Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za učešće u programu podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja

Program podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja (u daljem tekstu: Program) realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS).

Program ima za cilj povećanje konkuretnosti MMSPP kroz razvoj i unapređenje usluga koje Podnosioci prijava pružaju krajnjim korisnicima, a realizovaće se kroz sledeće aktivnosti:

Promociju preduzetništva i primera dobre prakse sa fokusom na omladinsko i žensko preduzetništvo;
Izrada analiza i sprovođenje istraživanja u cilju povećanja konkurentnosti MMSPP;
Razvoju novih usluga namenjenih MMSPP;
Unapređenju postojećih usluga namenjenih MMSPP.
Podnosilac prijave u svojoj prijavi navodi aktivnosti koje planira da realizuje ukoliko mu se odobre finansijska sredstva od strane RAS. Projekat predstavlja skup tih aktivnosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava imaju svi Podnosioci prijava koji pripadaju sledećim grupama:

Udruženjima (klaster, poslovno udruženje, nevladina organizacija i sl.);
Regionalnim razvojnim agencijama (RRA);
Poslovnim inkubatorima (PI);
Naučno tehnološkim parkovima (NTP);
Privrednim komorama (PK) i
Naučno istraživačkim organizacijama (NIO).
Podnosici prijava mogu samostalno i/ili kao Konzorcijum da se prijave ukoliko svi ispunjavaju sve sledeće opšte uslove:

1. da su registrovani u APR Republike Srbije pre 01.01.2016. godine ;

2. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3. da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4. da nisu osuđivani za privredni prestup, niti im je pravosnažnom odlukom izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti;

5. da su obezbedili obavezno učešće za realizaciju projekta u skladu sa ovim programom;

6. da su potpisali Ugovor o konzorcijumu, ukoliko podnose prijavu kao Konzorcijum;

7. da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta jedinica lokalnih samouprava ili donatorskih organizacija;

8. da nisu poslovali sa gubitkom u 2016. godini.

Broj prijava po podnosiocu

Svaki Podnosilac prijave može da kandiduje najviše dva projekta, samostalno i/ili kao partner u okviru konzorcijuma.

Sredstva se ne mogu koristiti za:

1. projekte čiji će učinak neposredno koristiti jednom privrednom subjektu;

2. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;

3. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;

4. zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;

5. troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;

6. carinske i administrativne troškove;

7. troškove prinudne naplate;

8. projekti koji su povezani sa političkim partijama;

9. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

TRAJANJE PROJEKTA

Krajnji rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 6 meseci od datuma potpisivanja ugovora sa RAS.

TROŠKOVI PROJEKTA

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu a koji ispunjavaju sledeće uslove:

da su nastali tokom realizacije projekta;
da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;
da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti.
da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).
Opravdani troškovi projekta su:

1. Troškovi pripreme i organizacije događaja (obuka, seminar, konferencija i sl.):

Troškovi angažovanja predavača, trenera, mentora i moderatora;
Troškovi prevoda;
Troškovi zakupa prostora i/ili opreme;
Troškovi osveženja za učesnike (ketering, bezalkoholna pića)
Troškovi pripreme, izrade i nabavke promotivnog materijala (troškovi dizajna, izrada pozivnica, publikacija, lifleta, brošura, uputstava, fascikle, olovke, USB i sl);
Putni troškovi – prevoz učesnika i lica angažovanih na projektu (karte, iznajmljivanje prevoznih sredstava, putarina, gorivo);
Troškovi smeštaja učesnika i lica angažovanih na projektu;
2. Troškovi izrade analiza:

Troškovi izrade studija izvodljivosti, izrada projektno tehničke dokumentacije;
Troškovi sprovođenja istraživanja i izrada analiza;
Troškovi publikacija (studija, analiza i izveštaja o istraživanjima);
3. Troškovi razvoja i unapređenja usluga za MMSPP:

Troškovi pripreme i razvoja nove usluge za MMSPP;
Troškovi za unapređenje postojećih usluga za MMSPP;
Troškovi angažovanja specijalizovanih stručnjaka;
Troškovi infrastrukturnih radova na postojećem i novom radnom prostoru kao usluga za MMSPP;
Troškovi opremanja postojećeg i novog radnog prostor kao usluga za MMSPP;
Troškovi kreiranja sistema za monitoring i evaluaciju usluga za MMSPP;
Ostali troškovi razvoja i unapređenje usluga za MMSPP;
4. Troškovi za povećanje vidljivosti projekta- reklame (bilbordi, totemi, promo filmovi, nastup u medijima, izrada internet prezentacija)

5. Troškovi upravljanja projektom: (mogu biti u maksimalnoj visini do 20% ukupne vrednosti projekta)

Plate lica zaposlenih kod podnosioca prijave/članova Konzorcijuma angažovanih na projektu;
Troškovi zakupa kancelarijskog prostora za vreme trajanja projekta;
Režijski troškovi kancelarijskog prostora za vreme trajanja projekta (troškovi električne energije, grejanja, vode, telefona i sl.);
Troškovi nabavke potrošnog materijala za potrebe kancelarije u kojoj će se projekat implementirati (papir, toner, olovke, fascikle i drugo).
Neprihvatljivi troškovi

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;

2) troškovi garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;

3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;

4) carinski troškovi;

5) troškovi prinudne naplate;

6) PDV.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 80.000.000,00 dinara.

Raspoloživa sredstva se odobravaju po projektu kao sufinansiranje u visini do 50% opravdanih troškova projekta bez PDV. Bespovratna sredstva po projektu se odobravaju u rasponu od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara. Svaki Podnosilac prijave može da kandiduje najviše dva projekta, samostalno i/ili kao partner u okviru konzorcijuma.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Podneta prijava mora biti potpuna.

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja predloga projekta je:

1. Obrazac 1 – Prijava projekta;

2. Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

3. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti;

4. Obrazac 4 – Budžet projekta;

5. Obrazac 5 – Narativ budžeta;

6. Obrazac 6 – Struktura učešća partnera na projektu (samo ako prijavu projekta podnosi Konzorcijum);

7. Obrazac 7 – Podaci o članicama konzorcijuma (samo ako prijavu projekta podnosi Konzorcijum);

8. Obrazac 8 – Radne biografije članova projektnog tima, sa referenc listom;

9. Obrazac 9 – Kontrolna lista;

10. Ugovor o konzorcijumu (samo ako prijavu projekta podnosi Konzorcijum);

11. Potvrda APR da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom, koja ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili fotokopija);

12. Uverenje nadležne poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili fotokopija);

13. Uverenje da nije osuđivano za privredne prestupe, niti mu je pravosnažnom odlukom izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva (izdaje Privredni sud – dostaviti original ili fotokopiju);

14. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdata od APR ili Pisana izjava zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

Dostavljanje dokumentacije predviđene stavkama 11, 12, 13 i 14. važi za sve članove Konzorcijuma.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom, u štampanom i elektronskom obliku (na USB), na sledeću adresu:

Razvojna agencija Srbije (RAS)

Kneza Miloša 12/III (Pisarnica – kancelarija 309)

11000 Beograd, Srbija

sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće u Programu podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Više informacija o uslovima učešća po ovom programu, kao i Uputstvo za sprovođenje Programa podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja sa pratećim obrascima možete naći u elektronskom obliku na internet adresi RAS www.ras.gov.rs.

Za sva dodatna pitanja, nejasnoće i dopunske informacije o Programu obratite se elektronskim putem na adresu: ekonomskirazvoj@ras.gov.rs.

Pitanja i odgovori (koji se često ponavljaju) biće transparentni i objavljivani na internet stranama RAS.

О Аутору

Financ