

 1. dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
  1. građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
  1. građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
  1. rešenje o ozakonjenju.
 •    dokaz o izmirenim obavezama po osnovu poreza na imovinu na dan podnošenja prijave,
 • da je podnosilac prijave priključen na distributivni sistem električne energije ( fotokopija računa za električnu energiju-  registrovana potrošnja od minimum 30 kWh.; ),

IV MAKSIMALNA VISINA SREDSTAVA SUFINANSIRANJA

                       Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje, predstavlja manji iznos od:

(1)      50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno  420.000 dinara sa PDV-om, i;

(2)      iznosa  koji se dobija množenjem snage panela u kW iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 70.000,00 dinara sa PDV-om.

           Za solarne panele kapaciteta preko 6  kW razliku do ukupne vrednosti radova prema predračunu izabranog privrednog subjekta snosiće domaćinstva.

V NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

            U neprihvatljive troškove spadaju:

 1. refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene), odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti;
 2. troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita
 3. nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava;
 4. drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

VI OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Prijava mora da sadrži:

 1. Potpisan i popunjen Prijavni obrazac  za sufinansiranje mera energetske efikasnosti sa popunjenim podacima o stanju građevinskih ( fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 2. Fotokopiju lične karte ili očitana lična karta podnosioca zahteva;
 3. Rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu za 2021. godinu;
 4. Jedan od dokaza za stambeni objekat iz Javnog poziva za krajnje korisnike – građane;
 5.  Fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat  za koji se konkuriše, radi dokaza o postojanju priključka na distributivni sistem;
 6. Predmer i predračun/ profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika ( Prilog 2) ;
 7. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta za sva fizička lica koja žive u porodičnoj kući ili stanu za koji se podnosi prijava. Za maloletna lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 8. Potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja (Prilog 8);
 9. Izjava o broju  članova domaćinstva overena od strane nadležnog organa  (javnog beležnika) sa fotokopijama  ličnih karata za svakog člana domaćinstva;
 10. Ukoliko u porodičnoj kući postoji više od jednog brojila onda je potrebna izjava o saglasnosti svih lica koji su vlasnici ostalih brojila overena od strane nadležnog organa  (javnog beležnika) (Prilog 9 );

VII PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

            Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Ivanjica, ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica i sadrži:

 1. Kompletan tekst Javnog poziva,
 2. Prilog 1 – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća,
 3. Prilog 2 – Lista firmi/privrednih subjekata sa koje građani biraju jednu firmu  od koje moraju da pribave predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnju,
 4. Prilog 3 –  Kriterijumi za izbor projekata,
 5. Prilog 4 – Opštu uslovi za priključenje fotonaponskih modula na unutrašnje instalacije postojećeg objekta kupca za :

      Individualna domaćinstva sa direktnim merenjem; Izdati od strane

      Elektrodistribucije Srbije d.o.o. Beograd, 03.12.2021. godine.

 • Prilog 5 – Brošura Ministarstva rudarstva i energetike „Korak po korak – Kako da postanu kupci – proizvođači električne energije“,
 • Prilog 6 – primer računa za električnu energiju sa obeleženom odobrenom snagom,
 • Prilog 7 – model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem,
 • Prilog 8 – izjava  da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 •  Prilog 9: Izjava o saglasnosti vlasnika.

VIII MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

            Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica.

            Konkurs je otvoren zaključno sa danom 25.7.2022. godine.

            Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĆENJU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine  Ivanjica, ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Ivanjica, ulica Venijamina Marinković br. 1,  32250 Ivanjica.

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije – solarni paneli.

            Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon: 065/8911551 – Ivan Mojsilović;  032/5150307 – Milka Kaplanović i 032/5150324 – Jovana Bogdanović ili putem elektronske pošte:

ivan.mojsilovic@ivanjica.gov.rs ili i.mojsilovic84@gmail.com;

milka.kaplanovic@ivanjica.gov.rs

i

 jovana.bogdanovic@ivanjica.gov.rs.

            Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Opštine Ivanjica.

            Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

IX KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

Kriterijumi za izbor projekata su sledeći:

 1. postojeće stanje spoljnih zidova;
 2. postojeći način grejanja;
 3. postojeće karakteristike spoljne stolarije;
 4. K faktor zauzetosti površine za porodične kuće;

Detaljni način bodovanja prema navedenim kriterijumima je dat u Prilogu 3.

X OCENJIVANJE, UTVRĐIVANJE LISTE I IZBOR KRAJNJIH KORISNIKA

Ocenjivanje i rangiranje projekata građana, vrši se u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i primenom kriterijuma iz odeljka IX  Javnog poziva.

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka VI. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

            Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.

Komisija nadležna za pregled prijava i realizaciju projekata opštine Ivanjica (u daljem tekstu: Komisija)  razmatra prijave u skladu sa uslovima iz odeljka III Javnog poziva, utvrđuje preliminarnu rang listu krajnjih korisnika na osnovu bodovanja prema kriterijuma za izbor projekata iz odeljka IX Javnog poziva.

Listu iz stava 4. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste iz stava 4. ovog odeljka u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na listu iz stava 4. ovog odeljka podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi putem pošte ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu iz stava 4. ovog odeljka kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu liste iz stava 8. ovog odeljka Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata,  sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 9. ovog odeljka utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega vrši terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva, komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija.

Na osnovu zapisnika iz stava 11. ovog odeljka komisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika.

Listu iz stava 12. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na listu iz stava 13. ovog odeljka podnosioci prijava kod kojih .je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Opštinskom veću u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi putem pošte ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Opštinsko veće je dužno da odluči po prigovorima iz stava 14. ovog odeljka u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske sanacije, čije sastavni deo konačna lista krajnjih korisnika, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

XI NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

            Na osnovu donetog Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mere energetske sanacije ugradnjom solarnih panela zaključuju se pojedinačni ugovori sa građanima i privrednim subjektima. Sastavni deo ovog ugovora je tehnički izveštaj/elaborat izdat od strane izabranog privrednog subjekta(izvođača radova) koji sadrži šemu i tehnički opis instalacije solarnih panela, kao i izjavu da se na postojeći krov mogu postaviti solarni paneli i da se na unutrašnju instalaciju  mogu ugraditi solarni paneli. Izveštaj/elaborat mora sadržati sve elemente neophodne za izdavanje Akta o priključenju od strane ODS-a.

Nakon završetka radova potrebno je da građanin dostavi Komisiji, dokaz o uplati celokupnog sopstvenog udela u finansiranju radova na ugradnji solarnih panela i ostale instalacije  privrednom subjektu (izvođaču radova) (priznanica/račun).

                    Uslovi da opština prenese sredstva subvencije privrednom subjektu

(izvođaču radova) su:

 1. Potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i

 predračunom koji je građanin predao kada se prijavio na javni poziv.

 • Da je građanin potpisao ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem sa EPS snabdevanjem.
 • ODS izda Akt o priključenju, priključi kupca-proizvođača na distributivni

 sistem  i upiše ga u registar kupca-proizvođača.

            Ukoliko privredni subjekat nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predračunom koji je građanin podneo prilikom prijave, Opština neće uplatiti sredstva dodeljena javnim pozivom.

            Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće Komisija.   Građanin će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije odobrene ugovorom iz stava 1. ovog odeljka.

            Ukoliko iz nekog razloga građanin ne može da realizuje nabavku od odabranog privrednog subjekta, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi novu profakturu/predračun, s tim da iznos subvencije ne može biti veći od odobrenog.

                                                                            PREDSEDNIK

                                                                             OPŠTINE IVANJICA

                                                                            Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER