Javne nabavke Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata kojim se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja 2020

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj: 642-4/2020

06.03.2020. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 17. i 19. stav 1 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016 – autentično tumačenje), Uredba o pravilima za dodelu državne pomoći ( „Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), člana 4 stav 1 Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“, broj 16/2016 i 8/2017), rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br. 401-00-00025/2020-01/2 od 05. mart 2020. godine,  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2020. godinu („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 10/2019), Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini, („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 2/2020) od 11. februara 2020. godine, Opštinsko veće opštine Ivanjica, raspisuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog

informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini

            I Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

            Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini ( u daljem tekstu: Konkurs), raspisuje se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Ivanjica.

            Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama i  elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji opštine Ivanjica, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana, uključujuću i internet stranice upisane u registar medija, a sa osnovnim ciljem da mediji budu: sredstvo javnog informisanja, zaštitnik javnog interesa i kulturne baštine, platforma informalnog i neformalnog obrazovanja, inicijator masovne komunikacije, a uz afirmaciju pluralističkog pristupa, vladavinu prava i aktivnu participaciju građana u procesu ostvarivanja prioriteta, definisanih strateškim dokumentima i potrebama građana. Na takav  način definisan okvir, podrazumeva:

 1. Medijske programsko-informativne sadržaje:
 2. koji doprinose razvoju kritičke svesti i afirmacije interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave
 3. značajne za unapređenje društvenog razvoja i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta na teritoriji opštine Ivanjica
 4. iz oblasti obrazovanja, a koji afirmišu i promovišu rad obrazovnih institucija opštine Ivanjica
 5. u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa opštine Ivanjica
 6. namenjene prevashodno mladima, a koji promovišu naučna i stručna dostignuća, zdrav način života, pozitivne vrednosti u komunikaciji, nenasilje i toleranciju, značaj fizičke kulture – na teritoriji opštine Ivanjica.
 7. Medijske dokumentarno-obrazovne sadržaje:
 8. u domenu ljudskih prava i sloboda,
 9. za reafirmaciju pozitivnog sistema vrednosti
 10. za popularizaciju nauke i struke
 11. za afirmaciju interkulturalnosti
 12. koji afirmišu osnovna prava potrošača, poput zaštite zdravlja, bezbednosti, imovine itd.
 13. Specijalizovane medijske informativno-edukativne sadržaje u domenu:
 14. poljoprivrede i ruralnog razvoja na području opštine Ivanjica
 15. inkluzije osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Ivanjica
 16. energetike, odnosno energetske efikasnosti
 17. zaštita životne sredine, poput edukativnih programa o procesima upravljanja otpadom, promocije i zaštite prirodnih resursa opštine Ivanjica
 18. bezbednost građana i unapređenje stanja bezbednosti na teritoriji opštine Ivanjica
 19. ostvarivanje prava na rad građana, odnosno inicijalni programski sadržaji o: preduzetništvu, zapošljavanju, samozapošljavanju i trendovima date oblasti, kao i: starim zanatima, deficitarnim obrazovnim profilima, tržištu radne snage i inovacionim programima u oblasti rada i zapošljavanja i akcionim planom zapošljavanja za 2019. godinu opštine Ivanjica.

II  Iznos sredstava koja su opredeljena za Konkurs

            Opština Ivanjica će korisnicima po Konkursu odobriti sredstva u skladu sa članom 95 – 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ( „Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), po pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć), i članom 87. iste Uredbe.

Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja  ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara, za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2020. godini.

Najniži iznos koji se dodeljuje po projektu je 100.000,00 dinara, a najviši iznos 3.000.000,00 dinara po projektu.

            Učesnik Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta. Projektima koji se realiziju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), odnosno po pravima za državnu pomoć male vrednosti ( de minimis državna pomoć).

Učesnik Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih televiziji, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta, u skladu sa članom 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. Glasnik RS“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014).

            III Pravo učešća na Konkursu

Pravo učešća na Konkursu imaju:

            – izdavač medija čiji mediji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

            – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je bavi proizvodnjom i emitovanjem medijskih sadržaja;

            Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

            Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj, i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski koristila.

            Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na konkursu.

            Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom.

            Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki mediji.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta odnosno 50% vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija će realizacija trajati najduže do 31.12.2020. godine.

            IV Kriterijumi za ocenu projekata

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:

            1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

            2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

 1. Značaj projekta sa stanovišta:
 2. ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 3. ostvarivanja namene konkursa;
 4.  usklađivanja projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 5. identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 6. zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 7. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
 8. usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima, i potrebama ciljnih grupa;
 9. stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 10. merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 11. razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 12. stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 13. Kapaciteti sa stanovišta:
 14. stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 15. neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 16. stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koji odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 17. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 18. preciznosti i razrađenosti budžeta projekta koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 19. ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj projektne aktivnosti.

            Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2, ovog člana posebno se ocenjuje:

            1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela, ili tela samoregulacije u poslednih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, a od Saveta za štampu za štampane i onlajn medije);

            2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti;

            3) pokrivenost teritorije Opštine radio i televizijskim signalom.

Neprihvatljivi troškovi projekta su: pokrivanje gubitaka, dugovanja i kamata, kupovina nekretnina, kupovina opreme koja nije neophodna za realizaciju projekta za koji se konkuriše, troškove upotrebe postojeće opreme koja predstavlja raspoložive resurse nosioca projekta.

Ocenu projekata podnetih na konkurs kao i predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi stručna komisija ( u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs.

            V Prijava na konkurs

Пријава се подноси путем образаца за учешће на Конкурсу, који се могу преузети на званичној презентацији општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs

 • Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja;
 • Obrazac 1a –  budžet projekta;

Učesnik Konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 • rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;
 • rešenje o registraciji medija u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima;
 • potvrdu Narodne banke Republike Srbije da nema blokiran račun;
 • dozvolu za emitovanje radio i/ili TV programa izdatu od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • overenu izjavu/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaji biti emitovani/objavljeni u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom i emitovanjem medijskih sadržaja);
 • potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu.

            VI Objavljivanje konkursa i rok za podnošenje prijave

Конкурс се објављује на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, и у дневном листу „Српски телеграф“.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Srpski telegraf“.

Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta Srbije na adresu: Opština Ivanjica, Opštinsko veće, 32250 Ivanjica, ulica V. Marinkovića 1, sa oznakom: punog imena i adrese pošiljaoca i naznaku: Za Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom lično na pisarnici opštine Ivanjica.

            Neblagovremene prijave, kao i prijave učesnika konkursa koji nije podneo ni jedan propisani dokument naveden u javnom pozivu na učešće u konkursu, osim obrasca za prijavu, Komisija neće uzeti u razmatranje.

            Projekat koji je dostavljen nakon propisanog roka za podnošenje, ne razmatra se.

                        Konkursni materijal se ne vraća.

            VII Poziv za predlaganje članova konkursne komisije

Postupak za izbor projekata sprovodi stručna komisija od 3 člana od kojih se 2 člana imenuju na predlog novinarskih i medijskih udruženja i medijskih stručnjaka  a jedan član imenuje se kao nezavisni stručnjak za medije ili medijski radnik.

Ukoliko predlozi za članove Komisije ne budu dostavljeni u propisanom roku, rukovodilac organa koji je raspisao konkurs sam imenuje članove Komisije iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika.

            Stručnu komisiju za sprovođenje konkursa imenuje predsednik Opštine.

            Opština Ivanjica poziva novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u Komisiji da dostave predlog za članove komisije, sa biografijom, koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji opštine na adresu: Opština Ivanjica, Opštinsko veće, 32250 Ivanjica, ulica V. Marinkovića 1, sa naznakom: „Predlozi za članove komisije za konkurs za javno informisanje“.

            Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa i koja uz predlog za članove komisije podnose i dokaz o registraciji.

VIII Preuzimanje konkursne dokumentacije

            Конкурсну документацију заинтересовани учесници могу преузети у канцеларији број 32 Општинске управе општине Ивањица, или на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 9 do 12 časova na telefon: 032/5150307.

IH Dodela sredstava

Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi Opštinsko veće opštine Ivanjica, na predlog stručne Komisije najkasnije u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Rešenje o dodeli sredstava je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Organ koji je raspisao Konkurs, na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica , pored rešenja o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, objavljuje i predlog komisije o raspodeli sredstava, kao i informaciju za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova (revidirani budžet projekta) , u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su im dodeljena. Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

            Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava, zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije sufinansiranog projekta.

            Stručna služba organa koji je raspisao konkurs, učesnicima konkursa kojima su odobrena sredstva, dostavlja ugovor u najkraćem mogućem roku.

            Učesnik konkursa, kome su odobrena sredstva, bez odlaganja, dostavlja potpisan  i overen ugovor organu koji je raspisao konkurs.

            Ukoliko učesnik konkursa kome su odobrena sredstva ne dostavi ugovor, smatraće da je odustao od dodeljenih sredstava.

            Ugovor, između ostalog, sadrži i:

 • specifikaciju troškova
 • dinamiku realizacije projekta
 • rokove za dostavljanje narativnog i finansijskog izveštaja
 • obavezu obaveštavanja javnosti koji je organ sufinansirao projekat uz obavezan tekst: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“
 • obavezu povraćaja sredstava ukoliko sva sredstva nisu iskorišćena, odnosno ako projekat nije realizovan.

Organ koji je raspisao konkurs isplaćuje dodeljena sredstva po dinamici utvrđenoj ugovorom.

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава (наративни и финансијски извештај) достави у року од 15 дана од дана завршетка пројекта, на прописаним обрасцима који се налазе на сајту општине Ивањица, уз образце за пријаву, на адреси www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                     PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                  Zoran Lazović

О Аутору

Financ